بسم الله الرحمن الرحیم

                   سؤالات کتاب باز و متنوع از فارسی هشتم ( درس یک تا آخر درس نهم)         تنظیم : رضایی

1-    با توجه به شعر ص10 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام بیت ها ردیف دارند؟ مشخص کنید .پ- کدام بیت دو کنایه دارد ؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟ ث- کدام کلمه در معنای « مطیع و فرمانبردار» است ؟ ج- معنای لغات « کُنه و ماورا» را بنویسید چ- جناس ها را مشخص کنید

 2- در ص 12 و 13ابیاتی را پیدا کنید که آرایه های زیر را داشته باشند : الف- واج آرایی ب- تشبیه پ- تلمیح ت- مراعات نظیر

 3- پیام حکایت ص16 چیست ؟

4- در تشبیه « پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد » ارکان تشبیه را معلوم کنید

5- با توجه به شعر ص20 به این سؤالات پاسخ دهید :الف- قالب شعر چیست ؟ ب- قافیه های آن را مشخص کنید پ- کدام بیت هم آرایه ی تضاد دارد و هم تشخیص؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟( ث- مفرد تماثیل کدام کلمه است ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثال 4- مثل) ج- نژند و نغز را معنی کنید

 6- این لغات را معنی کنید . سپند ، تبار، خامه ، نژاده ، فروغ ، سُتوار ، نستوه ، گُرد ( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟ 1- فراغت 2- فارغ 3- فروغ  4- فراغ)

7- آرایه ی این بیت چیست ؟ « سرزمین سپند فرّو فروغ و فرزانگی و فرهیختگی»

 8- معادل این بیت را در ص32 پیدا کنید « چو توانستم ندانستم چه سود   چودانستم توانستن نبود »

9- در ص36 یک ضرب المثل پیدا کنید

10- به ص 37 نگاه کنید و به این سؤالات پاسخ دهید الف- یک آرایه ی تشبیه و یک آرایه ی تضاد پیدا کنید ب- کلماتی پیدا کنید که با این کلمات هم خانواده باشند : عواطف ، لذیذ، خصوص، شاغل ، دوام پ- سه کلمه ی جمع پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید ت- دو فعل مضارع پیدا کنید

11- خود آگاهی عبارت است از ......

 12- مفعول و متمم را در این جمله ها پیدا کنید الف- مرا آموخت علم زندگانی ب- آیا می توانید از فروشگاه چیزی بخرید ؟ پ- حکیمی را گفتند چه می خواهی ؟

 13- با توجه به شعر ص45 به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟ الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام ابیات ردیف دارند ؟ پ- کدام بیت تلمیح دارد ؟ ت- کدام بیت کنایه دارد ؟ ث- کدام ابیات فعل امر دارند ج- چند کلمه ی مخفف در شعر پیدا کنید چ- مصراعی را پیدا کنید که هم مفعول داشته باشد و هم متمم ح- کدام لغت به معنی لباس است ؟

14- نام دیگر ادبیات اندرزی چیست ؟ از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی چهار کتاب نام ببرید

 15- بهلول سه سؤال از جنید پرسید آن سه سؤال و پاسخ آنها را با توجه به ص47و48 بنویسید

 16- معادل این واژه ها را با توجه به درس آداب نیکان    و « انسان ، فناوری ، اخلاق » پیدا کنید و بنویسید : پذیرنده ، شنونده ، ابزار قدیمی برای رصد ستارگان ، روش ، دیوار ، نشانه ها ، بی خبری ، تکنولوژی

 17- مفرد این جمع ها را بنویسید : آداب ، فضایل ، مظاهر ، افراد ، عقول ، احوال

18- با توجه به شعرص 55 و 56 به سؤالات زیر پاسخ دهید الف- شعر در چه قالبی است ؟ ب- کدام بیت ردیف دارد ؟ پ- کدام مصراع ها تشبیه دارد ؟ ت- کدام مصراع ها کنایه دارد ؟ ث- معادل امروزی « از جیب نظر تا دامن » چیست ؟ ج- یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی در شعر پیدا کنید و بنویسید چ- تفاوت کلمات « خوار » و « خار » را بنویسید . به این نوع کلمات چه می گویند ؟ ح- در بیت 10 مفعول و متمم را پیدا کنید خ- گوهر شکر عطایت سُفتن ، یعنی چه ؟ د- آرایه ی ادبی بیت 12 را بنویسید ذ- کدام کلمه به معنی « ضعف و ناتوانی » است ؟

19- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید .

20- با توجه به درس هشتم به این سؤالات پاسخ دهید الف- معانی این کنایات را بنویسید 1- دانش دست و پا شکسته 2- لب گزید3- یک نفس طی کرد 4- بر سر زبان بودن ب- دو تشبیه در درس پیدا کنید و ارکان آنها را بنویسید پ- معادل این کلمات را در درس پیدا کنید : اصل، شیرینی ، شادابی، شایستگی ، نخست وزیر ، مایه زده شده ، فریاد شادی ، فاش شدن ، اتفاقاً ، بلند ت- در درس، پنج صفت بیانی پیدا کنید و بنویسید

21- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید . نیرنگ استعمار طبیب زخم شعر حافظ فتوای تاریخی سقف غار مقاومت دلیرانه- سردار زخمی- آشیان وفا

22- کلمات هم خانواده را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید : ساحر ، مقلد ، قطره ، حرب ، محروم ، سِحر ، طیاره ، نقاش ، ارجاع ، مستعمره ، تحریم ، صورت ، طایر ، مقطر ، تقلید ، مرجع ، نقش ، محاربه ، استعمار

23- جناس ها را معلوم کنید 1- کار دلم به جان رسید ، کارد به استخوان رسید 2- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است پ- دل من هست از این بازار ، بیزار 3- بدان گه که خیزد خروش خروس4- درشت است پاسخ ولیکن درست5- موج ها خوابیده اند ، آرام و رام 6- نیکی به جای یاران ، فرصت شمار یارا

 24- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . بوستان به قول پرستو- رساله ی قشیریه- فرزند ایران جامع التواریخ جامع التمثیل اسرار التوحید- بهارستان -  امیرکبیر داستان هایی از زندگی امیرکبیر

25- اگر در شعری ، قافیه هر بیت با بیت های دیگر متفاوت باشد به قالب آن .... می گویند.

26- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید .

        الف- ت، ص ، و ، ر ، گ، : نقاش //  ب- د، ق ، ه، ح: کاسه ی چشم// پ- ث، ه، ج: پیکر// ت- ن، ز، ا، خ: پاییز //ث- ن، ر  ا، ی ، ح : سرگشته

27- زیر کلماتی که جمع هستند خط بکشید . درخشان ، آخرین ، احساس ، ذرات ، بال زنان ، روشنایی ، نجات ، بال ها ، سبزه ها ، سوزان ، اطراف ، طراوت ، ارمغان ، عوامل ، اسلحه

28- در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد پ- مرا با او کار است ت- شیخ را پیش او بردند ث- مریدان شیخ را گفتند ج- جنید دست بهلول را بوسید چ- دانش تو را پاسبان است

    29- در کدام یک از گروه های اسمی زیر ، هسته درست مشخص نشده است ؟

       1- معلم بهترین کلاس       2- پنجاه تخته پتوی ایرانی     3- رنگ سبز یشمی      4- این باغ پِر از گل

30- هم خانواده هر کلمه را از صفحه خواسته شده بیابید . حکمت ص17/ مخصوص ص19/ اصیل ص 37/ جامعه ص 29 / اکتشاف ص 66/ لایق ص 67 / عطر ص 76

31- قاآنی در .................. سرایی استاد بود و کتاب ............ را به شیو ی ........................ نوشت

32-  میرزا محمد علی صائب در قرن .................. هجری قمری می زیست . اشعار او عموماً غزل................ و ............... است

33- املای صحیح را انتخاب کنید الف- بهلول ......... و رفت ( برخواست برخاست) ب- به قدر فهم........ می گویم ( مستمعان مصتمعان ) پ- .................. پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف ) ث- ................ ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

34- جامی در قرن ................ می زیست و.............. به تقلید از نظامی و................. به تقلید از گلستان سعدی و ................ از آثار اوست.

35- مجموعه ی نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی ............. نام دارد که در نوشتن آنها از شیوه ی .................... پیروی کرده است

36- در مصراع « ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد » منظور از « ستاره» چه کسی است ؟

37- این جمله به کدام ویژگی مردم در عصر قاجار اشاره دارد ؟ « اگر آبله بکوبیم ، بچه جن زده می شود ! »           

                                                                

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه سی ام آذر 1393 و ساعت 16:59 |

                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                   سؤالات کتاب باز و متنوع از فارسی هشتم ( درس یک تا آخر درس نهم)         تنظیم : رضایی

1-    با توجه به شعر ص10 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام بیت ها ردیف دارند؟ مشخص کنید .پ- کدام بیت دو کنایه دارد ؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟ ث- کدام کلمه در معنای « مطیع و فرمانبردار» است ؟ ج- معنای لغات « کُنه و ماورا» را بنویسید چ- جناس ها را مشخص کنید

 2- در ص 12 و 13ابیاتی را پیدا کنید که آرایه های زیر را داشته باشند : الف- واج آرایی ب- تشبیه پ- تلمیح ت- مراعات نظیر

 3- پیام حکایت ص16 چیست ؟

4- در تشبیه « پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد » ارکان تشبیه را معلوم کنید

5- با توجه به شعر ص20 به این سؤالات پاسخ دهید :الف- قالب شعر چیست ؟ ب- قافیه های آن را مشخص کنید پ- کدام بیت هم آرایه ی تضاد دارد و هم تشخیص؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟( ث- مفرد تماثیل کدام کلمه است ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثال 4- مثل) ج- نژند و نغز را معنی کنید

 6- این لغات را معنی کنید . سپند ، تبار، خامه ، نژاده ، فروغ ، سُتوار ، نستوه ، گُرد ( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟ 1- فراغت 2- فارغ 3- فروغ  4- فراغ)

7- آرایه ی این بیت چیست ؟ « سرزمین سپند فرّو فروغ و فرزانگی و فرهیختگی»

 8- معادل این بیت را در ص32 پیدا کنید « چو توانستم ندانستم چه سود   چودانستم توانستن نبود »

9- در ص36 یک ضرب المثل پیدا کنید

10- به ص 37 نگاه کنید و به این سؤالات پاسخ دهید الف- یک آرایه ی تشبیه و یک آرایه ی تضاد پیدا کنید ب- کلماتی پیدا کنید که با این کلمات هم خانواده باشند : عواطف ، لذیذ، خصوص، شاغل ، دوام پ- سه کلمه ی جمع پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید ت- دو فعل مضارع پیدا کنید

11- خود آگاهی عبارت است از ......

 12- مفعول و متمم را در این جمله ها پیدا کنید الف- مرا آموخت علم زندگانی ب- آیا می توانید از فروشگاه چیزی بخرید ؟ پ- حکیمی را گفتند چه می خواهی ؟

 13- با توجه به شعر ص45 به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟ الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام ابیات ردیف دارند ؟ پ- کدام بیت تلمیح دارد ؟ ت- کدام بیت کنایه دارد ؟ ث- کدام ابیات فعل امر دارند ج- چند کلمه ی مخفف در شعر پیدا کنید چ- مصراعی را پیدا کنید که هم مفعول داشته باشد و هم متمم ح- کدام لغت به معنی لباس است ؟

14- نام دیگر ادبیات اندرزی چیست ؟ از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی چهار کتاب نام ببرید

 15- بهلول سه سؤال از جنید پرسید آن سه سؤال و پاسخ آنها را با توجه به ص47و48 بنویسید

 16- معادل این واژه ها را با توجه به درس آداب نیکان    و « انسان ، فناوری ، اخلاق » پیدا کنید و بنویسید : پذیرنده ، شنونده ، ابزار قدیمی برای رصد ستارگان ، روش ، دیوار ، نشانه ها ، بی خبری ، تکنولوژی

 17- مفرد این جمع ها را بنویسید : آداب ، فضایل ، مظاهر ، افراد ، عقول ، احوال

18- با توجه به شعرص 55 و 56 به سؤالات زیر پاسخ دهید الف- شعر در چه قالبی است ؟ ب- کدام بیت ردیف دارد ؟ پ- کدام مصراع ها تشبیه دارد ؟ ت- کدام مصراع ها کنایه دارد ؟ ث- معادل امروزی « از جیب نظر تا دامن » چیست ؟ ج- یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی در شعر پیدا کنید و بنویسید چ- تفاوت کلمات « خوار » و « خار » را بنویسید . به این نوع کلمات چه می گویند ؟ ح- در بیت 10 مفعول و متمم را پیدا کنید خ- گوهر شکر عطایت سُفتن ، یعنی چه ؟ د- آرایه ی ادبی بیت 12 را بنویسید ذ- کدام کلمه به معنی « ضعف و ناتوانی » است ؟

19- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید .

