بسم الله الرحمن الرحیم سؤالات املایی درس 1 تا17 ( فارسی هفتم )( سؤالات از کتاب آقای طالب تبار ) 1.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)ای هست کن اساس هستی 2)هم تو به عنایت الهی 3)از ظلمت خود رهایی ام ده 4)هم غصه ی نانموده دانی 2.جای خالی عبارت زیررا کدام گزینه کامل می کند؟ «دست گیرکه دست آویزی ندارم................ده تادردین استوار شویم» 1)توفیغ 2)طوفیق 3)توفیق 4)طوفیغ 3.در کدام بیت غلط املایی وجود ندارد؟ 1)هر یکی برگ کوچکی دردست باز انگار زنگ انشا بود 2)جوجه گنجشک گفت:می خواهم فارق ازسنگ بچه ها باشم 3)شبنم ازروی برگ گل برخواست گفت:می خواهم آفتاب شوم 4)توی گلدسته ها ی یک گنبد روزوشب زائرهرم باشیم 4.درکدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)تا عبد سبز سبز خواهم ماند 2)دانه آرام بر زمین غلطید 3)زنگ تفریح را که ذنجره زد 4)باز هم در کلاس غوغا شد 5.رابطه ی کلمه های کدام واژه مانند بقیه نیست؟ 1)خاستن،خواستن 2)گِل،گُل 3)عار،آر 4)صبا،سبا 6.رابطه ی واژه های کدام گزینه با هم فرق دارند؟ 1)طایفه،طوایف،طیف 2)خلق،مخلوق،خلقت 3)طفل،اطفال،طفولیت 4)مغفل،غافل،اغفال 7.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)کودکان پر نشاط گل بوته هاونوجوانان امیدوار زرت ها درگوش نسیم آمین می گفتند. 2)غرقه ی شکوه واعجاظ زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف را احساس کردم. 3)آب های ذلال وسرد گوارای فهم ودانایی درمن خواهد جوشید. 4)در کلاس شگفت آفرینش،جاذبه ی خالق درس را با همه ی وجودم لمس می کردم. 8.واژه های کدام گزینه باهم،هم خانواده نیستند؟ 1)معصوم ( عصمت ) 2)نقاط( نقطه ) 3)معجزه ( اعجاز ) 4)غریق ( تفریق ) 9.درکدام یک از گزینه های زیر،واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)خوب جهان را ببین 2)نثر دل انگیز خاک 3)نغمه ی شیرین آب 4)آیینه ی راز هاست 5)زمزمه ی آفتاب الف)3و4 ب)3و5 ج)1و2 د)2و5 10.کدام واژه،مانند بقیه نیست؟ 1)پاسبان،نگهبان 2)ثواب،پاداش 3)اطاعت،نافرمانی 4)جهل،نادانی 11.درکدام گروه کلمه های زیرغلط املایی وجود دارد؟ 1)تباه ساختن دانش 2)بخل ورزیدن توانگر 3)هزینه کردن مال 4)فرمان گزاربودن دانش 12.رابطه ی کدام دو واژه،مترادف است؟ 1)همت وغیرت 2)شوروشعور 3)زمین وآسمان 4)والاو عالی 13.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)دریافتن وتهلیل کردن هم امتیازی دیگری است. 2)چرا صلاح وپاکدامنی وپارسایی وصداقت جوانان را نمی بینند؟ 3)با ان همه استحکاماتی که درست کرده بو دند،پس گرفتند. 4)در بعضی از مطبوعات از انحراف نسل جوان سخن می گویند. 14.در کدام گزینه،واژه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)مقتدر،قادر،قدرت 2)متعال،تعالی،علنی 3)نظام،نظم،تنظیم 4)متخصص،اختصاص،خصیصه 15.در گروه کلمات زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ (استعدادوقابلیت)(اهل تحقیق)(مشاهده کردن چیزی)(به هیچ وجه)(سلاح وپر هیز کاری) (صداقت وراستگویی)(اعتراف کردن)(همت وغیرت)(عوایل سال)(هئیت جهانی)(بحمدالله) 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 16.جای خالی بیت های زیرراکدام گزینه کامل می کند؟ 1)تا توانی پیش کس........راز 2)بر کس این در مکن زنهار..............0 3)دانه ها چون در زمین ........شود 4)سِرآن سر سبزی...............شود الف)نگو،باز،تنها،بستان ب)مگشای،باز،نهان،بوستان ج)مگشای،باز،پنهان،بستان د)نگشای،باز،پنهان،بوستان 17.در کدام گزینه واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)آسمان مثل یک تبسم شد 2)پر زد آهسته از نظر گم شد 3)سبزشو،تازه شو،بهاری شد 4)مثل یک شاخه گل جوانه بزن 18.کدام واژه با بقیه فرق دارد؟ 1)شوق 2)شفقت 3)اشتیاق 4)مشتاق 19.درکدام گزینه،رابطه بین واژه ها نادرست است؟ 1)خیال و وهم(مترادف)ـ علایق وعلاقه(جمع)ـ فرازوفرود(تضاد) 2)آرمان وآرزو(مترادف)ـ تصاویروتصویر(جمع)ـ خرد وکلان(مترادف) 3)اُلگو واُسوه(مترادف)ـ آموختن وآموزش(هم خانواده)ـ حسرت وافسوس(مترادف) 4)شبیه وشباهت(هم خانواده)ـ سر شار وانباشته(مترادف)ـ زشت وزیبا(تضاد) 20.در کدام گزینه،همه ی واژه با هم یکسان نیستند؟ 1)مُجری ـ جاری ـ جریان 2)نظرـ ناظر ـ منتظر 3)استعداد ـ مُستعد ـ سعادت 4)انتقال ـ منتقل ـ نقل 21.در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟ 1)شوق رهایی ـ معمولا ـ حسرت وآح ـ انتقال از کودکی 2)دوره ی شبیه به رویا ـ کم حوصله گی ـ دل خوری بیهوده 3)لذت لحظه ها ـ زلال وگوارا ـ نشات وشادی 4)تفکر وتعمل ـ آراستگی وپاکیزگی ـ بصیرط وآگاهی 22.در کدام گزینه،از نظر املایی،کلمه ی مقابل،جای خالی آن رابه درستی،کامل می کند؟ 1)چیزی از پُشتِ.....................بیرون آمد.(صخره) 2)گرگ خُرناسه کشید.آزاد..............نماند.(معتل) 3)گرگ خواست چنگ....................(باندازد) 4)دست وپایش از.......................افتاد.(تغلا) 23.درکدام گزینه،کلمه ی مقابل،جای خالی آن را پُر نمی کند؟ 1)این زندگی..................کسانی که هم چو سرو(هلال) 2)جا نگرفت دیگر.حتما..............خودش است.(تقصیر) 3)قلب کوچک کوچک،چه...................می تواند بزرگ باشد(قدر) 4(دریا ها را....................نکنندوجانورهارا نکشند(کثیف) 24.در کدام گزینه،واژه های داخل پرانتزجای خالی همان بیت را کامل نمی کند؟ 1)مادر ای کهکشان.........../دست های تو...................خورشید است(آینه ها ـ شط) 2)بر لبانت.................دعا/می شکوفد سحر.............اذان(شکوفه ی ـ به بانگ) 3)از سپهر..............ستاره ی اشک/می دمَد با.............قرآن(دلت ـ تلاوت) 4)دامن پاکت ای فرشته ی.............../باغ...................توحید است(مهر ـ آیینه گون) 25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟ 1) فتاد از پای کرد از عجز فریاد 2- حجوم فتنه های آسمانی 3) هنوزت نیست پای برزن و بام 4) حدیث زندگی می باید آموخت 26- املای همه ی ترکیب ها درست است به غیر از : 1) درخواست کرد 2) ازبهر خدای 3- مستجاب شدن 4) خاهش مادر 27. در کدام گزینه غلط املایی نیست ؟ 1) تغصیر 2- تلاوت قرآن 3- ازیّت 4- صندوغ 28.در کدام گزینه ،مترادف وجود ندارد؟ 1)شط ودریا 2)مستجاب وبرآورده شده 3)مقام ودرجه 4)اولیا وعارفان 29.هم خانواده در کدام گزینه نادرست است؟ 1)مجموعه،جامع،مجموع 2)اوقات،واقف،وقت 3)مصرف،مصارف،صرف 4)اعظم،تعظیم،معظم 30.درعبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «اسکندردراثنای سفر،به شهری رسید وازگورستان عبور کرد.سنگ مزارها را خواند وبه حیرت فرو رفت؛زیرا مدت حیاط صاحبان قبورکه برروی سنگ ها حک شده بود،هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 31.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)مقصود این نیست که دائما در کوشش واضطراب باشید. 2)شادی های خودرا با دیگران تقسیم کنید وغم را از دل دیگران منها کنید. 3)ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد،در ردیف اوقات تلف شده نیست. 4)این ها جزءِزندگی است.به خصوص اگر با تعمل وفکروعبرت همراه باشد. 32.دو واژه ی کدام گزینه باهم تناسب ندارند؟ 1)دریاوماهی 2)کوه ودشت 3)قامت ورعنا 4)صبح وامید 33.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجوددارد؟ «لب و لوچه ـ هوهوی باد ـ خداآلمه ـ عازم اصفهان ـ کامیون قراضه ـ شهر قلات ـ علاف بودم ـ خوار شده ـ امارت عالی قاپو ـ عیال من ـ تصدیق می کردند» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 34.ارتباط کلمه هادر کدام یک از گزینه ها به درستی رعایت نشده است؟ 1)نصیحت(اندرز) ـ وظایف(وظیفه) ـ غنیمت(مغتنم) ـ (مترادف ـ جمع ـ هم خانواده) 2)علامه(علم) ـ بیزاری(تنفر) ـ هیجان(هجوم) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 3)حرم(محرم) ـ گشت وگذار(تفریح) ـ تلخ(شیرین) (هم خانواده ـ مترادف ـ متضاد) 4)قرائت(قاری) ـ راضی(قانع) ـ اخلاص(خالص) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 35.به«خانه ی چوبین یافلزی مشبک که برسر مزارامام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد»...........می گویند. 1)ضریح 2)ظریح 3)زریح 4)ذریح 36.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «نصیحت آمیز ـ قرائت کردن ـ رازی وخشنود ـ احترام بگزارید ـ سعادت وترقی ـ خیره شدن ـ نشاط عجیبی ـ گشت وگزار ـ حل مسائل ریاضی ـ عطا کردن ـ عطش مطالعه ـ حجره ای ساده ـ نصیب وبهره» 1)سه 2)چهار 3)دو 4)پنج 37.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «جاذبه های بسیار ـ غرق شده ـ دستپاچگی ـ شورونشاط ـ لهن گرم ـ صحنه های بی نظیر ـ رزق روح ـ تجربه باندوزد ـ تحسین وتشویق ـ نوابق روزگار ـ راضی وخشنود ـ مُعظم» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 38.درمتن زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ «مهم این است که درمقابل سختی ها تصلیم نشد.اگرانسان در برابر دشواری ها بایستدبرآن چیره می شود.البته باید سبروتاقت را ازدست نداد وهیچ گاه ناسپاسی نکرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 39.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «هر وقت ازخواندن وپژوهش فراقت می یافت به باغبانی می پرداخت واز بیل زدن باغچه ویاخالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت.به دو چیزعلاقه مند بود،قرائت قرآن ومشاعره.وقتی دیگران در مشاعره می ماندند،او ادامه می داد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 40.در کدام گزینه،غلط املایی وجود دارد؟ 1)وقتی مُشت مصطفی باز شد،سکه هاغلتیدند. 2)از پیدایش این خصلت در ایشان ازاو سوال شد. 3)دمِ در صحن از اتومبیل پیاده شدیم. 4)کمی مکس کرد.انگار کسی چیزی را به او گفت. 41.کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 1)نماز ونیاز 2)تعلیم وتدریس 3)تفکر وتعمل 4)صواب وخطا 42.کدام یک از گزینه های زیربا واژه ی«خوف»هم خانواده است؟ 1)خفیف 2)خائف 3)خفت 4)خواف 43.«...........درسراسرعالم اسلام وازجمله در بسیاری از شهرهای ایران مدرسه های بزرگی به نام«نظامیه»ایجاد کردکه بسیاری ازدانشمندان درآنها تدریس یا تحصیل می کردند؟ 1)خواجه نصیر الدین توسی 2)خواجه نظام الملک 3)خواجه رشید الدین فضل الله همدانی 4)امیر کبیر 44.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «صدها هزارجوان دانشجووطلبه درمدارس ودانشگاه ها ونیزدر حوضه های علمیه با جدیت به کسب علم وادب مشغول اند وامیدوارند که بتوانند،با تلاش واز خود گذشته گی،بار دیگرکشورخود رابه مقامی برسانند که مانند گذشته در راهِ علم وفرهنگ پیش تاز وپیش گام باشد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 45.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «مهد پرورش فرهنگ ـ طالبانِ علم ـ پیش از ظهور اسلام ـ معجزه ی پیامبر اسلام ـ از روستا برخواستند ـ تعلیم وتعلم ـ بازار مُباحثه ومناظره ـ رسد خانه ی مراغه ـ احیای مراکز علمی» 1)یک 2)دو 3)سه 4)پنج 46.مفرد کدام گزینه نادرست است؟ 1)مراکز ( مرکز ) 2) ا فکار ( فکر) 3)اُدبا (ادیب ) 4)مکاتب ( مکاتبه) 47.کدام یک از گزینه های زیر،یک اثر ادبی محسوب نمی شود؟ 1)مثنوی ومعنوی 2)غزل 3)گلستان 4)لیلی و مجنون 48درعبارت زیر، چندغلط املایی وجود دارد؟ «استعدادهای نذیربوعلی،فارابی،ابوریحان،خیام،خواجه نصیرالدین توسی،ملاصدرا،وصدها علم طبیعی ومورخ وجغرافی دان وپزشک وادیب وفیلسوف وعارف دراین بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 49.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ اقلیت مسلمانان ـ اخلاص ایرانیان ـ مضاهرخدمات ـ به نحو احسن ـ ادبا وعرفا ـ معانی لطیف ـ اعم ازمعماری ـ ایرانیان عالی قدر ـ بسیارکم نظیر ـ اختصاص دادن» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 50.در کدام گزینه،مترادف وجود دارد؟ 1)تکمیل وتوسعه 2)پیشوایی ومقتدایی 3)فلسفه وعرفان 4)فرهنگ وزبان 51.واژه های کدام گزینه،با هم مترادف نیستند؟ 1)نبی وپیامبر 2)وصی وجانشین 3)گیتی وجهان 4)سرای وآخرت 52.در کدام گزینه،کلمه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)موانع ـ مانع ـ منع 2)توسعه ـ وسیع ـ وسعت 3)اقلیت ـ تقلیل ـ حداقل 4)ملل ـ ملت ـ علل 53.در بین واژه های زیرچند جمع وجود دارد؟ «آثار ـ مفاهیم ـ متقابل ـ اختصاص ـ اخلاص ـ مظاهر ـ عرفا ـ ادبا ـ حقایق ـ معانی ـ حکایت» 1)هفت 2)شش 3)هشت 4)پنج 54.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)رعفت وعطوفت 2)سیمای محزون 3)بیش از حد لزوم 4)در ظلال محمد 55.کدام گزینه با بقیه فرق می کند؟ 1)زیبایی وجمال 2)سیما وچهره 3)اعتدال وتناسب 4)متفکر ومحزون 56.در کدام گزینه،رابطه کلمه ای نادرست است؟ 1)آداب(ادب) ـ اعتدال(معتدل) ـ عالمیان(جهانیان) (جمع ـ هم خانواده ـ مترادف) 2)ظِلال(ظلمت) ـ مجموع(جامع) ـ حضور(غایب) (هم خانواده ـ هم خانواده ـ تضاد) 3)اوقات(وقت) ـ محزون(غمناک) ـ عطوفت(عاطفه) (جمع ـ مترادف ـ هم خانواده) 4)رأفت(مهربانی) ـ اخلاق(خُلق) ـ گشاده رو(تند خو) (مترادف ـ جمع ـ تضاد) 57.واژه های کدام گزینه،جای خالی بیت زیر را کامل می کند؟ «آدم ونوح وخلیل..........و........... آمده مجموع در............محمد» 1)عیسی ـ موسی ـ هلال 2)عیسی ـ موسی ـ ظلال 3)موسی ـ عیسی ـ ظلال 4)موسی ـ عیسی ـ هلال 58.در کدام گزینه،غلط املایی بیشتری به کار رفته است؟ 1)مزدوران خوان ـ ناجوان مردانه ـ آزادی خواهِ ومظلوم 2)حوضه ی علمیه ـ تأسیس کردن ـ نهضتِ مردمی 3)اعتراض ـ تظاهراتِ مردم ـ میراس گران بها 4)پایه گزاری کردن ـ اعتصاب ـ طرز مرموذی 59.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)طفره رفتن:کوتاهی کردن 2)تصفیه کردن:بدهی را پرداخت کردن 3)سوءِ ظن داشتن:بد گمان بودن 4)غش کردن:بی هوش شدن 60.در کدام گزینه،غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)نمی گزارم کسی به توآسیب برساند. 2)آدم آهنی به لافاصله جواب داد. 3)صدای غرش مانندی ازآدم آهنی بیرون آمد. 4)آدم آهنی موزیانه چشمک می زند. 61.کدام گزینه با بقیه،هم خانواده نیست؟ 1)ترحیم 2)رحمت 3)راحل 4)مراحم 62.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)مجلس ترحیم«نمی توانم»را برگذارکردند. 2)ما«نمی توانیم»را در جایگاه عبدی اش به خاک سپرده ایم. 3)با اراده و سماجت عجیبی به این کار ادامه می داد. 4)تصمیم گرفتم نگاهی به ورقه ی معلم بیاندازم. 63.واژه های کدام گزینه،از نظراملایی مناسب تراست؟ 1)بلیت،اتاق 2)غورباغه،اتو 3)طوس،تهران 4)طهمورث،جرأت 64.شکل گفتاری ونوشتاری کدام واژه،مثل بقیه نیست؟ 1)خوبان 2)خواهش 3)خویش 4)خوش 65.چند واژه ی زیر، باهم هم خانواده هستند؟ «تسهیل ـ سهل ـ سوال ـ تساهل ـ مسایل ـ سهولت» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 66.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)قرین:همراه 2)عنایت:توجه 3)لقو:باطل کردن 4)غله:ذرت وگندم
+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه نهم خرداد 1393 و ساعت 11:44 |