20- با توجه به درس هشتم به این سؤالات پاسخ دهید الف- معانی این کنایات را بنویسید 1- دانش دست و پا شکسته 2- لب گزید3- یک نفس طی کرد 4- بر سر زبان بودن ب- دو تشبیه در درس پیدا کنید و ارکان آنها را بنویسید پ- معادل این کلمات را در درس پیدا کنید : اصل، شیرینی ، شادابی، شایستگی ، نخست وزیر ، مایه زده شده ، فریاد شادی ، فاش شدن ، اتفاقاً ، بلند ت- در درس، پنج صفت بیانی پیدا کنید و بنویسید

21- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید . نیرنگ استعمار طبیب زخم شعر حافظ فتوای تاریخی سقف غار مقاومت دلیرانه- سردار زخمی- آشیان وفا

22- کلمات هم خانواده را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید : ساحر ، مقلد ، قطره ، حرب ، محروم ، سِحر ، طیاره ، نقاش ، ارجاع ، مستعمره ، تحریم ، صورت ، طایر ، مقطر ، تقلید ، مرجع ، نقش ، محاربه ، استعمار

23- جناس ها را معلوم کنید 1- کار دلم به جان رسید ، کارد به استخوان رسید 2- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است پ- دل من هست از این بازار ، بیزار 3- بدان گه که خیزد خروش خروس4- درشت است پاسخ ولیکن درست5- موج ها خوابیده اند ، آرام و رام 6- نیکی به جای یاران ، فرصت شمار یارا

 24- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . بوستان به قول پرستو- رساله ی قشیریه- فرزند ایران جامع التواریخ جامع التمثیل اسرار التوحید- بهارستان -  امیرکبیر داستان هایی از زندگی امیرکبیر

25- اگر در شعری ، قافیه هر بیت با بیت های دیگر متفاوت باشد به قالب آن .... می گویند.

26- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید .

        الف- ت، ص ، و ، ر ، گ، : نقاش //  ب- د، ق ، ه، ح: کاسه ی چشم// پ- ث، ه، ج: پیکر// ت- ن، ز، ا، خ: پاییز //ث- ن، ر  ا، ی ، ح : سرگشته

27- زیر کلماتی که جمع هستند خط بکشید . درخشان ، آخرین ، احساس ، ذرات ، بال زنان ، روشنایی ، نجات ، بال ها ، سبزه ها ، سوزان ، اطراف ، طراوت ، ارمغان ، عوامل ، اسلحه

28- در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد پ- مرا با او کار است ت- شیخ را پیش او بردند ث- مریدان شیخ را گفتند ج- جنید دست بهلول را بوسید چ- دانش تو را پاسبان است

    29- در کدام یک از گروه های اسمی زیر ، هسته درست مشخص نشده است ؟

       1- معلم بهترین کلاس       2- پنجاه تخته پتوی ایرانی     3- رنگ سبز یشمی      4- این باغ پِر از گل

30- هم خانواده هر کلمه را از صفحه خواسته شده بیابید . حکمت ص17/ مخصوص ص19/ اصیل ص 37/ جامعه ص 29 / اکتشاف ص 66/ لایق ص 67 / عطر ص 76

31- قاآنی در .................. سرایی استاد بود و کتاب ............ را به شیو ی ........................ نوشت

32-  میرزا محمد علی صائب در قرن .................. هجری قمری می زیست . اشعار او عموماً غزل................ و ............... است

33- املای صحیح را انتخاب کنید الف- بهلول ......... و رفت ( برخواست برخاست) ب- به قدر فهم........ می گویم ( مستمعان مصتمعان ) پ- .................. پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف ) ث- ................ ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

34- جامی در قرن ................ می زیست و.............. به تقلید از نظامی و................. به تقلید از گلستان سعدی و ................ از آثار اوست.

35- مجموعه ی نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی ............. نام دارد که در نوشتن آنها از شیوه ی .................... پیروی کرده است

36- در مصراع « ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد » منظور از « ستاره» چه کسی است ؟

37- این جمله به کدام ویژگی مردم در عصر قاجار اشاره دارد ؟ « اگر آبله بکوبیم ، بچه جن زده می شود ! »           

                                                                

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه سی ام آذر 1393 و ساعت 16:57 |

                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                   سؤالات کتاب باز و متنوع از فارسی هشتم ( درس یک تا آخر درس نهم)         تنظیم : رضایی

1-    با توجه به شعر ص10 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام بیت ها ردیف دارند؟ مشخص کنید .پ- کدام بیت دو کنایه دارد ؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟ ث- کدام کلمه در معنای « مطیع و فرمانبردار» است ؟ ج- معنای لغات « کُنه و ماورا» را بنویسید چ- جناس ها را مشخص کنید

 2- در ص 12 و 13ابیاتی را پیدا کنید که آرایه های زیر را داشته باشند : الف- واج آرایی ب- تشبیه پ- تلمیح ت- مراعات نظیر

 3- پیام حکایت ص16 چیست ؟

4- در تشبیه « پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد » ارکان تشبیه را معلوم کنید

5- با توجه به شعر ص20 به این سؤالات پاسخ دهید :الف- قالب شعر چیست ؟ ب- قافیه های آن را مشخص کنید پ- کدام بیت هم آرایه ی تضاد دارد و هم تشخیص؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟( ث- مفرد تماثیل کدام کلمه است ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثال 4- مثل) ج- نژند و نغز را معنی کنید

 6- این لغات را معنی کنید . سپند ، تبار، خامه ، نژاده ، فروغ ، سُتوار ، نستوه ، گُرد ( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟ 1- فراغت 2- فارغ 3- فروغ  4- فراغ)

7- آرایه ی این بیت چیست ؟ « سرزمین سپند فرّو فروغ و فرزانگی و فرهیختگی»

 8- معادل این بیت را در ص32 پیدا کنید « چو توانستم ندانستم چه سود   چودانستم توانستن نبود »

9- در ص36 یک ضرب المثل پیدا کنید

10- به ص 37 نگاه کنید و به این سؤالات پاسخ دهید الف- یک آرایه ی تشبیه و یک آرایه ی تضاد پیدا کنید ب- کلماتی پیدا کنید که با این کلمات هم خانواده باشند : عواطف ، لذیذ، خصوص، شاغل ، دوام پ- سه کلمه ی جمع پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید ت- دو فعل مضارع پیدا کنید

11- خود آگاهی عبارت است از ......

 12- مفعول و متمم را در این جمله ها پیدا کنید الف- مرا آموخت علم زندگانی ب- آیا می توانید از فروشگاه چیزی بخرید ؟ پ- حکیمی را گفتند چه می خواهی ؟

 13- با توجه به شعر ص45 به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟ الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام ابیات ردیف دارند ؟ پ- کدام بیت تلمیح دارد ؟ ت- کدام بیت کنایه دارد ؟ ث- کدام ابیات فعل امر دارند ج- چند کلمه ی مخفف در شعر پیدا کنید چ- مصراعی را پیدا کنید که هم مفعول داشته باشد و هم متمم ح- کدام لغت به معنی لباس است ؟

14- نام دیگر ادبیات اندرزی چیست ؟ از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی چهار کتاب نام ببرید

 15- بهلول سه سؤال از جنید پرسید آن سه سؤال و پاسخ آنها را با توجه به ص47و48 بنویسید

 16- معادل این واژه ها را با توجه به درس آداب نیکان    و « انسان ، فناوری ، اخلاق » پیدا کنید و بنویسید : پذیرنده ، شنونده ، ابزار قدیمی برای رصد ستارگان ، روش ، دیوار ، نشانه ها ، بی خبری ، تکنولوژی

 17- مفرد این جمع ها را بنویسید : آداب ، فضایل ، مظاهر ، افراد ، عقول ، احوال

18- با توجه به شعرص 55 و 56 به سؤالات زیر پاسخ دهید الف- شعر در چه قالبی است ؟ ب- کدام بیت ردیف دارد ؟ پ- کدام مصراع ها تشبیه دارد ؟ ت- کدام مصراع ها کنایه دارد ؟ ث- معادل امروزی « از جیب نظر تا دامن » چیست ؟ ج- یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی در شعر پیدا کنید و بنویسید چ- تفاوت کلمات « خوار » و « خار » را بنویسید . به این نوع کلمات چه می گویند ؟ ح- در بیت 10 مفعول و متمم را پیدا کنید خ- گوهر شکر عطایت سُفتن ، یعنی چه ؟ د- آرایه ی ادبی بیت 12 را بنویسید ذ- کدام کلمه به معنی « ضعف و ناتوانی » است ؟

19- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید .

20- با توجه به درس هشتم به این سؤالات پاسخ دهید الف- معانی این کنایات را بنویسید 1- دانش دست و پا شکسته 2- لب گزید3- یک نفس طی کرد 4- بر سر زبان بودن ب- دو تشبیه در درس پیدا کنید و ارکان آنها را بنویسید پ- معادل این کلمات را در درس پیدا کنید : اصل، شیرینی ، شادابی، شایستگی ، نخست وزیر ، مایه زده شده ، فریاد شادی ، فاش شدن ، اتفاقاً ، بلند ت- در درس، پنج صفت بیانی پیدا کنید و بنویسید

21- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید . نیرنگ استعمار طبیب زخم شعر حافظ فتوای تاریخی سقف غار مقاومت دلیرانه- سردار زخمی- آشیان وفا

22- کلمات هم خانواده را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید : ساحر ، مقلد ، قطره ، حرب ، محروم ، سِحر ، طیاره ، نقاش ، ارجاع ، مستعمره ، تحریم ، صورت ، طایر ، مقطر ، تقلید ، مرجع ، نقش ، محاربه ، استعمار

23- جناس ها را معلوم کنید 1- کار دلم به جان رسید ، کارد به استخوان رسید 2- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است پ- دل من هست از این بازار ، بیزار 3- بدان گه که خیزد خروش خروس4- درشت است پاسخ ولیکن درست5- موج ها خوابیده اند ، آرام و رام 6- نیکی به جای یاران ، فرصت شمار یارا

 24- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . بوستان به قول پرستو- رساله ی قشیریه- فرزند ایران جامع التواریخ جامع التمثیل اسرار التوحید- بهارستان -  امیرکبیر داستان هایی از زندگی امیرکبیر

25- اگر در شعری ، قافیه هر بیت با بیت های دیگر متفاوت باشد به قالب آن .... می گویند.

26- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید .