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی نوبت اول     از درس اول تا آخردرس نهم      فارسی هفتم      تنظیم : رضایی

1- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره             4- زائر : زیارت کننده

2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.       1- دروغ گفتن        2- صحبت کردن   3- غیبت کردن4- گدایی کردن

3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟      1- صلاح و مصلحت     2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

     1- سبز ، درخت ، بهار   2- ساحل ، کشتی ، موج   3- آسمان ، خورشید ، ماه    4- زندگی ، احتیاج ، دانش

5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

        1- شاد و خندان شد   2- خوشحال و صمیمی شد    3- باز و روشن شد     4- ابری و گرفته شد

6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .      1- تأکید        2- زیباسازی      3- تأثیرگذاری 4- همه ی موارد

7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

               1- صندوقچه      2- دشت                        3- دریا               4- ماه

8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند     ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدامند ؟

      1- بن – من   2- برومند- پند                 3- بی بن برومند – ز من پند        4- مند- پند

9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

      1- حال را دریافتن         2- نابود کردن خوشی ها        3- افسوس گذشته را خوردن    4- به فکر آینده بودن

10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

       1- چه                     2- بسیارند            3- آنان             4- خود

11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟        1- باباطاهر   2 - خیام     3- ابوسعید ابوالخیر 4- عطار

12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

      1- برادر مهربانم                      2- دوست عزیزم                3- پدر بزرگوارم                 4- معاون محترم

13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

   1- خواندن و نوشتن                    2- صید و شکار                 3- بیزاری و تنفر                4- قرائت و خواندن

14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

        1- نصیب شدن                     2- گشت و گزار                 3- عطش مطالعه   4- اخلاص و همّت

15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

      1- مثنوی                  2- چارپاره           3- قطعه               4- رباعی

16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟1- علی اسفندیاری ( نیمایوشیج ) 2- پروین اعتصامی  3- شهریار  4- قیصر امین پور

17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟   1- نرم راه رفتن  2- آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن4- در چمن راه رفتن

18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

     1- تشبیه                   2- تضاد              3- مراعات نظیر                 4- تکرار

19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

       1- برومند                 2- پند               3- شاخک           4- بی بن

20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟       1- شبانه روز زائر حرم بودن                2- به آرزوی خود رسیدن بچه ها 

      3- پیغمبر بهار شدن                             4- مشغول راز و نیاز شدن

21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟       1- باز موضوع تازه ای داریم               2- بچه ها آرزوی من این است

      3- در دل آسمان رها باشم            4- مثل لبخند باز خواهم شد

22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

       1- پرواز خوبی کردن 2- بی تجربگی و تازه کار بودن       3- سخت و دشوار بودن کار    4- کار بسیار کردن 

23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

      « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . »

    1- صمیمی ، شرکتی                   2- برادرانه ، شرکتی        3- عاطفی ، اداری      4- خانوادگی ، اداری

24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

      1- دکتر حسابی                      2- امام خمینی                  3 - علامه جعفری              4- شهید بهشتی

25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

      1- دکتر حسابی                      2- نیمایوشیج                   3- پروین اعتصامی      4- دکتر سعید کاظمی

26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟     « هر چه کنی کِشت همان بِدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

     1- تکرار                     2- مراعات نظیر                 3- تشبیه            4- تضاد

27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟       « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

     1- خویشاوندان            2- مردمک چشم   3- ملت              4- انسان ها

28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

       « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

     1- می توانیم   2- بیاموزیم          3- آموختنی         4- می خوانند

29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟       1- کویر ( دکتر شریعتی )                      2- آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

      3- قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )               4- رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی )

30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟        « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

      1- زیبایی بهار            2- زیبایی طبیعت        3- عبادت خداوند       4- عظمت خداوند

31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :        1- دوست خوب ، قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

      3- دوست خوب ، قدرتمند است             4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       1- ساعی و کوشا بودن 2- امید وار و شاد بودن      3- حساس و زود رنج بودن    4- پایداری در محبت

33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

     1- حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت    2- هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

     3- نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                         4- ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

      1- بی وفایی عمر     2- نابودی انسان ها       3- گذشت عمر       4- بی ثمری عمر

35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

       1- اوقات ، واقف ، وقت         2- مجموع ، جامع، مجتمع          3- مصرف ، مصارف ، صرف      4- اعظم ، تعظیم ، معظّم

36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟          1- دانش ، علم      2- مقدسات ، معلومات    3- نور الهی ، سعی و تلاش   4- معنویت ، علم

37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند 

     1- ظریح        2- ضریح 3- زریح              4- ذریح

38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

    1- مورد توجه بودن        2- گوشه گیر و پنهان بودن      3- کمیاب و با ارزش بودن    4- دقیق و مراقب بودن

39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

       « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

      1- دوری از مردم آزاری  2- بی توجهی به دنیا      3- سعی و تلاش کردن     4- آزاد و رها بودن

40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است ؟        1- نیمایوشیج           2- نظام وفا          3- شهریار           4- قیصر امین پور

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 20:54 |

                          سوالات املایی کلاس هفتم از درس اول تا آخر درس هفتم

1-      در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

سعدی در نظم و .............. آثار با ارزشی دارد . ( نثر نصر )

2-     با ورود مدیر همه به پا .............. ( خواستند خاستند ) 3- در ماه ................ از مدینه به مکه ............... نمود ( سفر- صفر )

3-     در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید.

متعبّد و شب خیز- در نظر هوشیار احترام و وداء ضمیر خاک مسحف عزیز دشت و صحرا عزمت و بزرگی رفیق و خیشاوند زرّت و گل بوته ایام طفولیت کودکان پر نشاط- مزرعه و کوچه باغ روح مزاب- زلال و نیرومند طبیعت روستا عجاز طبیعت جازبه ی خالق فهم و دانایی غرقه ی شکوه حیجان و انگیزه خسته گی ناپذیری کنجکاوی نوجوانان نوازش لطیف تأثیر گزاری سخن سال های طلایی هوشمندانه و مؤمنانه- به حمدالله- هیئت جهانی شور و شئور جوانان خداوند متعال استهکامات دشمن عتراف متخصصان حفظ پاکدامنی سلاح و پارسایی اشتباه و خطا- انهراف نسل جوان ایران مغتدر صداقت و پاکدامنی متبوعات و رسانه ها عکس واقعیت تحلیل سخن به رقم تلاش امتیاز آینده گان

4- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟  

   1- ای هست کن اساس هستی 2 - هم تو به عنایت الهی 3- از ظلمت خود رهایی ام ده   4- هم غصه ی نانموده  دانی

5- دست گیر که دست آویز نداریم ............... ده تا در دین استوار شویم :     1- توفیغ   2- طوفیق   3 - توفیق          4- طوفیغ

6- واژه های کدام گزینه با هم ، هم خانواده نیستند ؟       1- معصوم ( عصمت ) 2- نقاط ( نقطه ) 3- معجزه ( اعجاز )   4- غریق ( تفریق )

7- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- تباه ساختن دانش                        2- بخل ورزیدن توانگر       3- هزینه کردن مال       4- فرمانگزار بودن دانش

8- در کدام گزینه کلمات هم خانواده نیستند ؟

     1- مقتدر قادر- قدرت     2- متعال تعالی- اعلی    3- نظام نظم تنظیم    4- سعادت سعید- استعداد

9- در کدام گزینه ، غلط املایی بیش تری وجود دارد ؟

   1- شوق رهایی- معمولاً- حسرت و آح انتقال از کودکی     2- دوره ی شبیه به رؤیا کم حوصله گی دل خوری بیهوده    

          3- لذت لحظه ها زلال و گوارا نشات و شادی     4- تفکرو تعمل آراستگی و پاکیزگی بصیرط و آگاهی

10- در کدام گزینه ، از نظر املایی ، کلمه ی مقابل جای خالی آن را به درستی کامل می کند ؟

      1- چیزی از پشت............. بیرون آمد ( صخره )   2- گرگ خرناسه می کشید ، آزاد......... نماند ( معتّل )

      3- گرگ خواست چنگ................. ( باندازد )       4- دست و پایش از............ افتاد ( تغلا )

11- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

     1- مجموعه- جامع مجموع     2- اوقات واقف وقت     3- مصرف مصارف صرف 4- اعظم تعظیم- معظم

12- در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

  « اسکند در اثنای سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد . سنگ مزارها را خواند و به حیرت فرو رفت زیرا مدت حیاط صاحبان قبور که بر روی سنگ ها حک شده بود هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد .     1- یک          2- دو                      3- سه                     4- چهار

13- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   « لب و لوچه هوهوی باد خدا آلمه عازم اصفهان کامیون قراضه شهر قلات علاف بودم خوارشده امارت عالی قاپو- عیال من تصدیق می کردند         1- دو     2- سه    3- چهار    4- پنج

14- در هر عبارت غلط های املایی را پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید

     الف ساعاتی که در مساحبت دوستان می گزرد و برای بازی های تفریحی مصرف می شود در ردیف اوقات طلف شده نیست   ب- دائماً در کوشش و اظطراب باشید و راحت و آرام بر خود هرام کنید  پ- عمر حقیقی را شناس نامه ما تأیین می کرد ت- شادی خود را با دیگران تقسیم و قم را از دل دیگران منها کنید  ث- خوش گزرانی و به قول بعضی علکی خوش بودن کار درستی نیست  ج- قسمت اعزم عمر به غفلط سپری می شود اکنون و فرست حال را دریابد چ- زیبایی های آفرینش را با شگفتی و عجاب مرور می کنم ح- این ها جزء زندگی است به خصوس اگر با تعمل و فکر و ابرت همراه باشد خ- زندگی همین لحضه هاست و از دست دادن آن جز قصه و اندوه چیزی همراه ندارد د- اسکندر در اسنای سفر به شهری رسید و سنگ مضارها را خواند و به هیرت فرو رفت ذ- گویی قرن های تولانی در این جهان زندگی خواهند کرد و از گم شدن پولشان دل آزرده می شوند ر- مدت حیاط صاحبان غبور که بر روی سنگ ها هک شده بود از ده سال تجاوز نمی کرد .

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در پنجشنبه سی ام آبان 1392 و ساعت 20:58 |

سوالات فارسی هفتم ( مفاهیم )                                     بسم الله الرحمن الرحیم                                تهیه و تنظیم : رضایی

            

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

   1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز

   3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه بسیار  

2- در جزءِ پایانی کدام کلمه ، پسوند « ـَـ ک » وجود دارد ؟

    1) پیامک              2) کودک                      3) کوچک                          4) زیرک

3- مفهوم کدام بیت ، غلط آمده است ؟

     1) این زندگی حلالِ کسانی که همچون سرو   آزاد زیست کرده و آزاد می روند. ( وابسته نبودن به دنیا ؛ وارستگی )

     2) تو را پرواز بس زود است و دشوار   ز نوکاران که خواهد کار بسیار ( بی تجربگی و تازه کار بودن )

    3) هجوم فتنه های آسمانی   مرا آموخت علم زندگانی ( حمله کردن )

    4) نار خندان باغ را خندان کند   صحبت مردانت از مردان کند ( هم نشینی با انسان های خوب و بزرگ ) 

4- معنی « غرور » در عبارت زیر چیست ؟

    « نیما با غرور ادامه می دهد : « قبلاً آن را خودم ترجمه کرده ام .»

     1) فریفتگی                      2) تکبّر               3) اعتبار                4) احساس سربلندی و شادی

5-  معنی و مفهوم همه ی گزینه ها درست است به غیر از ...

    1) مَندیش که دام هست یا نه     بر مردم چشم ، دیدن آموز ( به این فکر نکن که آیا دامی سر راهت هست یا نه ، خوب دیدن را به مردمک چشمت یاد بده )

   2) نمودش بس که دور آن راه نزدیک      شدش گیتی به پیش چشم تاریک ( آن راه دور آن قدر نزدیک به نظر رسید که دنیای تاریک در پیش چشمش روشن شد )

     3) دانش ، فرمان گذار است و مال ، فرمان بردار ( دانش حاکم و فرمانده است و مال و ثروت تحت فرمانِ صاحب ثروت)

    4) آن ها می خواستند « نمی توانم » های خود را دفن کنند ( دانش آموزان قصد داشتند احساس ناتوانی خود را از بین ببرند )

6- کدام کنایه ، درست معنی نشده است ؟

    1) فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند : عزیز بودن

    2) آشنایم با زبان سادگی / عاشقم من ، عاشق افتادگی : فروتنی

    3) دلم می خواهد سرت را بالا بگیری و با صدای بلند برایم شعر بخوانی : احساس افتخار کردن

    4) آدم آهنی ، با شجاعت بادی در گلو انداخت : بیان کردن

7- کدام آرایه ی ادبی در رباعی زیر وجود ندارد ؟

       « هنگام سپیده دم خروس سحری      دانی که چرا همی کند نوحه گری

         یعنی نمودند در آیینه ی صبح         کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری »

    1) سجع               2) تضاد              3) تشبیه             4) تشخیص

8- در کدام گزینه ، هر دو کلمه با هم ، هم خانواده اند ؟

     1) فروغ ، فارغ                   2) قُوا ، تقویت           3) همّت ، تهمت                 4) متعبّد ، بعید

9- شعر « برگ درختان سبز در نظر هوشیار / آینه ی رازهاست / جلوه ی روی خداست » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- زیبایی آفرینش و طبیعت         2- دقت نظر عارفان و خردمندان  

        3- شناخت خدا از روی طبیعت     4- آشکار شدن راز طبیعت

10- « به تفاریق خوردن » دراین  عبارت چیست ؟    « یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد »

          1- کلاه برداری کردن      2- کم کم خوردن       3- به تنهایی خوردن       4- دزدی کردن

11- بیت « گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر    آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم ؟ » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- عهد و وفا       2- ایثار و از خود گذشتگی      3- عشق و علاقه        4- تسلیم و سر سپردگی

12- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

       1- خیال پردازی بسیار                   2- آرزوهای بی مورد      3- آرزوهای زیبا و گوناگون     4- خیالات دست نیافتنی

13- در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

      1- خداوند          2- سخنان پیامبر   3- قرآن              4- کارهای شایسته

14- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

      1- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                              2- کار نیکو کردن از پر کردن است

      3- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                     4- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

15-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

      1- آسمان از دست روزگار می خندید                                      2- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

      3- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                       4- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

16- این بیت در وصف چیست ؟    هر چه سرما و هر چه دل سردی       پر زد آهسته از نظر گم شد

      1- امید و آرزو                  2- ناامیدی و یأس              3- روزگاران ناموافق            4- بهار زیبا

17- بیت « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می روند » به چه مفهومی تکیه دارد ؟

      1- بخشندگی                  2- وارستگی                     3- بلند قامتی                   4- آزاد بودن

18- پیام اصلی این بیت چیست ؟   نگردد شاخک بی بن برومند       ز تو سعی و عمل باید ، ز من پند

       1- پند گویی                  2- تجربه اندوختن 3- مال اندوزی                  4- کار و کوشش

19- در عبارت زیر ، بر چه چیزی تأکید شده است ؟

      « عمر حقیقی را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .»