        الف- ت، ص ، و ، ر ، گ، : نقاش //  ب- د، ق ، ه، ح: کاسه ی چشم// پ- ث، ه، ج: پیکر// ت- ن، ز، ا، خ: پاییز //ث- ن، ر  ا، ی ، ح : سرگشته

27- زیر کلماتی که جمع هستند خط بکشید . درخشان ، آخرین ، احساس ، ذرات ، بال زنان ، روشنایی ، نجات ، بال ها ، سبزه ها ، سوزان ، اطراف ، طراوت ، ارمغان ، عوامل ، اسلحه

28- در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد پ- مرا با او کار است ت- شیخ را پیش او بردند ث- مریدان شیخ را گفتند ج- جنید دست بهلول را بوسید چ- دانش تو را پاسبان است

    29- در کدام یک از گروه های اسمی زیر ، هسته درست مشخص نشده است ؟

       1- معلم بهترین کلاس       2- پنجاه تخته پتوی ایرانی     3- رنگ سبز یشمی      4- این باغ پِر از گل

30- هم خانواده هر کلمه را از صفحه خواسته شده بیابید . حکمت ص17/ مخصوص ص19/ اصیل ص 37/ جامعه ص 29 / اکتشاف ص 66/ لایق ص 67 / عطر ص 76

31- قاآنی در .................. سرایی استاد بود و کتاب ............ را به شیو ی ........................ نوشت

32-  میرزا محمد علی صائب در قرن .................. هجری قمری می زیست . اشعار او عموماً غزل................ و ............... است

33- املای صحیح را انتخاب کنید الف- بهلول ......... و رفت ( برخواست برخاست) ب- به قدر فهم........ می گویم ( مستمعان مصتمعان ) پ- .................. پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف ) ث- ................ ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

34- جامی در قرن ................ می زیست و.............. به تقلید از نظامی و................. به تقلید از گلستان سعدی و ................ از آثار اوست.

35- مجموعه ی نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی ............. نام دارد که در نوشتن آنها از شیوه ی .................... پیروی کرده است

36- در مصراع « ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد » منظور از « ستاره» چه کسی است ؟

37- این جمله به کدام ویژگی مردم در عصر قاجار اشاره دارد ؟ « اگر آبله بکوبیم ، بچه جن زده می شود ! »           

                                                                

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه سی ام آذر 1393 و ساعت 16:54 |

                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                   سؤالات کتاب باز و متنوع از فارسی هشتم ( درس یک تا آخر درس نهم)         تنظیم : رضایی

1-    با توجه به شعر ص10 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام بیت ها ردیف دارند؟ مشخص کنید .پ- کدام بیت دو کنایه دارد ؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟ ث- کدام کلمه در معنای « مطیع و فرمانبردار» است ؟ ج- معنای لغات « کُنه و ماورا» را بنویسید چ- جناس ها را مشخص کنید

 2- در ص 12 و 13ابیاتی را پیدا کنید که آرایه های زیر را داشته باشند : الف- واج آرایی ب- تشبیه پ- تلمیح ت- مراعات نظیر

 3- پیام حکایت ص16 چیست ؟

4- در تشبیه « پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد » ارکان تشبیه را معلوم کنید

5- با توجه به شعر ص20 به این سؤالات پاسخ دهید :الف- قالب شعر چیست ؟ ب- قافیه های آن را مشخص کنید پ- کدام بیت هم آرایه ی تضاد دارد و هم تشخیص؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟( ث- مفرد تماثیل کدام کلمه است ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثال 4- مثل) ج- نژند و نغز را معنی کنید

 6- این لغات را معنی کنید . سپند ، تبار، خامه ، نژاده ، فروغ ، سُتوار ، نستوه ، گُرد ( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟ 1- فراغت 2- فارغ 3- فروغ  4- فراغ)

7- آرایه ی این بیت چیست ؟ « سرزمین سپند فرّو فروغ و فرزانگی و فرهیختگی»

 8- معادل این بیت را در ص32 پیدا کنید « چو توانستم ندانستم چه سود   چودانستم توانستن نبود »

9- در ص36 یک ضرب المثل پیدا کنید

10- به ص 37 نگاه کنید و به این سؤالات پاسخ دهید الف- یک آرایه ی تشبیه و یک آرایه ی تضاد پیدا کنید ب- کلماتی پیدا کنید که با این کلمات هم خانواده باشند : عواطف ، لذیذ، خصوص، شاغل ، دوام پ- سه کلمه ی جمع پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید ت- دو فعل مضارع پیدا کنید

11- خود آگاهی عبارت است از ......

 12- مفعول و متمم را در این جمله ها پیدا کنید الف- مرا آموخت علم زندگانی ب- آیا می توانید از فروشگاه چیزی بخرید ؟ پ- حکیمی را گفتند چه می خواهی ؟

 13- با توجه به شعر ص45 به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟ الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام ابیات ردیف دارند ؟ پ- کدام بیت تلمیح دارد ؟ ت- کدام بیت کنایه دارد ؟ ث- کدام ابیات فعل امر دارند ج- چند کلمه ی مخفف در شعر پیدا کنید چ- مصراعی را پیدا کنید که هم مفعول داشته باشد و هم متمم ح- کدام لغت به معنی لباس است ؟

14- نام دیگر ادبیات اندرزی چیست ؟ از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی چهار کتاب نام ببرید

 15- بهلول سه سؤال از جنید پرسید آن سه سؤال و پاسخ آنها را با توجه به ص47و48 بنویسید

 16- معادل این واژه ها را با توجه به درس آداب نیکان    و « انسان ، فناوری ، اخلاق » پیدا کنید و بنویسید : پذیرنده ، شنونده ، ابزار قدیمی برای رصد ستارگان ، روش ، دیوار ، نشانه ها ، بی خبری ، تکنولوژی

 17- مفرد این جمع ها را بنویسید : آداب ، فضایل ، مظاهر ، افراد ، عقول ، احوال

18- با توجه به شعرص 55 و 56 به سؤالات زیر پاسخ دهید الف- شعر در چه قالبی است ؟ ب- کدام بیت ردیف دارد ؟ پ- کدام مصراع ها تشبیه دارد ؟ ت- کدام مصراع ها کنایه دارد ؟ ث- معادل امروزی « از جیب نظر تا دامن » چیست ؟ ج- یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی در شعر پیدا کنید و بنویسید چ- تفاوت کلمات « خوار » و « خار » را بنویسید . به این نوع کلمات چه می گویند ؟ ح- در بیت 10 مفعول و متمم را پیدا کنید خ- گوهر شکر عطایت سُفتن ، یعنی چه ؟ د- آرایه ی ادبی بیت 12 را بنویسید ذ- کدام کلمه به معنی « ضعف و ناتوانی » است ؟

19- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید .

20- با توجه به درس هشتم به این سؤالات پاسخ دهید الف- معانی این کنایات را بنویسید 1- دانش دست و پا شکسته 2- لب گزید3- یک نفس طی کرد 4- بر سر زبان بودن ب- دو تشبیه در درس پیدا کنید و ارکان آنها را بنویسید پ- معادل این کلمات را در درس پیدا کنید : اصل، شیرینی ، شادابی، شایستگی ، نخست وزیر ، مایه زده شده ، فریاد شادی ، فاش شدن ، اتفاقاً ، بلند ت- در درس، پنج صفت بیانی پیدا کنید و بنویسید

21- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید . نیرنگ استعمار طبیب زخم شعر حافظ فتوای تاریخی سقف غار مقاومت دلیرانه- سردار زخمی- آشیان وفا

22- کلمات هم خانواده را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید : ساحر ، مقلد ، قطره ، حرب ، محروم ، سِحر ، طیاره ، نقاش ، ارجاع ، مستعمره ، تحریم ، صورت ، طایر ، مقطر ، تقلید ، مرجع ، نقش ، محاربه ، استعمار

23- جناس ها را معلوم کنید 1- کار دلم به جان رسید ، کارد به استخوان رسید 2- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است پ- دل من هست از این بازار ، بیزار 3- بدان گه که خیزد خروش خروس4- درشت است پاسخ ولیکن درست5- موج ها خوابیده اند ، آرام و رام 6- نیکی به جای یاران ، فرصت شمار یارا

 24- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . بوستان به قول پرستو- رساله ی قشیریه- فرزند ایران جامع التواریخ جامع التمثیل اسرار التوحید- بهارستان -  امیرکبیر داستان هایی از زندگی امیرکبیر

25- اگر در شعری ، قافیه هر بیت با بیت های دیگر متفاوت باشد به قالب آن .... می گویند.

26- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید .

        الف- ت، ص ، و ، ر ، گ، : نقاش //  ب- د، ق ، ه، ح: کاسه ی چشم// پ- ث، ه، ج: پیکر// ت- ن، ز، ا، خ: پاییز //ث- ن، ر  ا، ی ، ح : سرگشته

27- زیر کلماتی که جمع هستند خط بکشید . درخشان ، آخرین ، احساس ، ذرات ، بال زنان ، روشنایی ، نجات ، بال ها ، سبزه ها ، سوزان ، اطراف ، طراوت ، ارمغان ، عوامل ، اسلحه

28- در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد پ- مرا با او کار است ت- شیخ را پیش او بردند ث- مریدان شیخ را گفتند ج- جنید دست بهلول را بوسید چ- دانش تو را پاسبان است

    29- در کدام یک از گروه های اسمی زیر ، هسته درست مشخص نشده است ؟

       1- معلم بهترین کلاس       2- پنجاه تخته پتوی ایرانی     3- رنگ سبز یشمی      4- این باغ پِر از گل

30- هم خانواده هر کلمه را از صفحه خواسته شده بیابید . حکمت ص17/ مخصوص ص19/ اصیل ص 37/ جامعه ص 29 / اکتشاف ص 66/ لایق ص 67 / عطر ص 76

31- قاآنی در .................. سرایی استاد بود و کتاب ............ را به شیو ی ........................ نوشت

32-  میرزا محمد علی صائب در قرن .................. هجری قمری می زیست . اشعار او عموماً غزل................ و ............... است

33- املای صحیح را انتخاب کنید الف- بهلول ......... و رفت ( برخواست برخاست) ب- به قدر فهم........ می گویم ( مستمعان مصتمعان ) پ- .................. پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف ) ث- ................ ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

34- جامی در قرن ................ می زیست و.............. به تقلید از نظامی و................. به تقلید از گلستان سعدی و ................ از آثار اوست.

35- مجموعه ی نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی ............. نام دارد که در نوشتن آنها از شیوه ی .................... پیروی کرده است

36- در مصراع « ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد » منظور از « ستاره» چه کسی است ؟

37- این جمله به کدام ویژگی مردم در عصر قاجار اشاره دارد ؟ « اگر آبله بکوبیم ، بچه جن زده می شود ! »           

                                                                

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه سی ام آذر 1393 و ساعت 16:51 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                                      سؤالات تستی فصل دو ، فارسی هشتم

1-      مترادف واژه در کدام گزینه درست نیست ؟

      1-  ددی : دلسوزی 2- خامه : قلم    3- نژاده : اصیل     4- سپند : مقدس

2- مترادف کلمات « نستوه گرانی ستبر و بیشه » در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است ؟

        1- پایدار هزینه ی زیاد ضخیم شغل             2- استوار- دشواری سفت فراوانی

        3- خستگی ناپذیر- سنگینی درشت جنگل     4- ناپسند زشتی گنده افزونی

3- کدام گزینه با بقیه مترادف نیست ؟  1- یلان          2- پهلوانان           3- روشن رایان                   4- گُردان

4- مترادف واژه در کدام گزینه درست آمده است ؟

     1- تدبیر : یادگیری       2- مشقت : دلسوزی        3- آرمان : آرزو          4- ظفرمند : شاداب

5- « ایران » یعنی سرزمین ........... 1- دلیران                2- بزرگ مردان       3- آزادگان        4- روشن رایان

6- کتاب « جامع التواریخ » از آثار ................... است .