      1- کار کردن                   2- پاک زیستن                 3- تندرست بودن  4- کار های بزرگ کردن

20- منظور از « شناسنامه » در عبارت « عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند » چیست ؟

      1- زمان مادی                  2- سعی و تلاش                3- روزهای معنوی  4- امید و آرزو

21- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های مشخص شده ، به ترتیب چیست ؟      1- معنویت ، علم      2- دانش ، علم             3- مقدسات ، معلومات        4- نور الهی ، سعی و تلاش

22- منظور از « برق » در عبارت « برقی در عمق چشم های این نوجوان شهرستانی وجود دارد » چیست ؟

        1- تلاش و کوشش                      2- امید و آرزو                   3- دقت و اندیشه   4- صبر و استقامت

23- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

      1- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

      2- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

      3- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

      4- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

24- « باد در گلو انداختن » کنایه از :

       1- چاق شدن                 2- مغرور شدن                  3- بی تفاوت بودن             4- درگیر شدن

25- این بیت « خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     1- استقلال طلبی      2- ریاست طلبی    3- تقدیر گرایی      4- همکاری

26- مفهوم عبارت « یک عقل ، خوب است و دو عقل ، بهتر » چیست ؟ 1- فکرکردن 2- مشورت کردن  3- اتحاد و یک پارچگی 4- عقل گرایی

      27- با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

          1- میانه رو بودن             2- سرسبزی              3- راست قامتی        4- آزادگی

  28- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

      1- شگفت زده می شود                   2- حسادت می کند        3- باز می ماند       4- حیرت می کند

29- معنی واژه ی « کوره راه » .................. است .     1- راه خاکی     2- راه میان بر     3- راه ناشناخته    4- راه طولانی

 30- در مصراع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به .................... شده است ؟

        1- گرما و روشنایی             2- طلوع خورشید        3- فرارسیدن بهار       4- آغاز زندگی

31- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی ............. 1- زخمی شد     2- ترساند     3- ترسید    4- حمله کرد

32- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

      1- قهر                   2- کینه                   3- دشمنی      4- سرما

33-  منظور از عبارت « قلب مهمان خانه » نیست ؟

     1- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                      2- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

     3- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد      4- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد

34- در کدام گزینه کنایه وجود دارد ؟

       1- پایت را از گلیمت درازتر نکن                               2- با همین حرف هایت بود که شیرش کردی

       3- از صحنه ای که دیدم چیزی نمانده بود غش کنم       4- جگرم را خون کردی

35- با توجه به درس آدم آهنی و شاپرک « خفاش » و « شاپرک » نماد چگونه انسان هایی هستند ؟

        1- ترسو – ساده لوح         2- ظالم – ساده لوح       3- ترسو – مهربان       4- ظالم – مهربان

36-  در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

      1- عبادت خدا          2- زیبایی بهار            3- راز و نیاز کردن انسان ها        4- زیبا بودن طبیعت

37-  در این بیت « نار خندان ، باغ را خندان کند      صحبت مردانت از مردان کند» منظور از « نار خندان » چیست ؟

      1- چهره ی خندان        2- میوه ی انار                  3- گل های باغ           4- قلب انسان های پرهیزگار

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 و ساعت 20:31 |

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

                                    آداب روزه داری و تغذیه در ماه مبارک رمضان

پیامبر اکرم ( ص ) می فرمایند : صُومُوا تَصحّوا ( روزه بدارید تا تندرست شوید ) و " المعده بیت کل داء و الحمیه رأس کل دواء " ( معده ، خانه ی تمام دردها و پرهیز و امساک بالاترین داروهاست ).

             مسلّم کســـی را بُوَد روزه داشت            که درمانده ای را دهد نان و چاشت

            و گرنه چه حاجت که زحمت بری            زخود بازداری و هـــم خود خوری

1-   افطار را با نام خدا و دعای مخصوص آن شروع کنیم : بسم الله الرحمن الرحیم اللهُمّ لَکَ صُمنا و علی رِزقِکَ اَفطَرنا فَتَقَبَل مِنّا اِنکَ انتَ السمیع  العلیم : خدایا برای تو روزه گرفتیم و به روزی تو افطار کردیم پس از ما قبول کن زیرا که تو شنوای دانایی .

2-     افطار را با چند عدد خرما باز کنیم . باز کردن افطار با شیر گرم ( غیر پاستوریزه ) شیر گرم و خرما ، شیر گرم و عسل طبیعی ، هم مطلوب است .

3-     هرگز نباید با آب یخ افطار کرد .

4-   بهترین غذا پس از باز کردن افطار با خرما و آب جوش یا آب جوشیده گرم ، مصرف کمی نان سبوس دار تازه با پنیر و سبزی خوردن است آن هم به مقدار کم و نباید در مصرف آن زیاده روی شود .

5-     بهتر است پس از باز کردن افطار مدتی را تا صرف غذای شام صبر کنید . شام بعد از افطار باید کم مصرف شود .

6-   از خوردن آب و مایعات دیگر  در وسط غذا اجتناب کنید بخصوص اگر این مایعات زیاد سرد باشد . حدود یک ساعت و نیم  بعد از غذا آب خوردن اشکال نخواهد داشت .

7-     بهترین روغن ها برای ماه مبارک رمضان روغن گاو ، بعد از آن روغن دنبه ، بعد روغن زیتون و کنجد است .

8-     هنگام افطار و سحری غذا را داغ وارد معده نکنید

9-     بعد از صرف افطار و شام و سحری خواب را به تعویق بیندازید ( یک ساعت بعد از خوردن غذا ( به ویژه بعد از سحری ) می توانید بخوابید

10- استحمام در طول روز برای روزه داران ضعف می آورد .

11- از مصرف چند نوع غذا روی هم پرهیز کنید

12- پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده و غذاهای تند و بسیار ترش و شور و پر ادویه

13- غذاهای دیر هضم شامل حبوبات و غلات مثل جو ، گندم ، جوی دو سر ، لوبیا وعدس ، آرد سبوس دار ، ارده و برنج با پوست است ، اما غذاهای زود هضم حاوی مواد قندی هستند مانند شیرینی ها

14- از مصرف زولبیا و بامیه خودداری کنید

15- نباید پس از افطار و سحری چای میل کرد

16-  ماست ، دوغ ، خیار شور و نوشابه برای سحری توصیه نمی شوند ؛ زیرا عطش را تشدید می کند

17- عدم مصرف سحری موجب سوخت ناقص چربی ها ، بوی بد دهان ، ضعف ، سردرد و درد های عضلانی و کاهش هوشیاری و تمرکز حواس می شود .  نوشیدن آب زیاد در سحر ، برای پرهیز از تشنگی در طول روز تقریباً هیچ کمکی نمی کند ، فقط حجم ادرار را افزایش می دهد و به قلب و کلیه ها فشار بیشتری وارد می کند .

18- باید هنگام افطار و سحری مایعات کافی و میوه ها و سبزی های آبدار و بیشتری از جمله هندوانه ، کاهو ، انگور ، خیار ، هلو و... مصرف شود . 

19-                     روزه دار و به دیگران بــــــخوران            نه مخور روز و شـــب شکم بدران

20-                    روزه داری هرگز سبب زخم معده ( یا سایر بیماری ها ) نمی شود .

21-                    هر چیز را زکاتی است و زکات تن ، روزه داشتن است ( علی علیه السلام )

22-                    روزه سپری است در برابر آتش دوزخ مادامی که به وسیله ی دروغ یا غیبت دریده نشود .

23-                     

24-                     

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه بیست و نهم تیر 1392 و ساعت 10:39 |

بسم الله الرحمان الرحیم

                                              بخوانیم ؛ بیندیشیم ؛ عمل کنیم

هفت اصل برای پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامتی : 1- تا زمانی که گرسنه نشده اید ، غذا میل نکنید 2- دو لقمه قبل از سیر شدن دست از غذا بردارید 3- شب هنگام خواب ، اجابت مزاج کنید 4- هنگام بیماری که بی اشتها شده اید ، هیچ نوع غذایی را میل نکنید 5- هنگام بیماری ، هر غذایی را که هوس کردید ، عکس آن را میل کنید 6- هنگامی که از نشاط خوبی برخوردارید ، هر نوع غذایی را که هوس کردید به جز غذاهای ممنوع ، می توانید میل کنید 7- هر گاه لقمه ای در دهان گذاشتید و احساس خوبی نداشتید ، آن غذا را میل نکنید تا اشتهای کامل به سراغتان بیاید . ( مفید ترین و سازگارترین غذا : عسل طبیعی )

غذاهای مضر یا ممنوع عبارتند از : چای ، قهوه و نسکافه ، قند و شکر ، غذاهای سرخ کردنی ، شیرینی جات قنادی ، فست فودها  و غذاهای آماده ، سُس ، رُب ، لبنیات صنعتی ، کلیه ی فرآورده های حیوانی ( در صورت بیماری ) نوشابه های گازدار ، نوشیدن مایعات همراه غذا ، بستنی ، انواع تنقلات ( چیپس ، پفک ، آدامس ، شکلات ، یخمک ، نوشمک و.. ) ترشیجات سرکه ، نمک زیاد ، انواع کمپوت ها و کنسروها ، مرغ و تخم مرغ ماشینی ، سوسیس ، کالباس ، انواع پیتزا و ماکارونی ، لازانیا ، انواع ژامبون ، همه ی غذاهای تبلیغی و ...