    1- خواجه رشید الدین فضل الله  2- ابوالقاسم قشیری      3- عبدالرحمان جامی     4- محمد حبله رودی

7- در کدام گزینه تمام واژه ها جمع نیستند ؟

      1- همگنان- یلان دلیران          2- ارمغان آزادگان بخردان  

     3- ایرانیان- پهلوانان- روشن رایان    4- جهانیان شیران مردان

8- معنی کدام واژه ، نادرست است ؟ 

     1- حکیم : دانشمند      2- نصیب : بهره    3- ایجاد کنیم : به وجود آوریم       4- منطقی : دوستانه

9- با توجه به ترکیبات زیر ، رابطه ی کدام واژه ها ، مترادف است ؟

      1- تعلیم و علم                   2- سفر و زندگی                 3- فراز و نشیب                  4- شیوه و روش

10- در عبارت های داده شده کدام عبارت ؛ ادبی است ؟

     1- به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده اید می اندیشید

     2- هیچ کس در جوانی اش فکر نمی کند که در آینده دزد خواهد شد

     3- زندگی یک سفر طولانی است ، سفری پر فراز و نشیب است

     4- تصور همه از آینده یک زندگی آرمانی و منطقی است

11- کدام گروه واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

        1- عالم عمل معلوم              2- سنجش- سنجیدن سنجیده

        3- شتابنده پر شتاب شتابان     4- نفرت تنفر متنفر

12= کدام آرایه در عبارت زیر وجود دارد ؟  « حکیمی گفته است : « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند .»

     1- تشخیص           2- تضاد              3- تشبیه 4- کنایه

13- حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » از حضرت علی علیه السلام با کدام گزینه ارتباط دارد ؟

       1- ارتباط مؤثر                  2- تصمیم گیری                3- خود آگاهی                   4- چیرگی بر هیجانات

14- پیام ضرب المثل « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » از کدام گزینه دریافت می شود ؟

       1- وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی       2- چو تیر از کمان رفت ناید به شست باز

       3- جای گل ، گل باش و جای خار ، خار                   4- هر چیز به جای خویش نیکوست

15- کدام گزینه از عبارت « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند » دریافت نمی شود ؟

      1- پیر از تجربه ی بالایی برخوردار است      2- پیر توانایی انجام کارها را ندارد

      3- جوان توانایی انجام کارها را دارد            4- جوان از تجربه ی کافی برخوردار است

16- در کدام گزینه « واج آرایی » وجود دارد ؟

      1- تو با من به بیداد کوشی همی                      2- ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

      3- مرا مادرم نام ، مرگ تو کرد           4- اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

17- رابطه ی « اصول » با « اصیل » مثل رابطه ی واژگان کدام گزینه است ؟

       1- مناطق و نقطه   2- مسئله و سؤال      3- احترام و اعتبار     4- تصاویر و اصرار

18- کدام کلمه « صفت » است ؟   1- دیروز                  2- رفتن              3- آرام             

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 5:45 |

سیری در تغییرات فارسی هشتم            

   به دنبال تغییرات فارسی هفتم در سال گذشته امسال فارسی هشتم نیز در تعداد و محتوای دروس ، دانش های ادبی و زبانی و تمرین ها تغییراتی داشت . به سبب کتاب جدید التألیف نگارش ، دوره های کوتاه مدتی را برگزار کردند که عمدتاً در مورد چگونگی تدریس کتاب نگارش بود و زمان اندکی را به بررسی تغییرات فارسی هشتم اختصاص دادند ؛ بنابراین بدون این که همین تغییرات اِعمال شده به طور دقیق بررسی و نقد بشود دوره به اتمام رسید .

    در دوره ای که بنده در آن شرکت داشتم سؤالات و ابهامات متعدد همکاران را مشاهده کردم و بر اساس تقاضای عده ای از آنان و درخواست عده ای دیگر از طریق وبلاگ ، بنده بر خود فرض دیدم بخشی از این تغییرات را شرح دهم که انشاءالله مورد توجه و استفاده همکاران قرار خواهد گرفت . بدیهی است که اطلاعات همکاران محترم در یک سطح نیست ؛ بنابراین سعی شده توضیحات با توجه به سطوح مختلف گفته شود و برای ورزش فکری و تنوع گاهی سؤالی طرح شود .

1-  ص10 ؛ بیت یک ؛ به نام خدایی که جان آفرید / سخن گفتن اندر زبان آفرید ؛ تلمیحی است به آیه ی یک تا چهار سوره ی الرحمن به ویژه آیه چهار « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علّمه البیان » در نسخه های جدید این بیت به این صورت آمده است : به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین // تلمیح بیت سه ؛ پرستار امرش... قسمتی از آیه ی 83 سوره آل عمران : « و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً » هرکه در آسمان و زمین است خواه ناخواه در برابر او سر تسلیم فرود آورده اند .

2-  بیت چهار ؛ یکی را به سر بر نهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرد زتخت ؛ تاج بر سرنهادن کنایه از به عظمت و بزرگی رساندن و از تخت به خاک آوردن کنایه از پست و خوار کردن است ، بیت تلمیحی است به قسمتی از آیه ی 26 سوره ی آل عمران : « تؤتی المُلک من تشاء و تنزع المُلک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء » تو به هر کس که خواهی مُلک و پادشاهی می بخشی و از هر کس که بخواهی آن را باز می گیری . // « را » در مصراع اول رای فکّ اضافه است : تاج بخت را به سر یکی برنهد

3-  بیت 6 ؛ به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر ؛ معنی : بزرگان در برابر خداوند بزرگی خود را فراموش می کنند // از سرنهادن کنایه از فراموش کردن // در مصراع اول دو حرف اضافه برای یک متمم

4-  بیت هفت ؛ جهان متفق بر الهیتش / فرومانده از کنه ماهیتش ؛ جهان مجازاً مردم جهان // متفق : متحد و همداستان ، متفق از وفق در اصل موتفق بر وزن مفتعل از مصدر اتفاق // فروماندن کنایه از عجز و ناتوانی // کُنه ( عربی ) konh ( های ملفوظ) اصل و حقیقت هر چیز// ماهیت : حقیقت و طبیعت و نهاد چیزی ، مرکّب از ما( حرف استفهام عربی به معنی چه و هی ضمیر مفرد مؤنث غائب و یاء و تاء ( علامت مصدری ) ) به معنی چیست آن ، ماهیات جمع

5-    ص 16 ، قشیریه : منسوب به قُشیر نام قبیله ای از عرب ، از نظر صرفی قُشَیر بر وزن فُعَیل اسم مصغّر است : پوست کوچک

6-  ص20 ؛ در مصراع :« چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » ، معنی لغوی کامکار ( کامروا ) مورد نظر نیست ؛ بلکه گل کامکار نوعی گل سرخ دارای گل برگ های بسیار سرخ است . // قاآن : کلمه ی مغولی به معنی شاهنشاه ، پادشاه بزرگ ، عنوان پادشاهان مغول مانند اکتای قا آن // در همین صفحه پاسخ خود ارزیابی یک ، به نام « مصوِر » و خالق ( خلاق ) اشاره شده است با اشاره به اول آیه ی 24 از سوره ی حشر :« هو الله الخالق الباري المصوِّر«

7-  ص22 ؛ گفت و گو ، تمرین دو ؛ خفاش نماد انسان هایی است که با وجود وضوح و شفافیت حقیقت ، آن را نمی بینند . در ادب فارسی خفاش مظهر شب پرستی و گریز از آفتاب و روشنی است ، گاه نیز کنایه از شخص گمراه و کور باطن است // طاووس : نماد جلوه گری ، زیبایی و آراستگی است . طاووس در ادبیات فارسی به عفت و خود پسندی و تکبر شهره است ، در قصص اسلامی آن را مرغی بهشتی دانسته اند که شیطان را به جایگاه میوه ی ممنوع دلالت کرد و شیطان نیز حوا را به خوردن آن فریفت . سبب زشتی پای طاووس را نیز از آن دانسته اند که شیطان به صورت ماری پیچیده بر پای طاووس وارد بهشت شد . در مثل پر زیبای طاووس دشمن جان اوست . در ایران باستان طاووس نماد سلطنت بود // تمرین دو ، فعالیت نوشتاری : دو پای ملخ ( مشبه ) ؛ داس ( مشبه به ) ؛ مانند ( ادات تشبیه ) ؛ برداشتن اشیا و یا درو کردن ( وجه شبه) // تشبیه دوم : خدا ( مشبه ) نوری در دل آینه ( مشبه به ) ؛ مثل ( ادات تشبیه ) ؛ روشنی، در همه جا بودن و در عین حال قابل دیدن با چشم نبودن ( وجه شبه ) ؛ می دانیم که وجه شبه صفت مشترک مشبه و مشبه به است و این صفت در مشبه به خیلی بیشتر است . گاهی وجه شبه می تواند چند چیز باشد و با توجه به موقعیت باید آن را تشخیص داد ؛ مثلاً اگر به کسی بگوییم مثل ستاره است ، وجه شبه می تواند چند چیز باشد: دوری ؛ زیبایی ؛ در روز پیدا نبودن ؛ در شب پیدا بودن ؛ نورانی بودن و... // مثالی دیگر برای توضیح « فاصله ی میان واژه ای » : این جا آشپز، خانه دارد / این جا آشپزخانه ، دارد// سؤال :1- توضیح دهید چگونه رعایت درنگ در جمله های زیر باعث تغییر معنی می شود ؟ الف- انسان با محبت عمر بیش تری می کند ب- امید مادر این است ب- دایی حسن را با خودش نیاورده ج- تنها نوشتن برای نویسنده موضوعیت دارد/ 2- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........ « تکیه » ممیز معنی است ؟ 1- آرامش 2- کاشانه   3- آزادی  4- ولی

8-  ص30 ؛ درس « ارمغان ایران » در مورد این درس جالب است بدانید که تقریباً تمام واژه های آن فارسی است به غیر از واژه ی « معنی » ( از پایین سطر پنجم ) و تاریخ ( در اصل تأریخ )که عربی است . البته واژه ی « لیک » هم برگرفته از لیکن ( ممال لاکن ) عربی است و لغت « ادب » در اصل سومری از واژه ی « دَب » dub به معنی لوحه و خط ؛ احتمالاً کلمه ی « دبستان » از ترکیب دب + ستان است . هم چنین « کانون » از اصل سُریانی و ارمغان ترکی است . // سپند ( = اسپند اسفند ) پاک ؛ مقدس از اوستایی سِپَنتا به معنی پاک ؛ سپند ( = اسپند ، اسپندارمذ) در لغت بردباری و فروتنی مقدس ، یکی از اَمِشاسپَندان ( در دین زردشتی به هفت فرشته ی ارجمند و مقرب اطلاق می شود ) نماینده بردباری و سازش اهورامزدا و واسطه ی بین آفریدگار و آفریدگان است . ( فرهنگ معین )  // واژه ی « تیره رأی » به معنی بد اندیش و گمراه ( ص30 از پایین سطر سوم ) به احتمال زیاد « تیره رای » صحیح است ؛ زیرا اولاً در فرهنگ عمید و سخن به این صورت آمده است ؛ ثانیاً چون رأی عربی و رای فارسی است و آقای کزازی بیشتر از لغات فارسی استفاده می کند تیره رای مناسب تر است ؛ هم چنین در بیت سعدی آمده است : « گرت بر کند خشم روزی ز جای / سراسیمه خوانندت و تیره رای » // فر: شکوه و جلال ، در نظر ایرانیان قدیم نیرویی فوق طبیعی و راز آمیز که پیروزی شاهان از اوست و آنان با داشتن آن به کارهای بزرگ دست می زنند . ( برای تنوع دو سؤال طرح می کنیم :1- کدام واژه با با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- فارغ   2- فراغت  3- فروغ   4- فراغ // 2- کدام کلمه بن فعلی ندارد ؟ 1- گزند  2- رَوند   3- مانند   4- سمند)

9-  ص33 ؛ واج آرایی ؛ دو نمونه ی دیگر 1- ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دستها بر خداست ( سعدی ) 2- نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی عمل است ( حافظ )       