برای داشتن و حفظ سلامتی : 1- آب آشامیدنی را حتماً بجوشانید 2- از روغن زیتون و کنجد استفاده کنید 3- از نمک دریا استفاده کنید 4- از ظروف مسی ، روی و برنجی استفاده کنید 5- از محصولات کارخانه ای تا حد امکان استفاده نکنید .( دکتر روازاده )

مواد غذایی مضر برای کبد : چای ، شیرینی جات قنادی ، سرخ کردنی ها ، پر خوری ، غذاهای چرب و پر حجم ، ماست ، نوشابه ، آب یخ ، تخم مرغ ، نمک زیاد ، ترشی جات ، سرکه ، فلفل و ادویه جات تند به مقدار زیاد ، سیر زیاد ، تمام فست فودها ، غذاهای فریز شده ، غذاهای زود پز شده ، سس ، رب ، بادمجان زیاد ، نوشیدن مایعات همراه  با غذا یا بلافاصله بعد ازآن ، تنقلات مصنوعی، آجیل شور ، ریزه خواری ؛ یعنی این که دهان پیوسته بجنبد ، ماکارونی ، آش رشته ، انواع دخانیات ، مشروبات الکلی ، عصبی شدن و حرص خوردن ، یبوست مزاج ، تنبلی و عدم فعالیت فیزیکی ، خواب زیاد ، تند و سریع غذا خوردن و مصرف گوشت زیاد

مواد غذایی مضر برای کلیه ها : چای ، سرخ کردنی ها ، ادویه جات تند ، شیرینی جات قنادی ، غذاهای ساندویچی و نوشیدن مایعات با غذا ، نوشابه ، آب یخ به خصوص در زمانی که بدن انسان عرق کرده است ، ترشی جات ، سرکه ، نمک زیاد ، غذاهای چرب و پر حجم ، نان خامه ای ، ماست ، غذاهای خارج از منزل ، انواع فست فودها و ساندویچ ها، حرص خوردن ، یبوست مزاج ( مواد غذایی مفید : روزی شش لیوان آب ، کاهو ، خیار بوته ای با پوست و ته ، سیب درختی با پوست و دانه ، مغز بادام خام ، جوانه ی گندم تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترش تازه و عسل )

غذاهای مضر برای استخوان : چای ، انواع ترشی جات ، سرکه ، ماست ، پنیر و چای شیرین ، عدم استفاده از نور خورشید و خوردن غذاهای ممنوع ، حرص خوردن و عصبی شدن ( غذاهای مفید : کشک ، انواع کلم ، پونه ی کوهی و چهار مغز یعنی مغز گردو ، بادام ، فندق و پسته، کنجد با پوست به صورت خام ، سبزیجات  ، میوه جات  و روغن زیتون ، نور مستقیم ، مصرف کلسیم و فسفر ، خرما و شیره خرما )

طرز تهیه شیر بادام : 50 گرم مغز بادام خام و شیرین را با یک لیوان آب مخلوط کنید و روی اجاق قرار دهید . به محض جوش آمدن ، اجاق را خاموش کنید و صبر کنید تا کاملاً خنک شود . پس از آن ، پوست بادام را جدا کنید و با آب خنک بشویید . مغز های آماده شده را با 3 قاشق غذاخوری عسل و 3 تا 4 لیوان آب سرد مخلوط کنید و به مدت 5 دقیقه در مخلوط کن مخلوط کنید .( منبع : عسل درمانی و 15 روز تا سلامتی از آقای خدادادی )

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در پنجشنبه دهم اسفند 1391 و ساعت 7:57 |

به نام خدا

                   تمرین های ساده ی نگارشی

1- با به هم ریختن و جا به جا کردن حروف هر کلمه ، کلمه ی جدیدی بنویس و چند کلمه خودت اضافه کن .

     نیما          مس              شکم              گرم               سرد              زاغ                جنگ       کاخ

1-    بعضی از کلمه ها را اگر از سمت راست یا چپ بخوانیم به یک شکل خوانده می شوند ، مانند درد ، گرگ و... چند کلمه ی دیگر شما بنویسید .

2-    بیست کلمه بنویس که با برداشتن حرف اول آن ها ، کلمه ی دیگری به وجود آید مانند : کتاب        تاب

3-    جمله های زیر را کامل کن .

      1- بزرگ ترین آرزوی من این است که ...                            2- اگر مخترع بودم ، تخته پاک کنی می ساختم که...

      3- می خواهم در آینده ................... بسازم تا........            4- در فکر ساختن ........ هستم ، این دستگاه..........

       5- دوست دارم .................. بسازم که وقتی آن را .........    6- می کوشم دستگاهی اختراع کنم شبیه تلفن، این وسیله ...

5- با هر دسته از کلمه های پایین  ، متنی کوتاه بنویس .

     الف – آفتاب ، بعد از ظهر ، مدرسه ، ورزش ، درخت        ب- زرین ، گندم ، باران ، شادی ، خرمن

     ج- آسمان ، اسب ، چمنزار ، نسیم ، چشمه                         د- کارخانه ، دود آلود ، جنگل ، بیماری ، هوا

6- در باره ی هر یک از موضوع های زیر ، چند جمله بنویس که « توصیه های ایمنی » باشد .

    الف- خطر بازی با کبریت          ب- برق          ج-  بیرون نکردن دست و سر از پنجره ی اتومبیل در حال حرکت    د- عبور از خیابان                 ه- گاز       و- سرسره بازی روی برف     ح- شنا در استخر

7- تو چه آرزوهایی داری ؟ با کامل کردن جمله های زیر ، آن ها را بنویسید .

    الف- دلم می خواست .......                   ب- کاش باران می شدم و .....           ج- اگر چشمه بودم........    د- آرزو دارم که روی.......     ه- کاش وقتی باد بود......   و- آرزو دارم همیشه        ز- کاش مثل دوربین.......ح- چه می شد مثل کبوتر تا .......ط- کوچه ی ما

1-    هر یک از جمله های ناتمام پایین را به گونه ای کامل کن که طنز آمیز و خنده دار شود .

الف- برای این که خواب از سرش نپرد ، همیشه ....    ب- آن قدر حرص خورد که.........

ج- همیشه پیراهن آستین بلند بخر تا بتوانی در موقع لازم از....          د- وقتی آهن زنگ زد، او ........

ه- آن قدر لاغر بود که همیشه ............     و- کفش هایش پایش را می زند ، پس پا ...

   10- در هر کدام از جمله های زیر چه چیز به چیز دیگری تشبیه شده است و میان آنها چه ویژگی مشترکی وجود دارد ؟  1- پایداری او مانند سنگ است .   2- قد او هم چون سرو است      3- گهواره هم چون قایقی بر رودخانه در رفت و آمد بود    4- در عمر کوتاهش چون شمع محیط خود را روشن می ساخت . 5- مطالعه ی بدون تفکر ، مانند بلعیدن خوراک بدون جویدن است . 6- نوای مرغ چون آواز غمناکی بود .

11- با کامل کردن جمله های زیر ، تشبیه هایی ایجاد کن .

      1- در تب می سوخت ، هم چون تنوری   2- جهان چون ........... است .      3- چهره ی او مانند ......... می درخشد .  4- علم و دانش هم چون ............ است . 5- ماه مثل یک ................. است .

12-  انتهای هر یک از جمله های پایین نوشته شده است . هر کدام را با اضافه کردن واژه هایی کامل کن .

     1- ...................... چون نمی دانست . 2- ................... نداشته باشیم  3- ................ دلیل دارم     4- ................ اشکالی ندارد ؟ 5- ................... معروف است ؟ 6- ................ هر شب برای او قصه می گفت . 7- .....................تمیز باشد . ( خیال انشا ُ حسین فرخ مهر )

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه بیست و یکم مهر 1391 و ساعت 20:55 |

                                                  به نام خدا                

                                                                                         تهیه و تنظیم : تیمور رضایی

                               راهنمای درست نویسی

هر نوشته ای ، هر چند علمی و مؤثر ، با وجود غلط های املایی ، زشت و ناپسند جلوه می کند و نزد خواننده ، بی اعتبار شمرده می شود . اگر به دقت به نوشته ها توجه کنید می بینید که شماری از لغات هستند که بیشتر از بقیه ، اشتباه نوشته می شوند . در مورد این لغات باید توجه داشت که اولاً احصا و جمع آوری تمامی آنها ممکن نیست ؛ دوم این که شماری از این لغات از نظر لغت شناسان و ویراستاران دو املایی هستند ، با این تفاوت که یک شکل آن اصح و رایج تر است .

 

درست                     نادرست                   درست                              نادرست

انزجار ( نفرت )           انضجار                     انضباط                               انظباط

برخاستن                   برخواستن                 برهه                                 برحه

باسمه تعالی               بسمه تعالی                بُلعجب                               بوالعجب

بُلفُضول                     بُوالفُضول                   پارچه تنزیب                        پارچه تنظیف

پیشخان                    پیشخوان                   چُغُلی کردن                         چُقُلی کردن

چُغندر                     چقندر                     هاله                                  حاله

هَرَس کردن                حَرَس کردن               حِیص و بِیص ( = گیر و دار )     حیث و بیث

خدمتگزار                  خدمتگذار                 خورده بُرده                          خُرده بُرده

خاستگاه (= منشأ)        خواستگاه                  خُرد سال                            خوردسال

خُرد و کلان               خورد و کلان              خشنود                              خوشنود

زغال                       ذغال                       ذوزنقه                               ذوذنقه

رئیس                      رییس                      زمین مَفروز(= جداشده )          زمین مفروض

سوغات                     سوقات                     شاغول                               شاقول

شکرگزاری                 شکر گذاری               ضرب الاجل                         ضرب العجل

عَلی حده                  علی حَدّه                  غث و سمین (= کم بها و گرانبها )غَث و ثمین

غمض ِ عین               غمز عین                  فُرغون                               فُرقُون / فُرقان

فروگذار                    فروگزار                     فلاسک                              فِلاکس

معتنابه                     متنابه                      محذور دارم                         محظور دارم

مرهم                       مرحم                      مسُیِّب                               مصَیّب

مطمح نظر                 مطمع نظر                 مَلاط                                 مَلات

مُلا نقطی                  ملا لغتی                   مَلغمه                                ملقمه

مُنَغَّص (= تیره )          منقص                      نردبان                                نردبام

وهله                        وحله                       بحبوحه                              بهبوهه

بردگان                     برده گان                   بررسی                               برّسی

بودجه                      بوجّه                       پایه گذار                            پایه گزار

تقاص                       تخاص                      توجیه                               توجیح

جدّ و آبا                             جدّ و آباد                  حدس                               حدث

خُرده فروشی              خورده فروشی             خُرده گیری                         خورده گیری

خُرسند                    خورسند                          راجع به                             راجب

راحت تر                             راحتر                     رذل                                  رزل

زادبوم                      زاد و بوم                        زادولد                                زاد و ولد

زکام                        ذکام                        سبزی خُرد کنی                    سبزی خوردکنی

ستبر                       سطبر                      سرمه                                سورمه

عسکر                      عسگر                      علاقه مند                           علاقمند

کج و مُعوَج                کج و مأوج                 کمیسیون                           کمسیون

مذکور                      مزکور                      مزبور                                 مذبور

موجّه                       موجح                      ناهار ( غذای ظهر )                 نهار

نعناع                       نعنا                         ادا و اطوار                           ادا و اطفار

مشماع                     مشما                       ریع ( افزونی )                      ری

کاَن لم یکن               کم لم یکن                محابا                                 مهابا

زُهم                        زحم                        ذیربط                                زیربط

مقنعه                      مغنعه                      نامرئی                               نامریی

 

کلمات عربی که در فارسی معنای تازه ای یافته اند .

کلمه                                 معنا در عربی                                 معنا در فارسی

اسارت                               بستن  ریسمان                               اسیری

خرّاج                                زرنگ                                          بسیار خرج کننده

تسری                                خریدن کنیز                                  سرایت کردن

رکیک                               سست                                         زشت

تماشا                                با هم راه رفتن                               دیدن

فراغت                               اضطراب                                                آسایش

کثیف                                انبوه                                           آلوده

محصل                               مأمور                                          دانش آموز

 

کلماتی که شباهت اندکی دارند و نباید به جای هم به کار روند.