10-        ص34 ؛ تمرین دو ، ارمغان ( ترکی ) مفرد است و با « ها » جمع بسته می شود . // ص46 ؛ فعالیت نوشتاری ؛ تمرین یک ؛ کلمات : خواب و خویش ( خدمت را هم ختمت تلفظ می کنیم که با صورت تمرین مناسب تر است  )  ؛ همین تمرین در ص 75 ، تمرین یک هم آمده است که جوابش کلمات استانبول و تنباکو می باشد ، این تعریف دقیق تری برای صورت تمرین است . به این کلمات « نامطابق های املایی » می گویند چون همان گونه که نوشته می شوند تلفظ نمی شوند : اجتماع ( اشتماع ( اشتما) / اجتناب ( اشتناب ) / مجتمع ( مشتمع ( مُشتمَ) / پنج تا ( پنش تا ) // سؤال : در کدام گزینه ، املای هر سه واژه ، صحیح است ؟ 1- وحله ، مرهله ، برحه  2- وحله ، مرهله ، برهه   3- وهله ، مرحله ، برحه  4- وهله ، مرحله ، برهه

11-        ص47 ؛ جُنَید که امروزه جُنِید تلفظ می شود ؛ جُند به معنی سپاه ، لشکر و شهر است ، وزن فُعَیل در عربی وزن اسم مصغّر است ؛ بنابراین احتمالاً یعنی سپاه کوچک ( ؟) // بُهلول ( از ب ه ل ) به معنی نیکوکار ، بزرگ طایفه و مرد خنده رو می باشد و با کلمات مباهله ( یکدیگر را لعن و نفرین کردن ) و ابتهال ( دعاکردن ، تضرع ) هم ریشه است نه هم خانواده

12-        ص53 ؛ تمرین دو ؛ انسان هسته و بدون وابسته است و نقش نهادی دارد . موجودی اجتماعی : موجودی ( هسته ) ؛ اجتماعی ( وابسته ) ، در اصل موجود اجتماعی ، وقتی خواستیم یای نکره و یا انواع دیگر « یا » اضافه کنیم به علت جمع نشدن دو مصوّت ، کسره را حذف و « ی » اضافه می کنیم . هنجار ، سنت ها و ارزش ها ، همگی هسته هستند و همه ی آن ها یک وابسته دارند که هسته و وابسته در کل مفعول جمله هستند . موجود اجتماعی هم گروه مسندی است ( اجتماعی به تنهایی صفت است ) . دقت کنید که قبل از واژه ی هسته کسره نمی آید ( به غیر از همه مثل همه ی ِ دانش آموزان کلاس ) ؛ یعنی واژه هایی که بعد از کسره می آیند وابسته هستند ، به عبارت دیگر در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد  هسته است مثل « آن دو مردِ دانشمندِ درستکارِ ایرانی » ؛ « همان چهار دانشجویِ موفقِ مسابقاتِ کشوری »  ؛ گاهی قبل از هسته یک حرف اضافه می آید که کسره دارد ، دقت کنید که آن را هسته به حساب نیاورید مثل : او برای ِدفاع جانانه آماده شد . // سؤال : در کدام گروه اسمی « هسته » به درستی مشخص نشده است ؟   1- پیوند دادن مطالب درسی     2- همه ی موارد پیوند مطالب   3- بهترین شیوه ی پیوند مطالب  4- کیفیت پیوند مطالب درسی

13-        ص54 ؛ جولاهه julahe –jowlahe بافنده ؛ // در این حکایت چند نوع « را » به کار رفته است که دو نوع را بررسی می کنیم : الف- امیر را خاطر به آن شد ؛ احتمالاً رای فک اضافه است : خاطر امیر // گودالی دید در آن خانه چنان که جولاهگان را باشد : رای تبدیل فعل و مالکیت : چنان که جولاهگان دارند ، حال شما بگویید چرا می گوید جولاهگان گودال دارند ؟

14-        ص55 ( این درس جدید نیست )  ؛ بیت دوم ؛ دانه ی شکر ، تشبیه شکر به دانه ، وجه شبه : کلمه کلمه شکر می گفت همان گونه که کشاورزان دانه دانه بذر می کارند // چرخ بلند : استعاره از آسمان // در دولت گشودن : کنایه از سعادت و خوش بختی // تاج عزت : تشبیه عزت به تاج ، وجه شبه افتخار و سربلندی ، بزرگی و سروری// گوهر شکر : تشبیه ، وجه شبه : ارزشمندی ؛ شکر گزاری خداوند مانند گوهر ارزشمندی است که نمی توان آن را شکافت ؛ سفتن گوهر کنایه از سخنان ارزشمند گفتن // رخش پندار : تشبیه پندار ( وهم ، گمان ) به رخش ( اسب ) ؛ وجه شبه : سرکشی و غرور و تند روی ؛ رخش پندار راندن کنایه از مغرور و متکبر بودن // بالین نه : کنایه از محتاج

15-                    ص58 ؛ کادر پایین صفحه ، نمونه های دیگر : کنش و کنشت / بالش و بالشت

16- ص71 ؛ چالدِران ( به کسر دال ) دشتی در شمال باختری خوی در آذربایجان غربی

17-        ص75 ؛ تمرین دو ؛ در این دو جمله یا مضاف و مضاف الیه هستند یا موصوف و صفت که مضاف ها و موصوف ها هسته و مضاف الیه ها و صفت ها وابسته هستند . // تمرین 3 ؛ برای حل این تمرین توجه داشته باشید که بعضی کلمات مثل حاضر و ناظر هم می توانند سجع متوازی باشند و هم یک نوع جناس ناقص اختلافی ؛ کلمات جویم و گویم ( جوی و گوی ) ؛ چمن و سمن و مهتر و بهتر هم سجع متوازی اند و هم جناس // جدول پایین صفحه : تطابق نداشتن گفتار و نوشتار ، در زبان عربی به این قاعده ابدال می گویند ؛ مثلاً « من بعد » می شود « مم بعد » مثال های دیگر : شنبه ؛ منبع ؛ دنبال ؛ زنبور ؛ انبوه ؛ سنباده و...

18-        ص 81 ؛ تمرین دو ؛ دشمن بی رحم ( نهاد ، دشمن : هسته ، بی رحم وابسته پسین ) ؛ بمب ( مفعول ) ؛ مردم بی گناه ( متمم ؛ مردم : هسته ، بی گناه : صفت بیانی ) ؛ فرو می ریخت ( فعل پیشوندی ) ؛ این ملت شجاع ( نهاد ، این : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ شجاع : صفت بیانی ) ؛ هشت سال ( متمم ؛ هشت : صفت شمارشی ؛ سال : هسته ) ؛ حماسه های شگفت انگیز ( مفعول ؛ حماسه : هسته ؛ شگفت انگیز : وابسته ی پسین و صفت بیانی )

19-        ص82 ؛ ای ایستاده در چمنِ آفتابی معلوم ، ای وطن من : ای وطن من ، تو همواره سرسبز و جاودان هستی.// ای آفتاب شمایلِ دریا دل : ای وطن ، تو چهره ای به زیبایی آفتاب داری ( آفتاب شمایل اشاره به تصویر شهیدان هم دارد ) ؛ دریا دل کنایه از شجاع و دلیر / شمایل : چهره ، شکل ( در اصل جمع شِمال و شَمیله است ؛ اما بیشتر به شکل مفرد به کار می رود .)

20-        ص86 ؛ خود ارزیابی دو ؛ بیت : « شیر حقم ، نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من باشد گوا » با حدیث « الاعمال بالنیات » مناسبت دارد .

21-        ص88 ، نکته ی املایی پایین صفحه ؛ نمونه های دیگر : آباد و آبادان ؛ آسیا و آسیاب ؛ ابزار و افزار ؛ جهاز و جهیزیه ؛ جارو و جاروب و...

22-        ص93 ؛ بحث کنایه ، برای شناخت بهتر کنایه توضیحات زیر می تواند مفید باشد : 1- هر نوع سخنی که در معنای غیر حقیقی گفته شود ( مجاز یا استعاره ) 2- به هر نوع کاربرد رمزی می گویند 3- در بحث کتب بلاغی قدیم بحث مستقلی نبوده است و به صورت کلی مطرح شده و در عرف عام به استعاره ، تشبیه و به هر مجازی کنایه گفته اند ( دکتر شمیسا ) 4- کنایه همیشه به صورت جمله است ( در امثال بی نمک کنایه از بی مزه و سرافکنده کنایه از شرمسار که ظاهراً واژه ی مفرد به نظر می رسند باید توجه داشت که تا این کلمات در جمله قرار نگیرند جنبه ی کنایی نخواهند داشت .

23-        ص 94 ؛ فعالیت های نوشتاری ، تمرین دو ، عوامل : کلماتی که بر وزن فواعل هستند اغلب مفرد آنها به صورت فاعله می آید مثل ضوابط ( ضابطه ) و روابط ( رابطه ) ، عوامل هم در اصل جمع عامله است ؛ اما امروزه مفرد آن عامل  // احوال هم جمع حال است و هم جمع حَول ( سال ) ، برای دانش آموزان فقط جمع حال گفته شود // علما در عربی جمع علیم است و در زبان فارسی جمع عالِم . در جمع و مفرد کلمات باید دقت کرد که آن چه مورد نظر است کاربرد آن در زبان معیار است نه کاربردش در زبان عرب و یا فرهنگ های قدیمی و گذشته ؛ مثلاً صنایع در عربی جمع صناعت و صنیعه است ؛ اما در زبان فارسی جمع صنعت و یا طُلّاب در عربی جمع طالب و در زبان فارسی جمع طَلَبه و دهها کلمات دیگر // تمرین دو ؛ نخستین عامل مهم ( نخستین : صفت شمارشی ؛ عامل : هسته ؛ مهم : صفت بیانی ) ؛ یک اثر ادبی ( یک : صفت شمارشی ؛ اثر : هسته ؛ ادبی : صفت بیانی ) ؛ همان ملت غیور ( همان : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ غیور : صفت بیانی ) ؛ صبح صادق ( صبح : هسته ؛ صادق : صفت بیانی ) ؛ این انقلاب امید بخش ( این : صفت اشاره ؛ انقلاب : هسته ؛ امید بخش : صفت بیانی )

24-        ص 117 ؛ تمرین دو ؛ هر سخن ارزشمند را پاس دار( هر : صفت مبهم ؛ سخن : هسته ؛ ارزشمند : صفت بیانی // هر روز یک شعر زیبا بخوان ( هر: صفت مبهم ؛ روز : هسته ؛ یک شعر زیبا ( یک : صفت شمارشی ؛ شعر : هسته ؛ زیبا صفت بیانی  ) ؛ دانش آموزان چند درخت کاشتند ( دانش آموزان : هسته ؛ چند : صفت مبهم ؛ درخت : هسته ) // تمرین 3 ؛ وطنی زاه می شود در چشم ها : چشم ها امید وار نگاه می کنند ؛ چون پیروزی نزدیک است .

 

                                                         

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 21:26 |

                                    بسم الله الرحمن الرحیم

                      جملات زیر را ویرایش کنید .

1-     موفقیت بستگی به پشتکار دارد

2-     می رفت که به دروازه ی حریف گل بزند .

3-     این خانه از چشم انداز زشتی برخوردار است

4-     یکی از دانش آموزان سؤال خود را تکرار و سپس در جای خود نشسته و در بقیه ی مدت ساکت و سخنی نگفت .

5-     علم و هنر انسان را خوشبخت و از بدبختی نجات می دهد .

6-      معلم دانش آموزان را امتحان نمود.

7-     تنها کتاب است که انسان نصایح آن را بدون غرض تشخیص و آن را دوست خود دانسته.

8-     وی مدتی فعالیت در این قسمت کرد و سپس به شهرستان شیراز منتقل شد.

9-     نه آینده و نه تاریخ معیار تکامل نیستند

10- بوعلی سینا از بزرگان دانش بشری می باشد .

11- به خاطر نوشتن نامه به تو در خانه ماندم .