کلمه                       معنا                           کلمه ی مشابه                             معنا

آرایش                      زیبایی با افزایش          پیرایش                              زیبایی با کاهش

احسنت                    آفرین                      اَحسن                               نیکوتر

استیجار                    اجاره کردن                استجاره                             پناه خواستن

استعفا                      درخواست کناره گیری   استیفا                               باز پس گرفتن

افراط                       زیاده روی                  تفریط                                کوتاهی

افکار                        جمع فکر                  افگار                                 زخمی ، نالان

بیرق                       عَلَم                         بیدق                                 پیاده

تأثر                         اثر پذیرفتن                تحسر                                افسوس

تزویج                      به همسری دادن          ازدواج                               انتخاب همسر

خزانه                       مجموع اموال              خزینه                               مخزن آب گرم

دعوی                      ادعا                         دعوا                                  داد خواهی

عصبانی                    خشمگین                  عصبی                               فشار روانی

کاندید                      ساده دل                   کاندیدا                               نامزد

گزیر                        چاره                        گریز                                 فرار

مژده                        بشارت                     مژدگانی                             انعام 

مس                        دست مالیدن              مسح                                 از اعمال وضو

نفحه                       بوی خوش                 نفخه                                 نَفَس

بانگ                        فریاد                       بانک                                 بنگاه اقتصادی

بها                          قیمت                      بهاء                                  روشنایی

خط                        موی تازه روییده          خد                                   گونه

ارضا                        خشنود کردن             ارضاع                                شیر دادن

شامل                       اسم فاعل                  مشمول                              اسم مفعول

تصفیه                      پاک کردن                 تسویه                                مساوی کردن

تسریع                      سرعت بخشیدن          تصریح                               سخن آشکار

اعلان                       آشکار کردن               اعلام                                 خبر دادن

هشدار                      اخطار                      هشیار                                آگاه

تصادف                     به هم خوردن اتفاقی     تصادم                                به سختی به هم خوردن   

پیشرفت                             در امور معنوی            پیشروی                              در امور مادی و عینی

 

                   تفاوت مفردِ جمع های مکسّر در عربی و فارسی

جمع مکسر                مفرد در عربی                       مفرد در فارسی

اجنّه                       جنین                                جن

اراذل                       ارذل                                 رذل

امیال                       میل ( واحد مسافت )              میل ( رغبت )

اوصاف                     وصف                                صفت

حواس                      حاسه                                حس

حور                        احور ، حورا                         حوری ، حور

صنایع                      صنیعت ، صناعت                            صنعت

مشایخ                      مشیخه                                     شیخ

مضارّ                       مضرّت                                       ضرر

معاذیر                      معذار                                عذر

شرایط                     شریطه                               شرط

خواص                     خاص                                خاصیت

مساعی                     مسعی                               سعی

مفاسد                      مفسده                               فساد

معایب                      معاب ، معابه                        عیب

وقایع                       وقیعه                                واقعه

 مخارج                     مخرج                                 خرج

کلمات بسیط گونه حاصل از واژه آمیزی

یک + گانه ( یگانه )                          سرکه + انگبین ( سکنجبین )

ناو + خدا ( ناخدا          )                           هوش + یار ( هشیار)

نسخ + تعلیق ( نستعلیق )                  تلنگ + انگل ( تلنگل )

فوتبال + سالن ( فوتسال )                  راه + گان ( رایگان )

کفش + ایران ( کفشیران )                  هفت + ده ( هفده )

مبل + ایران ( مبلیران )                     سه + صد ( سیصد )

خرما + آلو ( خرمالو )                        پنج + صد ( پانصد )

جل + انبار ( جلنبر )                        تل + انبار ( تلنبار )

غریب + شمار ( غرشمار / غرشمال )       بغ + چه ( بچه ؛ بغ : آفریده )

سرکه + با ( سکبا : آش سرکه )

 

 تفاوت معنی گزار و گذار

واژه                         معنی                       واژه                         معنی

حکم گذار                 حاکم                       حکم گزار                  رعیت

قانونگذار                   قوه مقننه                  قانونگزار                    قوه مجریه

سنت گذار                 واضع سنت                سنت گزار                 به جای آورنده سنت

بدعت گذار                وضع کننده ی بدعت     بدعت گزار                 انجام دهنده ی بدعت

                                     

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه سی و یکم شهریور 1391 و ساعت 20:42 |

حرفي از آن هزاران                  تهيه و تنظيم : تيمور رضايي

1-  ماجراي OK ، مي گويند سرمايه دار مشهور ،اما كم سوادي در آمريكا، به هنگام تأييد و امضاي يك سند مالي به جاي اين كه بنويسد All correct همه صحيح است ، ناشيانه و به غلط نوشت oll korrect اين غلط املايي آن چنان بر سر زبان ها افتاد – ابتدا به طنز و سپس به جد – كه بعدها و تا به امروز ، حتي در كشور هاي ديگر ، براي اعلام تأييد كار يا مأموريتي مي گويند « اكي ok ».

2-  آنفلوآنزا ، نام اين بيماري در طب ّ اسلامي « اَنفُ العُنيزه » بوده و غرب به دليل بهره گيري از منابع علوم پزشكي جهان اسلام ، آن را با تغييراتي به صورت «انفلو آنزا » به كار برده است . « انف » در عربي به معني « بيني » و «عُنَيزه » به معني « بزغاله » است و اصطلاحاً نوعي سرماخوردگي است كه صداي بيمار شبيه صداي بيني بزغاله مي شود .

3-    حال دنيا را بپرسيدم مــــــــــــن از فـرزانه اي        گفت : يا خوابي است يا وهمي است يا افسانه اي

گفتمش : احوال عمر اي دل بگو با ما كه چيست ؟       گفت : يا بـــــــرقي است يا شمعي يا پروانه اي

گفتمش : اينان كه مي بينند چون دل بسته اند ؟        گفت : يا كـــــــــورند يا مــستند يا ديوانه اي

4-    از پاسخ هاي يك فرد مي توان به هوش او پي بُرد و از سؤال هايش به عقل او

5-  لندهور ، نام يكي از پادشاهان هند بوده است ، گفته اند آفتاب به مادرش نظر عنايت كرده ، حامله شده است . فارسيان او را پسر آفتاب گفته اند چه «لند » پسر باشد و « هور » نام آفتاب

6-  درس خوب معلم از چشم شاگردانش مشاهده مي شود،اما درس موفقيت آميز معلم از اعمال و رفتار دانش آموزانش پديدار مي گردد .

7-    از 100 دانش آموز كه وارد راهنمايي مي شود 18 نفر ديپلم مي گيرند .

8-    ما نمي توانيم چيزي به مردم ياد بدهيم ، فقط مي توانيم كمكشان كنيم تا چيزي را در درون خود كشف كنند .

9-    مشخص ترين روش هميشه مؤثرترين روش نيست .

10- درعصر انفجار اطلاعات ، كار معلم ، انتقال اطلاعات نيست بلكه بستر سازي براي دريافت اين اطلاعات است .

11- شاه نعمت الله ولي « قطب » را نسبت به مريدان داراي مرتبة سلطنت و حكومت ظاهري و باطني مي دانست و از اين جهت لقب « شاه » را نيز براي خود انتخاب كرد .

12- صلي ( صلا ) معني اصلي آن آتش و آتش زياد است ؛ چون عربها براي دعوت گمشدگان و غريبان در شب آتش مي افروخته اند مجازاً بر دعوت اطلاق مي شود .

13- متخصصين تعليم و تربيت در دنيا جمع شدند و برنامه درسي مركزي را تعيين كردند كه بچه ها چه درس هايي بايد بخوانند: 1- زبان مادري 2- رياضي 3- علوم 4- تاريخ

14- سقراط مي گفت : معلم بايد در كلاس نقش قابله را داشته باشد ،مولود جديد را دانش آموز خلق كند .

15- يك آموزش خوب آن است كه دانش آموزان در آن درگير باشند ( اسپنسر )

16- حكمتي و حكايتي : حاج شيخ عباس قمي ، براي فرزند بزرگش نقل كرده است : « وقتي كتاب « منازل الاخره » را تأليف و چاپ كردم و به قم آمدم آن كتاب به دست شيخ عبدالرزاق مسأله گو، كه هميشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه (س )‌مسأله مي گفت ، افتاد. مرحوم پدرم از علاقه مندان شيخ عبدالرزاق بود و هرروز در مجلس او حاضر مي شد . شيخ عبدالرزاق ، روزها كتاب منازل الاخره را گشوده ، براي مستمعين مي خواند .يك روز پدرم به خانه آمد و گفت: شيخ عباس !  كاش مثل اين مسأله گو مي شدي و مي توانستي منبر بروي و اين كتاب را كه امروز براي ما خواند ، بخواني . چند بار خواستم بگويم آن كتاب از آثار و تأليفات من است اما هر بار خودداري كردم و چيزي نگفتم فقط عرض كردم : « دعا بفرماييد كه خداوند توفيقي مرحمت فرمايد .»

17- آزمون « پرلز » pirls از اول كلمات Progress in International Reading Literacy Study است به معني : مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن » در سال 2001 بين 35 كشور جهان از جمله ايران به اجرا درآمد و هدف آن سنجش توانايي خواندن كودكان مي باشد .

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه بیست و پنجم شهریور 1391 و ساعت 7:57 |

سؤالات فصل 1، 2 و 3

1-     در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند       که در آفرینش ز یک گوهرند

    1- تشبیه            2- کنایه 3- تشخیص         4- جناس

2- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟   1- مشتاق    2- تشویق           3- شفقت           4- اشتیاق

3- شباهت قصیده با غزل در چیست ؟

     1- وزن          2- موضوع           3- تعداد ابیات                  4- طرز قرار گرفتن قافیه

4- موضوع غزل در کدام گزینه آمده است ؟ 

    1- بیان عاطفه و احساس            2- فراق و جدایی  3- عشق 4- همه ی موارد

5- منجی یعنی :   1- نجات یافته                 2- نجات دهنده                3- مناجات کننده  4- نجوا کننده

6- املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط است ؟

     1- خسلت : ویژگی                   2- اعظم : بزرگتر   3- نصرت : یاری               4- رخصت : اجازه

7- دیده بودم فعل...1- ماضی نقلی    2- ماضی بعید                  3- مضارع التزامی  4- ماضی التزامی

8- ققنوس رمز ..... 1- مقاومت                    2- دفاع              3- بلند پروازی                 4- جاودانگی

9- معنی کدام کلمه درست است ؟  

 1- تداعی : دعوت کردن     2- معراج : آسمان   3- معمول : کاربر    4- رخصت : فرصت ، اجازه

10- مونولوگ یعنی :

   1- گفت و گو با دیگران    2- گفت و گوی دو طرفه                 3- گفتار یک نفره  4- تکیه کلام

11- معنی کدام واژه غلط است ؟

      1- وهله : بار  2- قریحه : سلیقه  3- یازیدن : دراز کردن        4- بدیهی : قرض

12- با توجه به معنی کدام گزینه غلط است ؟

    1- مقهور : مقلوب                     2- انضباط : نظم داشتن                  3- تحلیل : بررسی            4- معراج : نردبان

13- مصراع چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن ، به چه نکته ای اشاره دارد ؟

     1 صرفه جویی 2- پس انداز کردن 3- خرج کردن                  4- تناسب دخل و خرج

14-  کدام فعل گذرا به مفعول است ؟  1- بر می شمارد              2- می رسند        3- می رود           4- باز می گردد

15- در بیت « آن شیر زن بمیرد ؟ او شهریار زاد / هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق» چه آرایه ای وجود دارد ؟

     1- تلمیح                   2- تضمین          3- کنایه 4- واژه آرایی

16- کدام یک از فعل های زیر نیاز به « مسند » دارد ؟

   1- می آید        2- می شوند        3- می شنویم                  4- آمده است

17- کدام گزینه جمع است ؟   1- آیین                     2- نظام              3- حکام 4- عامّه

18- مفهوم بیت « نبینی ز شاهان که بر تخت گاه/ ز دانندگان باز جویند راه » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- نیاز شاهان به دانشمندان        2- نیاز دانشمندان به شاهان 3- بازخواست دانشمندان به وسیله ی شاهان    4- بازخواست شاهان به وسیله ی دانشمندان

19- « علم بال است مرغ جانت ر ا » یعنی ::

    1- بال برای مرغ جانت مثل علم است                    2- وسیله ی پرواز مرغ بال ِ اوست                  3- پریدن برای مرغ مثل بال برای علم است      4- بالِ مرغ جان تو علم است

20-  پیام بیت « آنچه در علم بیش می باید     دانش ذات خویش می باید » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- خدا شناسی            2- خود شناسی                3- تحصیل علم                4- همه ی موارد

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

    1- بهارستان جامی         2- شاهنامه فردوسی          3- بوستان سعدی 4- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟  1- جاودان        2- خیابان           3- آیینه 4- آشیانه

23- در بیت « به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن بخرد هوشیار » چند اسم مشتق وجود دارد ؟

     1- 2 2 – 5                3- 4                  4- 3

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

   1- برای کشتن  2- به خاطر         3- در کنار           4- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

     1- به من آویزان شود                2- مرا نابود کند                3- به من حمله ور شود                  4- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

     1- چشم بلا او را گرفتار کرده       2- گرفتار چشم بد شده است

     3- یقیناً گرفتار بلا شده است                  4- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

   1- در غم و بلای تو شریکم           2- با تو ابراز همدردی می کنم

   3- مثل تو گرفتار بلا هستم           4- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

     1- اصل این کتاب هندی بوده است    2- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

     3- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است      4- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

     1- صیادان                  2- مردمان           3- بامدادان          4- روزگاران

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

    1- حزم : دور اندیشی                 2- فراست : مجال  3- بر اثر : به دنبال            4- زخم : ضربه

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

      1- می گفتم ( گفتمی )      2- می نوشتی ( نوشته ای )      3- می سپردند ( سپردندی )   4- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه  وجود ندارد ؟

      1- تشبیه                  2- تضاد              3- مراعات نظیر                4- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟    1- اصحاب : صاحب   2- مواعظ : وعظ        3- الوان : لون       4- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

     1- خوشه ی زرین        2- تماشای بهار                3- میوه ی الوان                4- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

     1- وسیله، سحاب ، رنگین کمان   2- احسان، ابر ، رنگین کمان

     3- ساختن، باران ، رعد و برق                  4- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در کدام گزینه نقش کلمه ی مشخص شده اشتباه است ؟

    1- چشم باز کن تا عجایب بینی  ( نهاد ) 2- از جمال صورت قصر خبر ندارد ( مضاف الیه )

    3- خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر ( مسند )  4- این عالم خانه ی خداست ( مسند الیه )

37- همه ی کلمات با هم هم خانواده اند جز ...

    1- جمال                    2- جملات          3- تجمل                        4- جمیل

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

    1- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد              2- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

    3- به هر یک آن چه لازم داشت داد                                   4- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- کدام گزینه در باره ی « کیمیای سعادت » غلط است ؟

   1- موضوع آن اخلاق و دین است     2- ترجمه ای است از کتاب احیا ء العلوم

   3- نویسنده ی آن محمد غزالی است           4- در قرن هفتم نوشته شده است

40- هر چه در وجود است ، یعنی ..    1- هر چه در وجود تو دیده می شود              2- همه ی موجودات    3- هر چه در زمین وجو دارد                              4- همه ی موارد

                                                            سؤالات فصل 4و 5 و6 ، فارسی سوم

1- زنگار یعنی ...  1- طلایی        2- تصویر     3- درخشش                     4- تیرگی

2- همه ی گزینه ها در باره ی نقد درست است به جز :

        1- هدف از نقد بهبود و اصلاح گفتار و نوشتار است                2- نقد به معنای بررسی درستی یا نادرستی چیزی است

        3- در یک نقد خوب عیب ها و کاستی ها را باید برجسته کرد   4- نقد باید سنجیده و درست و همراه با دلیل و منطق باشد

3- معنی کدام کلمه غلط است ؟

 1- مُصر : پافشاری کننده    2- مصاحبت : هم نشینی    3- قرین : همراه      4- رکاب دادن : سوار شدن   

4- در کدام گزینه صفت تفضیلی به کار نرفته است ؟

   1- هم نشین تو از تو به باید      2- یار بد بدتر بود از مار بد      3- به دانش شود مرد پرهیز گار   4- چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

5- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های یک متن خوب به شمار نمی آید ؟

     1- نتیجه گیری            2- آغاز نیکو         3- پیوستگی و انسجام                     4- پایان بندی مناسب

6- همه ی گزینه های زیر درست معنی شده اند به جز گزینه ی :

   1- معاش : خوش گذرانی  2- معصیت : نافرمانی          3- خصال : ویژگی ها     4- متعالی : برتر

7- ماضی التزامی « می شنوم » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- شنیده بودم         2- می شنیدم                        3- شنیده باشم                 4- شنیده ام

8- در عبارت زیر کدام واژه مُسند است ؟     « نوجوانی تولد دوباره ی انسان است » .

     1- نوجوانی                 2- تولد               3- دوباره             4- انسان

9- نوع فعل های آمده ام ، می شنود ، برده باشد ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

    1- ماضی نقلی ، ماضی استمراری، ماضی التزامی   2- ماضی بعید، ماضی استمراری ، ماضی التزامی

    3- ماضی التزامی ، مضارع اخباری ، ماضی بعید     4 – ماضی نقلی ، مضارع اخباری ، ماضی التزامی

10- کلمات کدام گزینه مترادف نیستند ؟    1- پویه : دویدن      2 – زی : به سوی      3- فاقد : دارا      4- عدو : دشمن

11- نقش ضمیر شخصی متصل در کدام گزینه متفاوت است ؟

      1- پایش ازآن پویه در آمد ز دست      2- در بن چاهیش بباید نهفت

      3- تا نشویم از پدرش شرمسار          4- مهر دل و مُهره پشتش شکست

12- در مصراع « تا نشود راز چو روز آشکار » مُسند کدام است ؟     1- آشکار  2- روز           3- راز            4- چون

13- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- تهمت    2- اتهام    3- بهتان          4- متهم

14- موضوع کتاب مخزن الاسرار در کدام گزینه آمده است ؟

     1- داستان و تمثیل از زبان حیوانات                                    2- نجوم و ستاره شناسی

    3- در خواصّ دارو ها و گیاهان دارویی                      4- اخلاق و مواعظ و حِکَم

15- واژه ی به کار رفته در کدام گزینه دو تلفظی است ؟      1- واقعه            2 - آشکار            3- عاقبت                        4- همراه

16- معنی کدام واژه غلط است ؟     1- خیره : بیهوده       2- معیشت : خوشگذرانی     3- فراخ دلی : بی باکی        4- خصم : دشمن

17- « داد ده تا داد یابی » بر چه پیامی تکیه دارد ؟     1- شهامت               2- عدالت    3- سخاوت      4- شجاعت

18- « شر نخواهی بد بگذار » مفهوم عبارتی که زیر آن خط کشیده شده چیست ؟

    1- انسان بد را به حال خودش رها کن    2- با بدان بدی کن    3 – از بدی کردن بپرهیز  4- از گناه بدکاران درگذر

19-  کدام مصراع به مفهوم عبارت « هر چه دون خدای است همه را باطل دان » نزدیک تر است ؟

    1- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار            2 - هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

    3- بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست     4- آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

20- مترادف کدام یک از کلمات زیر نادرست است ؟    1- وقوف : ایستادن2- طعن : سرزنش3- محاوره : گفت و گو4- خوض : اندیشیدن

21- « جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند » یعنی :

    1- پاسخ خود را بیان کند به قیمتی که پیشینیان سرزنش نکنند   2- پاسخ بدهد به قیمتی که پیشینیان سرزنش نشوند      3- پاسخ خود را بیان کند به گونه ای که فرد قبلی سرزنش نشود   4- خودش جواب بدهد به گونه ای که فرد قبلی خجالت نکشد

22-  « معیشت تنگ را به توکل دفع کن » بر کدام گزینه تکیه دارد ؟

    1- توکل ، سختی زندگی را آسان می کند           2- سختی زندگی را به حساب توکل بگذار

    3- هر وقت زندگی سخت شد به خدا توکل کن     4- انسان تنگدست را با توکل از خدا دور کن

23- بیت بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند ، با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد ؟

    1- از یار بد اندیش و بد آموز بگریز    2- به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند   3- خلق را دوست خواهی مال را دشمن گیر    4- بلا از دوست عطاست پس از عطا نالیدن خطاست

24- همه ی گزینه های زیر از ویژگی های یک انشای خوب است به جز گزینه ی ؟

     1- گویایی                  2- رسایی            3- مفصّل بودن                 4- زیبایی

25- در مصراع  «کلبه ی احزان شود روز ی گلستان غم مخور» ، مسند کدام است ؟

     1- گلستان                 2- کلبه              3- احزان             4- روزی

26- با توجه به مصراع « گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید » کدام گزینه نادرست است ؟

    1- منزل : مسند الیه                   2- بس: صفت                   3- خطرناک : مسند            4- گرچه : حرف ربط

27- در کدام مصراع زیر  « شبه جمله » به کار نرفته است ؟

  1- هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب    2- افسوس که افسوس ندارد ثمری

  3- زنهار مگوی سخن به جز راست                    4- سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

28- املای کدام گزینه نادرست است ؟      1- بلأخره                   2- بالفعل                 3 - بالعکس    4- بالاجبار

29- کدام فعل می تواند هم ماضی و هم مضارع باشد ؟    1- می لرزید          2- نگویید           3- بخوانید           4- نرفتید

30- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟      1- فرتوت و کهن      2- امل و آرزو    3- ورد و ذکر     4- حرص و هوس

31- در همه ی گزینه ها قید به کار رفته به جز ..