12- آگاه شدن و نگاه کردن به گذشته ی تاریخی لازم است

13- برای انجام این کار مأمور شدم

14- فرزانه و دوستانش در کنار هم می باشند

15- ظرف یک هفته به من اطلاع دهید .

16-  هیچ یک از حاضران سخنی نگفتند.

17- من روی شما حساب می کنم.

18-  مواد قانون را به مورد اجرا بگذارید

19- او مرا مورد سؤال قرار می داد.

20- من به تلاش و کوشش تو بها می دهم.

21- وسایل لازم را خریداری کنید

22- یک جوان اگر بکوشد موفق می شود

23- او تحصیل در دانشگاه شیراز کرد .

24- این سخن توسط پدر گفته شد

25- ابوعلی سینا یک فیلسوف بود

26-   نقش شما در این کار چیست ؟

27- آگاهی و خواندن فصول این کتاب وقت می خواهد .

28- کتاب ها را به کتاب خانه تحویل و کارت عضویت را دریافت کنید .

29- ظرفیت مسافر این پایانه بسیار محدود است

30- باید از هر گونه ابهام دور باشد آن چه را می نویسم

31- او دیوارها را رنگ اما پرده ها را نیاویخته است

32- خانه ما کنار خیابان می باشد

33- گفته آمد که زبان و تفکر ارتباط محکمی با هم دارند

34- آیا چطور حرف هایش را باور کنم .

35- تیم کارگر از شاهین باخت

36-   پروین اعتصامی از زنان شاعره است .

37- کتابی را که به دوستم امانت داده بودم را از او پس گرفتم

38- امسال بهار خوبی را تجربه کردیم

39- او به شنیدن این سخن عصبانی شد

40- همه ی دفترها و مداد هایی را که برای بچه های نیازمند تهیه کرده بودیم را به آنان رساندیم

41- او بایست از فرصت استفاده کند

42- ما آزادی مردم هر دوره را باید پاس بداریم

43- نظر افسانه در مسأله ی انتخاب رشته ی تحصیلی از رؤیا متفاوت است

44- در سخنوری نباید روده درازی کرد ؛ زیرا پر چانگی باعث می شود خواننده چرت بزند

45- احمد مانند محمود در غذا خوردن اسراف نمی کند .

46-   انسان های بزرگ ، جامعه ی انسانی در طول تاریخ را رهبری کرده اند .

47- از سوی ادیبان ابراز شده است

48-  هوا بارانی می باشد .

49- سفارشات و دستورات را به اطلاع دانش آموزان برسانید

50- خواننده سعی لازم را در فهمیدن مطالب نکرده است

51- این کار از کارهای دیگر متفاوت است

52- کارمندان اغلب به این شیوه ها آشنایی دارند .

53- این اقدام می توانست حداقل یک کارت زرد را برای او داشته باشد

54- موجودات موذی به وسیله ی سم کُشته شدند

55- او در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت

56-   ما مسؤول هستیم قانون را با تمام جوانب آن پیاده کنیم

57- این مطلب توسط روابط عمومی تکذیب شد

58-  دیروز در جلسه ی هیئت امنا شرکت و به خانه باز گشتیم

59- من عادت دارم که شب ها سیر نخورم

60-   این مقاله واقعاً حرف ندارد

61-   حمله ی دشمن بر علیه مواضع رزمندگان بی نتیجه ماند .

62-   هم آنان نوشتند هم ما

63-   من عادت دارم که شب ها سیر نخورم64-  من مسابقه ای که دیروز از تلویزیون پخش شد را دیدم

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 20:36 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                                          سیری در تغییرات فارسی هشتم                    

   به دنبال تغییرات فارسی هفتم در سال گذشته امسال فارسی هشتم نیز در تعداد و محتوای دروس ، دانش های ادبی و زبانی و تمرین ها تغییراتی داشت . به سبب کتاب جدید التألیف نگارش ، دوره های کوتاه مدتی را برگزار کردند که عمدتاً در مورد چگونگی تدریس کتاب نگارش بود و زمان اندکی را به بررسی تغییرات فارسی هشتم اختصاص دادند ؛ بنابراین بدون این که همین تغییرات اِعمال شده به طور دقیق بررسی و نقد بشود دوره به اتمام رسید .

    در دوره ای که بنده در آن شرکت داشتم سؤالات و ابهامات متعدد همکاران را مشاهده کردم و بر اساس تقاضای عده ای از آنان و درخواست عده ای دیگر از طریق وبلاگ ، بنده بر خود فرض دیدم بخشی از این تغییرات را شرح دهم که انشاءالله مورد توجه و استفاده همکاران قرار خواهد گرفت . بدیهی است که اطلاعات همکاران محترم در یک سطح نیست ؛ بنابراین سعی شده توضیحات با توجه به سطوح مختلف گفته شود و برای ورزش فکری و تنوع گاهی سؤالی طرح شود .

1-  ص10 ؛ بیت یک ؛ به نام خدایی که جان آفرید / سخن گفتن اندر زبان آفرید ؛ تلمیحی است به آیه ی یک تا چهار سوره ی الرحمن به ویژه آیه چهار « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علّمه البیان » در نسخه های جدید این بیت به این صورت آمده است : به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین // تلمیح بیت سه ؛ پرستار امرش... قسمتی از آیه ی 83 سوره آل عمران : « و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً » هرکه در آسمان و زمین است خواه ناخواه در برابر او سر تسلیم فرود آورده اند .

2-  بیت چهار ؛ یکی را به سر بر نهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرد زتخت ؛ تاج بر سرنهادن کنایه از به عظمت و بزرگی رساندن و از تخت به خاک آوردن کنایه از پست و خوار کردن است ، بیت تلمیحی است به قسمتی از آیه ی 26 سوره ی آل عمران : « تؤتی المُلک من تشاء و تنزع المُلک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء » تو به هر کس که خواهی مُلک و پادشاهی می بخشی و از هر کس که بخواهی آن را باز می گیری . // « را » در مصراع اول رای فکّ اضافه است : تاج بخت را به سر یکی برنهد

3-  بیت 6 ؛ به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر ؛ معنی : بزرگان در برابر خداوند بزرگی خود را فراموش می کنند // از سرنهادن کنایه از فراموش کردن // در مصراع اول دو حرف اضافه برای یک متمم

4-  بیت هفت ؛ جهان متفق بر الهیتش / فرومانده از کنه ماهیتش ؛ جهان مجازاً مردم جهان // متفق : متحد و همداستان ، متفق از وفق در اصل موتفق بر وزن مفتعل از مصدر اتفاق // فروماندن کنایه از عجز و ناتوانی // کُنه ( عربی ) konh ( های ملفوظ) اصل و حقیقت هر چیز// ماهیت : حقیقت و طبیعت و نهاد چیزی ، مرکّب از ما( حرف استفهام عربی به معنی چه و هی ضمیر مفرد مؤنث غائب و یاء و تاء ( علامت مصدری ) ) به معنی چیست آن ، ماهیات جمع

5-    ص 16 ، قشیریه : منسوب به قُشیر نام قبیله ای از عرب ، از نظر صرفی قُشَیر بر وزن فُعَیل اسم مصغّر است : پوست کوچک

6-  ص20 ؛ در مصراع :« چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » ، معنی لغوی کامکار ( کامروا ) مورد نظر نیست ؛ بلکه گل کامکار نوعی گل سرخ دارای گل برگ های بسیار سرخ است . // قاآن : کلمه ی مغولی به معنی شاهنشاه ، پادشاه بزرگ ، عنوان پادشاهان مغول مانند اکتای قا آن // در همین صفحه پاسخ خود ارزیابی یک ، به نام « مصوِر » و خالق ( خلاق ) اشاره شده است با اشاره به اول آیه ی 24 از سوره ی حشر :« هو الله الخالق الباري المصوِّر«

7-  ص22 ؛ گفت و گو ، تمرین دو ؛ خفاش نماد انسان هایی است که با وجود وضوح و شفافیت حقیقت ، آن را نمی بینند . در ادب فارسی خفاش مظهر شب پرستی و گریز از آفتاب و روشنی است ، گاه نیز کنایه از شخص گمراه و کور باطن است // طاووس : نماد جلوه گری ، زیبایی و آراستگی است . طاووس در ادبیات فارسی به عفت و خود پسندی و تکبر شهره است ، در قصص اسلامی آن را مرغی بهشتی دانسته اند که شیطان را به جایگاه میوه ی ممنوع دلالت کرد و شیطان نیز حوا را به خوردن آن فریفت . سبب زشتی پای طاووس را نیز از آن دانسته اند که شیطان به صورت ماری پیچیده بر پای طاووس وارد بهشت شد . در مثل پر زیبای طاووس دشمن جان اوست . در ایران باستان طاووس نماد سلطنت بود // تمرین دو ، فعالیت نوشتاری : دو پای ملخ ( مشبه ) ؛ داس ( مشبه به ) ؛ مانند ( ادات تشبیه ) ؛ برداشتن اشیا و یا درو کردن ( وجه شبه) // تشبیه دوم : خدا ( مشبه ) نوری در دل آیینه ( مشبه به ) ؛ مثل ( ادات تشبیه ) ؛ روشنی، در همه جا بودن و در عین حال قابل دیدن با چشم نبودن ( وجه شبه ) ؛ می دانیم که وجه شبه صفت مشترک مشبه و مشبه به است و این صفت در مشبه به خیلی بیشتر است . گاهی وجه شبه می تواند چند چیز باشد و با توجه به موقعیت باید آن را تشخیص داد ؛ مثلاً اگر به کسی بگوییم مثل ستاره است ، وجه شبه می تواند چند چیز باشد: دوری ؛ زیبایی ؛ در روز پیدا نبودن ؛ در شب پیدا بودن ؛ نورانی بودن و... // مثالی دیگر برای توضیح « فاصله ی میان واژه ای » : این جا آشپز، خانه دارد / این جا آشپزخانه ، دارد// سؤال :1- توضیح دهید چگونه رعایت درنگ در جمله های زیر باعث تغییر معنی می شود ؟ الف- انسان با محبت عمر بیش تری می کند ب- امید مادر این است ب- دایی حسن را با خودش نیاورده ج- تنها نوشتن برای نویسنده موضوعیت دارد/ 2- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........ « تکیه » ممیز معنی است ؟ 1- آرامش 2- کاشانه   3- آزادی  4- ولی

8-  ص30 ؛ درس « ارمغان ایران » در مورد این درس جالب است بدانید که تقریباً تمام واژه های آن فارسی است به غیر از واژه ی « معنی » ( از پایین سطر پنجم ) و تاریخ ( در اصل تأریخ )که عربی هستند. البته واژه ی « لیک » هم برگرفته از لیکن ( ممال لاکن ) عربی است و لغت « ادب » در اصل سومری از واژه ی « دَب » dub به معنی لوحه و خط ؛ احتمالاً کلمه ی « دبستان » از ترکیب دب + ستان است . هم چنین « کانون » از اصل سُریانی و ارمغان ترکی است . // سپند ( = اسپند اسفند ) پاک ؛ مقدس از اوستایی سِپَنتا به معنی پاک ؛ سپند ( = اسپند ، اسپندارمذ) در لغت بردباری و فروتنی مقدس ، یکی از اَمِشاسپَندان ( در دین زردشتی به هفت فرشته ی ارجمند و مقرب اطلاق می شود ) نماینده بردباری و سازش اهورامزدا و واسطه ی بین آفریدگار و آفریدگان است . ( فرهنگ معین )  // واژه ی « تیره رأی » به معنی بد اندیش و گمراه ( ص30 از پایین سطر سوم ) به احتمال زیاد « تیره رای » صحیح است ؛ زیرا اولاً در فرهنگ عمید و سخن به این صورت آمده است ؛ ثانیاً چون رأی عربی و رای فارسی است و آقای کزازی بیشتر از لغات فارسی استفاده می کند تیره رای مناسب تر است ؛ هم چنین در بیت سعدی آمده است : « گرت بر کند خشم روزی ز جای / سراسیمه خوانندت و تیره رای » // فر: شکوه و جلال ، در نظر ایرانیان قدیم نیرویی فوق طبیعی و راز آمیز که پیروزی شاهان از اوست و آنان با داشتن آن به کارهای بزرگ دست می زنند . ( برای تنوع دو سؤال طرح می کنیم :1- کدام واژه با با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- فارغ   2- فراغت  3- فروغ   4- فراغ // 2- کدام کلمه بن فعلی ندارد ؟ 1- گزند  2- رَوند   3- مانند   4- سمند)