    1- پیوسته در اندیشه ی جهان بود    2- روز ها می گذشت و درخت وجود نصیر الدین پر بار تر می شد   3- هیچ گاه در رخسار تو آثار خستگی نمی بینم    4- این تنها یکی از اندیشه های من در باره ی ماه و ستارگان است

32- کدام گزینه متضاد « رمق » است ؟    1- توان                      2- عجز              3- نیرومند          4- عاجز

33- ضمیر شخصی منفصل در کدام گزینه فاعل است ؟

    1- تو هوشیار تر و بیدارتر از من و دیگران هستی   2- زیرا تو خستگی نمی شناسی  3- پرسش های او هر روز به گوش استاد می رسید     4- در مغز کوچک او پرسش های شگفت و بزرگ نهفته بود

34- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟    1- نقره فام   2- سیمگون                  3- زرین              4- سفید

35- معنی کدام گزینه نادرست است ؟   1- طرّار : رونده  2- جَزَع : ناله و زاری            3- جگر آور : شجاع     4- عیال : خانواده

36- با توجه به عبارت « پس از بردار کردن امیر حسنک وزیر پای هایش فروتراشید تا به دستوری فروگرفتند » کدام گزینه نادرست است ؟

    1- بر دار کردن : به دار کشیدن    2- فروتراشید : فروریخت    3- دستوری : فرمان    4- فروگرفتند : تنبیه کردند

37-  کدام گزینه در باره کتاب « تذکره الاولیا » درست است ؟

   1- در قرن دوم هجری نوشته شده است  2- تألیف رشید الدین میبدی است

  3- موضوع آن شرح حال عارفان وصوفیان است      4- همه ی موارد

38- نقش ضمیر شخصی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

   1- هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بود    2- هوای دل من در موافقت دل توست

   3- آن خواجه او را به رنج و مشقت کار می فرمود      4- دزد را کی زهره ی آن بود که گرد چادر او گردد

39- در کدام گزینه نقش کلمه ی « سخت » با بقیه فرق دارد ؟

    1- مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور    2- ماتمِ پسر سخت نیکو بداشت

    3- من عهد تو سخت سست می دانستم     4- از زیر سنگ های سخت آب های لطیف روان کرده

40- در کدام گزینه نقش کلمه ی مشخص شده درست نیست ؟

      1- اکنون مدت ها از زمان آن می گذرد  ( قید )    2- سوره های کوچک قرآن را از بر می کردم ( مفعول )

      3- آن روز و آن نگاه های پر مهر هیچ گاه از نظرم دور نمی شود ( قید )   4- روزگار مرا با استادی فرزانه و امیری فرهنگ پرور آشنا کرد ( فاعل )

 

                                                            سؤالات فصل  8 و 7 ، فارسی سوم

1- در عبارت مقابل « متمّم » کدام کلمه است ؟ « چه شب ها که به روز رسانده اند تا نام ایران بماند و عزّت این سرزمین آسیب نبیند»       1- شب ها   2- روز                3- نام                4- عزت

2- این سخن از کیست ؟   « علم اگر در ثریا باشد مردانی از فارس بدان دست خواهند یافت »

    1-   رسول اکرم ( ص )               2- حضرت علی ( ع )                     3- امام صادق ( ع )     4- امام محمد باقر ( ع )

3- در کدام گزینه کلمات مترادفند ؟      1- نشیب و فراز    2 - هراس و یأس           3- تحصیل و تهذیب        4- مرهون و مدیون

4- املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است ؟

    1- خوض : ژرف اندیشی             2- عزوبت : روانی        3 مصون : محفوظ             4- علّیین : بلندی ها

5-  کلمات کدام گزینه همگی هم خانواده اند ؟

     1-  روح ، حواری ، مرحوم      2- صمیمی ، مصمم ، تصمیم    3- عزت ، عازم ، عزیز     4- عظمت ، معظّم، موعظه

6- همه ی جملات زیر ادبی هستند به جز گزینه ی ..

   1- رویدادها و شکست ها همسایه ی پیروزی ها و کامرانی ها چهره نشان داده اند     2- بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد و الحق هیچ باقی نگذاشت      3- این کشور باید پروین و رابعه بپرورد      4- سخنوران بزرگی که گفته ها و سروده هایشان از دیوار بلند زمین و زمان گذشته است

7- کدام فعل از نظر زمان با بقیه فرق دارد ؟   1- برخاسته اند    2- واداشته است    3- شنیده می شود     4- داشته باشد

8- کدام یک از ترکیبات زیر ُ بار حماسی ندارد ؟

        ۱- چشم اشک آلوده       ۲- موج خروشان      ۳- غوغای باروت      ۴- خشم نگاه

9- معنی همه ی گزینه های زیر درست است به جز گزینه ی ...  1- مَعین : آب 2- مائده : غذا      3- نهیب : بانگ       4 – کُنام : آشیانه

10- در همه ی گزینه های زیر مفعول وجود دارد به غیر از ..

    1- رویداد ها و شکست ها همسایه ی پیروزی ها چهره نشان داده اند      2- تانک های شومتان را در کمین هستم     3- بزرگ و والا کسی است که در حادثه ها نشکند و راه گم نکند    4- کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند

11- همه ی موارد زیر از عوامل پرورش و آفرینش زیبایی در یک نوشته است به جز...

     1- توصیف                  2-  آرایه های ادبی     3- انسجام متن       4- بازسازی رویداد ها

12-  کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

     1- مفعول معمولاً در قسمت گزاره ی جمله می آید    2- کتاب چهار مقاله از آثار نظامی عروضی است       3- متمم همیشه بعد از حروف ربط می آید      4- آریو برزن از پهلوانان ایرانی زمان اسکندر است

13- در کدام گزینه املای همه ی کلمات صحیح می باشد ؟

     1- وهله، ازدهام ، ترجیح      2- سپاس گزار ، موجّه ، وهله       3- ماء معین ، عزوبت ، علّیین      4- مرهون ، طنین ، ماعده

14- نام نویسنده ی کدام یک از آثار زیر نادرست است ؟

     1- اسفار : صدر الدین شیرازی    2- قانون : خواجه نصیر الدین توسی    3- التفهیم : ابوریحان بیرونی     4- شفا : ابوعلی سینا

15- در عبارت « جنگ ، جنگی نابرابر بود » نقش نابرابر چیست ؟     1- مضاف الیه     2- مسند    3- صفت       4- قید

16- در عبارت « دشمن بد عهد بی انصاف » منظور از« بد عهد » چیست ؟  1- پیمان شکن  2- تیره روز     3- بد بخت     4- بد فرجام

17- با توجه به عبارت « دشمن بد عهد بی انصاف با هجوم بی امان خود مرزها را جا به جا می کرد » نقش کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده در کدام گزینه درست ذکر شده است ؟

    1- مضاف الیه ، متمم ، مفعول          2 - صفت ، قید ، متمم     3- قید ، متمم ، مفعول     4- صفت ، متمم ، مفعول

18- در عبارت بالا منظور از« هجوم بی امان » چیست ؟ 1- حمله ی پیوسته  2- حمله ی ناگهانی    3- کُشتار همگانی 4- یورش وحشیانه

19- در کدام گزینه صفت نسبی به کار نرفته است ؟

     1- می وزید از هر طرف ، هرجا / تیرهای وحشی و سرکش   2- آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه

     3- خانه های خاک و خون خورده/ مهد شیران و دلیران بود   4- شهر خونین ، شهر خرمشهر/ چشم در چشم افق می دوخت

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است ؟   1- امل: آرزو   2- منصوب : گمارده شده   3- مسطور : پوشیده شده 4- صفیر : صدا

21- ادبیات پایداری بخشی از ادبیات ............ به حساب می آید .     1- غنایی          2- حماسی         3- تعلیمی          4- عرفانی

22- کاربرد حرف «واو » در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

    1- او را گیج و سرگردان یافتم     2- باز هم خواند و تماشا کرد   3- خانه های خاک و خون خورده/ مهد شیران و دلیران بود  4- کیسه های خاکی و خونی خط مرزی را جدا می کرد

23- « تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند» ، منظور از« دستان» چه کسی است  1- پدر زال2- پدر رستم   3- فرزند رستم 4- آرش کمانگیر

24- همه ی گزینه ها صفت نسبی هستند به جز ...     1- آتشین     2- خونین      3- کمین 4- آهنین

25- در عبارت « کودک تنها به روی خاکریزآمد/  خط دشمن گیج و سرگردان  » منظور از خط دشمن چیست ؟

     1- جبهه ی دشمن      2- نقشه ی دشمن     3- فکر دشمن      4- توطئه ی دشمن

26- در کدام گزینه آرایه ی ذکر شده وجود ندارد ؟

     1- بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند (تلمیح )        2- بر دلش خورشید ایمان را نمی دیدند ( تشبیه )

     3- لحظه ای دیگر ماند روی دست های دشت ( جناس )  4- خانه های خاک و خون خورده ( واژه آرایی )

27- کدام ترکیب با بقیه متفاوت است ؟     1- توس باستانی   2- ابیات نغز3- شعر روان     4- بزم سخن

28- کدام یک از شاعران زیر قبل از بقیه می زیسته است ؟      1- رودکی 2- فردوسی    3- حنظله ی بادغیسی   4- بوشکور بلخی

29- در مصراع « چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما » منظور از خیابان چیست ؟      1- شهر  2- بوستان 3- گذرگاه       4- حضور

30- آتشی در سینه دارم از نیاکان شما ، یعنی ...

     1- نیاکان شما دلم را آتش زده اند          2- آتش عشق اجدادتان را در سینه دارم

     3- از دست نیاکان شما دلم خون است    4- برایتان از گذشتگان شما خبری آورده ام

31- نام نویسنده ی کدام یک از آثار زیر صحیح نمی باشد ؟

     1- بینوایان : ویکتور هوگو   2- شازده کوچولو : سنت اگزوپری   3- التفهیم : خواجه نصیرالدین توسی    4- آسمان سبز : سلمان هراتی

32- در کدام گزینه همه ی کلمات هم خانواده هستند ؟

     1- اعتراض ، ارض ، معروض         2- اعتماد ، معتمد ، معاد      3- اشتباه ، شباهت ، تشابه     4- خدمت ، دخمه ، مخدوم

33- کلمات کدام گزینه همگی مشتق هستند ؟

     1- دوباره ، شادمان ، آزرده   2- همواره ، مهربان ، یکدل     3- خدمتگزار ، آشکار ، دارایی   4- زیبا ، دما، خوبی

34- شناسه کدام فعل درست مشخص شده است ؟     1- بزنید ( د )   2- شنید( ید )    3- می شنوید ( د )     4- بیاورند ( ند )

35-  متضاد کلمات « غرّه ، ناشکیب و نفرت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

    1- فریفته ، شکیبا ، بیزاری    2- مغرور ، نترس ، تنفر      3- فروتنی ، صبور ، خوشایند      4- متواضع ، شکیبا ، عشق

36- معنی عبارت « صِل مَن قَطَعَک » در کدام گزینه آمده است ؟

     1- درود بر کسی که از تو جدا شد    2- بر کسی که از تو فاصله گرفت درود بفرست

     3- به کسی که از تو جدا شده بپیوند     4- آفرین بر کسی که خواستار جدایی تو است

37- در بیت « چراغ یقینم فرا راه دار / ز بد کردنم دست کوتاه دار » همه ی آرایه ی های ادبی دیده می شود به جز ..

      1- جناس                 2- تشبیه            3- کنایه           4- واج آرایی

38- املای کدام گزینه درست است ؟    1- نمازگذار      2- خدمتگذار       3- قانونگذار     4- سپاسگذار

39- معنی کدام گزینه غلط است ؟     1- انعام : بخشش      2- عنایت : توجه       3- آستان : صدر مجلس    4- تک : ته ، قعر

40- در بیت « خدایا به ذلت مران از درم / که صورت نبندد دری دیگرم » صورت نبندد ، یعنی...

     1- به وجود نمی آید    2- قابل تصور نیست    3- دیده نمی شود   4- شکل نمی گیرد

 

 

                                             

    

   

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه بیست و ششم فروردین 1391 و ساعت 22:18 |