9-  ص33 ؛ واج آرایی ؛ دو نمونه ی دیگر 1- ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دستها بر خداست ( سعدی ) 2- نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی عمل است ( حافظ )       

10-        ص34 ؛ تمرین دو ، ارمغان ( ترکی ) مفرد است و با « ها » جمع بسته می شود . // ص46 ؛ فعالیت نوشتاری ؛ تمرین یک ؛ کلمات : خواب و خویش ( خدمت را هم ختمت تلفظ می کنیم که با صورت تمرین مناسب تر است  )  ؛ همین تمرین در ص 75 ، تمرین یک هم آمده است که جوابش کلمات استانبول و تنباکو می باشد ، این تعریف دقیق تری برای صورت تمرین است . به این کلمات « نامطابق های املایی » می گویند چون همان گونه که نوشته می شوند تلفظ نمی شوند : اجتماع ( اشتماع ( اشتما) / اجتناب ( اشتناب ) / مجتمع ( مشتمع ( مُشتمَ) / پنج تا ( پنش تا ) // سؤال : در کدام گزینه ، املای هر سه واژه ، صحیح است ؟ 1- وحله ، مرهله ، برحه  2- وحله ، مرهله ، برهه   3- وهله ، مرحله ، برحه  4- وهله ، مرحله ، برهه

11-        ص47 ؛ جُنَید که امروزه جُنِید تلفظ می شود ؛ جُند به معنی سپاه ، لشکر و شهر است ، وزن فُعَیل در عربی وزن اسم مصغّر است ؛ بنابراین احتمالاً یعنی سپاه کوچک ( ؟) // بُهلول ( از ب ه ل ) به معنی نیکوکار ، بزرگ طایفه و مرد خنده رو می باشد و با کلمات مباهله ( یکدیگر را لعن و نفرین کردن ) و ابتهال ( دعاکردن ، تضرع ) هم ریشه است نه هم خانواده

12-        ص53 ؛ تمرین دو ؛ انسان هسته و بدون وابسته است و نقش نهادی دارد . موجودی اجتماعی : موجودی ( هسته ) ؛ اجتماعی ( وابسته ) ، در اصل موجود اجتماعی ، وقتی خواستیم یای نکره و یا انواع دیگر « یا » اضافه کنیم به علت جمع نشدن دو مصوّت ، کسره را حذف و « ی » اضافه می کنیم . هنجار ، سنت ها و ارزش ها ، همگی هسته هستند و همه ی آن ها یک وابسته دارند که هسته و وابسته در کل مفعول جمله هستند . موجود اجتماعی هم گروه مسندی است ( اجتماعی به تنهایی صفت است ) . دقت کنید که قبل از واژه ی هسته کسره نمی آید ( به غیر از همه مثل همه ی ِ دانش آموزان کلاس ) ؛ یعنی واژه هایی که بعد از کسره می آیند وابسته هستند ، به عبارت دیگر در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد  هسته است مثل « آن دو مردِ دانشمندِ درستکارِ ایرانی » ؛ « همان چهار دانشجویِ موفقِ مسابقاتِ کشوری »  ؛ گاهی قبل از هسته یک حرف اضافه می آید که کسره دارد ، دقت کنید که آن را هسته به حساب نیاورید مثل : او برای ِدفاع جانانه آماده شد . // سؤال : در کدام گروه اسمی « هسته » به درستی مشخص نشده است ؟   1- پیوند دادن مطالب درسی     2- همه ی موارد پیوند مطالب   3- بهترین شیوه ی پیوند مطالب  4- کیفیت پیوند مطالب درسی

13-        ص54 ؛ جولاهه julahe –jowlahe بافنده ؛ // در این حکایت چند نوع « را » به کار رفته است که دو نوع را بررسی می کنیم : الف- امیر را خاطر به آن شد ؛ احتمالاً رای فک اضافه است : خاطر امیر // گودالی دید در آن خانه چنان که جولاهگان را باشد : رای تبدیل فعل و مالکیت : چنان که جولاهگان دارند ، حال شما بگویید چرا می گوید جولاهگان گودال دارند ؟

14-        ص55 ( این درس جدید نیست )  ؛ بیت دوم ؛ دانه ی شکر ، تشبیه شکر به دانه ، وجه شبه : کلمه کلمه شکر می گفت همان گونه که کشاورزان دانه دانه بذر می کارند // چرخ بلند : استعاره از آسمان // در دولت گشودن : کنایه از سعادت و خوش بختی // تاج عزت : تشبیه عزت به تاج ، وجه شبه افتخار و سربلندی ، بزرگی و سروری// گوهر شکر : تشبیه ، وجه شبه : ارزشمندی ؛ شکر گزاری خداوند مانند گوهر ارزشمندی است که نمی توان آن را شکافت ؛ سفتن گوهر کنایه از سخنان ارزشمند گفتن // رخش پندار : تشبیه پندار ( وهم ، گمان ) به رخش ( اسب ) ؛ وجه شبه : سرکشی و غرور و تند روی ؛ رخش پندار راندن کنایه از مغرور و متکبر بودن // بالین نه : کنایه از محتاج

15-                    ص58 ؛ کادر پایین صفحه ، نمونه های دیگر : کنش و کنشت / بالش و بالشت

16- ص71 ؛ چالدِران ( به کسر دال ) دشتی در شمال باختری خوی در آذربایجان غربی

17-        ص75 ؛ تمرین دو ؛ در این دو جمله یا مضاف و مضاف الیه هستند یا موصوف و صفت که مضاف ها و موصوف ها هسته و مضاف الیه ها و صفت ها وابسته هستند . // تمرین 3 ؛ برای حل این تمرین توجه داشته باشید که بعضی کلمات مثل حاضر و ناظر هم می توانند سجع متوازی باشند و هم یک نوع جناس ناقص اختلافی ؛ کلمات جویم و گویم ( جوی و گوی ) ؛ چمن و سمن و مهتر و بهتر هم سجع متوازی اند و هم جناس // جدول پایین صفحه : تطابق نداشتن گفتار و نوشتار ، در زبان عربی به این قاعده ابدال می گویند ؛ مثلاً « من بعد » می شود « مم بعد » مثال های دیگر : شنبه ؛ منبع ؛ دنبال ؛ زنبور ؛ انبوه ؛ سنباده و...

18-        ص 81 ؛ تمرین دو ؛ دشمن بی رحم ( نهاد ، دشمن : هسته ، بی رحم وابسته پسین ) ؛ بمب ( مفعول ) ؛ مردم بی گناه ( متمم ؛ مردم : هسته ، بی گناه : صفت بیانی ) ؛ فرو می ریخت ( فعل پیشوندی ) ؛ این ملت شجاع ( نهاد ، این : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ شجاع : صفت بیانی ) ؛ هشت سال ( متمم ؛ هشت : صفت شمارشی ؛ سال : هسته ) ؛ حماسه های شگفت انگیز ( مفعول ؛ حماسه : هسته ؛ شگفت انگیز : وابسته ی پسین و صفت بیانی )

19-        ص82 ؛ ای ایستاده در چمنِ آفتابی معلوم ، ای وطن من : ای وطن من ، تو همواره سرسبز و جاودان هستی.// ای آفتاب شمایلِ دریا دل : ای وطن ، تو چهره ای به زیبایی آفتاب داری ( آفتاب شمایل اشاره به تصویر شهیدان هم دارد ) ؛ دریا دل کنایه از شجاع و دلیر / شمایل : چهره ، شکل ( در اصل جمع شِمال و شَمیله است ؛ اما بیشتر به شکل مفرد به کار می رود .)

20-        ص86 ؛ خود ارزیابی دو ؛ بیت : « شیر حقم ، نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من باشد گوا » با حدیث « الاعمال بالنیات » مناسبت دارد .

21-        ص88 ، نکته ی املایی پایین صفحه ؛ نمونه های دیگر : آباد و آبادان ؛ آسیا و آسیاب ؛ ابزار و افزار ؛ جهاز و جهیزیه ؛ جارو و جاروب و...

22-        ص93 ؛ بحث کنایه ، برای شناخت بهتر کنایه توضیحات زیر می تواند مفید باشد : 1- هر نوع سخنی که در معنای غیر حقیقی گفته شود ( مجاز یا استعاره ) 2- به هر نوع کاربرد رمزی می گویند 3- در بحث کتب بلاغی قدیم بحث مستقلی نبوده است و به صورت کلی مطرح شده و در عرف عام به استعاره ، تشبیه و به هر مجازی کنایه گفته اند ( دکتر شمیسا ) 4- کنایه همیشه به صورت جمله است ( در امثال بی نمک کنایه از بی مزه و سرافکنده کنایه از شرمسار که ظاهراً واژه ی مفرد به نظر می رسند باید توجه داشت که تا این کلمات در جمله قرار نگیرند جنبه ی کنایی نخواهند داشت .

23-        ص 94 ؛ فعالیت های نوشتاری ، تمرین دو ، عوامل : کلماتی که بر وزن فواعل هستند اغلب مفرد آنها به صورت فاعله می آید مثل ضوابط ( ضابطه ) و روابط ( رابطه ) ، عوامل هم در اصل جمع عامله است ؛ اما امروزه مفرد آن عامل  // احوال هم جمع حال است و هم جمع حَول ( سال ) ، برای دانش آموزان فقط جمع حال گفته شود // علما در عربی جمع علیم است و در زبان فارسی جمع عالِم . در جمع و مفرد کلمات باید دقت کرد که آن چه مورد نظر است کاربرد آن در زبان معیار است نه کاربردش در زبان عرب و یا فرهنگ های قدیمی و گذشته ؛ مثلاً صنایع در عربی جمع صناعت و صنیعه است ؛ اما در زبان فارسی جمع صنعت و یا طُلّاب در عربی جمع طالب و در زبان فارسی جمع طَلَبه و دهها کلمات دیگر // تمرین دو ؛ نخستین عامل مهم ( نخستین : صفت شمارشی ؛ عامل : هسته ؛ مهم : صفت بیانی ) ؛ یک اثر ادبی ( یک : صفت شمارشی ؛ اثر : هسته ؛ ادبی : صفت بیانی ) ؛ همان ملت غیور ( همان : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ غیور : صفت بیانی ) ؛ صبح صادق ( صبح : هسته ؛ صادق : صفت بیانی ) ؛ این انقلاب امید بخش ( این : صفت اشاره ؛ انقلاب : هسته ؛ امید بخش : صفت بیانی )

24-        ص 117 ؛ تمرین دو ؛ هر سخن ارزشمند را پاس دار( هر : صفت مبهم ؛ سخن : هسته ؛ ارزشمند : صفت بیانی // هر روز یک شعر زیبا بخوان ( هر: صفت مبهم ؛ روز : هسته ؛ یک شعر زیبا ( یک : صفت شمارشی ؛ شعر : هسته ؛ زیبا صفت بیانی  ) ؛ دانش آموزان چند درخت کاشتند ( دانش آموزان : هسته ؛ چند : صفت مبهم ؛ درخت : هسته ) // تمرین 3 ؛ وطنی زاه می شود در چشم ها : چشم ها امید وار نگاه می کنند ؛ چون پیروزی نزدیک است .

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه هجدهم آبان 1393 و ساعت 20:29 |
بسم الله الرحمن الرحیم سؤالات املایی درس 1 تا17 ( فارسی هفتم )( سؤالات از کتاب آقای طالب تبار ) 1.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)ای هست کن اساس هستی 2)هم تو به عنایت الهی 3)از ظلمت خود رهایی ام ده 4)هم غصه ی نانموده دانی 2.جای خالی عبارت زیررا کدام گزینه کامل می کند؟ «دست گیرکه دست آویزی ندارم................ده تادردین استوار شویم» 1)توفیغ 2)طوفیق 3)توفیق 4)طوفیغ 3.در کدام بیت غلط املایی وجود ندارد؟ 1)هر یکی برگ کوچکی دردست باز انگار زنگ انشا بود 2)جوجه گنجشک گفت:می خواهم فارق ازسنگ بچه ها باشم 3)شبنم ازروی برگ گل برخواست گفت:می خواهم آفتاب شوم 4)توی گلدسته ها ی یک گنبد روزوشب زائرهرم باشیم 4.درکدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)تا عبد سبز سبز خواهم ماند 2)دانه آرام بر زمین غلطید 3)زنگ تفریح را که ذنجره زد 4)باز هم در کلاس غوغا شد 5.رابطه ی کلمه های کدام واژه مانند بقیه نیست؟ 1)خاستن،خواستن 2)گِل،گُل 3)عار،آر 4)صبا،سبا 6.رابطه ی واژه های کدام گزینه با هم فرق دارند؟ 1)طایفه،طوایف،طیف 2)خلق،مخلوق،خلقت 3)طفل،اطفال،طفولیت 4)مغفل،غافل،اغفال 7.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)کودکان پر نشاط گل بوته هاونوجوانان امیدوار زرت ها درگوش نسیم آمین می گفتند. 2)غرقه ی شکوه واعجاظ زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف را احساس کردم. 3)آب های ذلال وسرد گوارای فهم ودانایی درمن خواهد جوشید. 4)در کلاس شگفت آفرینش،جاذبه ی خالق درس را با همه ی وجودم لمس می کردم. 8.واژه های کدام گزینه باهم،هم خانواده نیستند؟ 1)معصوم ( عصمت ) 2)نقاط( نقطه ) 3)معجزه ( اعجاز ) 4)غریق ( تفریق ) 9.درکدام یک از گزینه های زیر،واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)خوب جهان را ببین 2)نثر دل انگیز خاک 3)نغمه ی شیرین آب 4)آیینه ی راز هاست 5)زمزمه ی آفتاب الف)3و4 ب)3و5 ج)1و2 د)2و5 10.کدام واژه،مانند بقیه نیست؟ 1)پاسبان،نگهبان 2)ثواب،پاداش 3)اطاعت،نافرمانی 4)جهل،نادانی 11.درکدام گروه کلمه های زیرغلط املایی وجود دارد؟ 1)تباه ساختن دانش 2)بخل ورزیدن توانگر 3)هزینه کردن مال 4)فرمان گزاربودن دانش 12.رابطه ی کدام دو واژه،مترادف است؟ 1)همت وغیرت 2)شوروشعور 3)زمین وآسمان 4)والاو عالی 13.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)دریافتن وتهلیل کردن هم امتیازی دیگری است. 2)چرا صلاح وپاکدامنی وپارسایی وصداقت جوانان را نمی بینند؟ 3)با ان همه استحکاماتی که درست کرده بو دند،پس گرفتند. 4)در بعضی از مطبوعات از انحراف نسل جوان سخن می گویند. 14.در کدام گزینه،واژه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)مقتدر،قادر،قدرت 2)متعال،تعالی،علنی 3)نظام،نظم،تنظیم 4)متخصص،اختصاص،خصیصه 15.در گروه کلمات زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ (استعدادوقابلیت)(اهل تحقیق)(مشاهده کردن چیزی)(به هیچ وجه)(سلاح وپر هیز کاری) (صداقت وراستگویی)(اعتراف کردن)(همت وغیرت)(عوایل سال)(هئیت جهانی)(بحمدالله) 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 16.جای خالی بیت های زیرراکدام گزینه کامل می کند؟ 1)تا توانی پیش کس........راز 2)بر کس این در مکن زنهار..............0 3)دانه ها چون در زمین ........شود 4)سِرآن سر سبزی...............شود الف)نگو،باز،تنها،بستان ب)مگشای،باز،نهان،بوستان ج)مگشای،باز،پنهان،بستان د)نگشای،باز،پنهان،بوستان 17.در کدام گزینه واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)آسمان مثل یک تبسم شد 2)پر زد آهسته از نظر گم شد 3)سبزشو،تازه شو،بهاری شد 4)مثل یک شاخه گل جوانه بزن 18.کدام واژه با بقیه فرق دارد؟ 1)شوق 2)شفقت 3)اشتیاق 4)مشتاق 19.درکدام گزینه،رابطه بین واژه ها نادرست است؟ 1)خیال و وهم(مترادف)ـ علایق وعلاقه(جمع)ـ فرازوفرود(تضاد) 2)آرمان وآرزو(مترادف)ـ تصاویروتصویر(جمع)ـ خرد وکلان(مترادف) 3)اُلگو واُسوه(مترادف)ـ آموختن وآموزش(هم خانواده)ـ حسرت وافسوس(مترادف) 4)شبیه وشباهت(هم خانواده)ـ سر شار وانباشته(مترادف)ـ زشت وزیبا(تضاد) 20.در کدام گزینه،همه ی واژه با هم یکسان نیستند؟ 1)مُجری ـ جاری ـ جریان 2)نظرـ ناظر ـ منتظر 3)استعداد ـ مُستعد ـ سعادت 4)انتقال ـ منتقل ـ نقل 21.در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟ 1)شوق رهایی ـ معمولا ـ حسرت وآح ـ انتقال از کودکی 2)دوره ی شبیه به رویا ـ کم حوصله گی ـ دل خوری بیهوده 3)لذت لحظه ها ـ زلال وگوارا ـ نشات وشادی 4)تفکر وتعمل ـ آراستگی وپاکیزگی ـ بصیرط وآگاهی 22.در کدام گزینه،از نظر املایی،کلمه ی مقابل،جای خالی آن رابه درستی،کامل می کند؟ 1)چیزی از پُشتِ.....................بیرون آمد.(صخره) 2)گرگ خُرناسه کشید.آزاد..............نماند.(معتل) 3)گرگ خواست چنگ....................(باندازد) 4)دست وپایش از.......................افتاد.(تغلا) 23.درکدام گزینه،کلمه ی مقابل،جای خالی آن را پُر نمی کند؟ 1)این زندگی..................کسانی که هم چو سرو(هلال) 2)جا نگرفت دیگر.حتما..............خودش است.(تقصیر) 3)قلب کوچک کوچک،چه...................می تواند بزرگ باشد(قدر) 4(دریا ها را....................نکنندوجانورهارا نکشند(کثیف) 24.در کدام گزینه،واژه های داخل پرانتزجای خالی همان بیت را کامل نمی کند؟ 1)مادر ای کهکشان.........../دست های تو...................خورشید است(آینه ها ـ شط) 2)بر لبانت.................دعا/می شکوفد سحر.............اذان(شکوفه ی ـ به بانگ) 3)از سپهر..............ستاره ی اشک/می دمَد با.............قرآن(دلت ـ تلاوت) 4)دامن پاکت ای فرشته ی.............../باغ...................توحید است(مهر ـ آیینه گون) 25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟ 1) فتاد از پای کرد از عجز فریاد 2- حجوم فتنه های آسمانی 3) هنوزت نیست پای برزن و بام 4) حدیث زندگی می باید آموخت 26- املای همه ی ترکیب ها درست است به غیر از : 1) درخواست کرد 2) ازبهر خدای 3- مستجاب شدن 4) خاهش مادر 27. در کدام گزینه غلط املایی نیست ؟ 1) تغصیر 2- تلاوت قرآن 3- ازیّت 4- صندوغ 28.در کدام گزینه ،مترادف وجود ندارد؟ 1)شط ودریا 2)مستجاب وبرآورده شده 3)مقام ودرجه 4)اولیا وعارفان 29.هم خانواده در کدام گزینه نادرست است؟ 1)مجموعه،جامع،مجموع 2)اوقات،واقف،وقت 3)مصرف،مصارف،صرف 4)اعظم،تعظیم،معظم 30.درعبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «اسکندردراثنای سفر،به شهری رسید وازگورستان عبور کرد.سنگ مزارها را خواند وبه حیرت فرو رفت؛زیرا مدت حیاط صاحبان قبورکه برروی سنگ ها حک شده بود،هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 31.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)مقصود این نیست که دائما در کوشش واضطراب باشید. 2)شادی های خودرا با دیگران تقسیم کنید وغم را از دل دیگران منها کنید. 3)ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد،در ردیف اوقات تلف شده نیست. 4)این ها جزءِزندگی است.به خصوص اگر با تعمل وفکروعبرت همراه باشد. 32.دو واژه ی کدام گزینه باهم تناسب ندارند؟ 1)دریاوماهی 2)کوه ودشت 3)قامت ورعنا 4)صبح وامید 33.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجوددارد؟ «لب و لوچه ـ هوهوی باد ـ خداآلمه ـ عازم اصفهان ـ کامیون قراضه ـ شهر قلات ـ علاف بودم ـ خوار شده ـ امارت عالی قاپو ـ عیال من ـ تصدیق می کردند» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 34.ارتباط کلمه هادر کدام یک از گزینه ها به درستی رعایت نشده است؟ 1)نصیحت(اندرز) ـ وظایف(وظیفه) ـ غنیمت(مغتنم) ـ (مترادف ـ جمع ـ هم خانواده) 2)علامه(علم) ـ بیزاری(تنفر) ـ هیجان(هجوم) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 3)حرم(محرم) ـ گشت وگذار(تفریح) ـ تلخ(شیرین) (هم خانواده ـ مترادف ـ متضاد) 4)قرائت(قاری) ـ راضی(قانع) ـ اخلاص(خالص) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 35.به«خانه ی چوبین یافلزی مشبک که برسر مزارامام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد»...........می گویند. 1)ضریح 2)ظریح 3)زریح 4)ذریح 36.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «نصیحت آمیز ـ قرائت کردن ـ رازی وخشنود ـ احترام بگزارید ـ سعادت وترقی ـ خیره شدن ـ نشاط عجیبی ـ گشت وگزار ـ حل مسائل ریاضی ـ عطا کردن ـ عطش مطالعه ـ حجره ای ساده ـ نصیب وبهره» 1)سه 2)چهار 3)دو 4)پنج 37.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «جاذبه های بسیار ـ غرق شده ـ دستپاچگی ـ شورونشاط ـ لهن گرم ـ صحنه های بی نظیر ـ رزق روح ـ تجربه باندوزد ـ تحسین وتشویق ـ نوابق روزگار ـ راضی وخشنود ـ مُعظم» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 38.درمتن زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ «مهم این است که درمقابل سختی ها تصلیم نشد.اگرانسان در برابر دشواری ها بایستدبرآن چیره می شود.البته باید سبروتاقت را ازدست نداد وهیچ گاه ناسپاسی نکرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 39.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «هر وقت ازخواندن وپژوهش فراقت می یافت به باغبانی می پرداخت واز بیل زدن باغچه ویاخالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت.به دو چیزعلاقه مند بود،قرائت قرآن ومشاعره.وقتی دیگران در مشاعره می ماندند،او ادامه می داد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 40.در کدام گزینه،غلط املایی وجود دارد؟ 1)وقتی مُشت مصطفی باز شد،سکه هاغلتیدند. 2)از پیدایش این خصلت در ایشان ازاو سوال شد. 3)دمِ در صحن از اتومبیل پیاده شدیم. 4)کمی مکس کرد.انگار کسی چیزی را به او گفت. 41.کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 1)نماز ونیاز 2)تعلیم وتدریس 3)تفکر وتعمل 4)صواب وخطا 42.کدام یک از گزینه های زیربا واژه ی«خوف»هم خانواده است؟ 1)خفیف 2)خائف 3)خفت 4)خواف 43.«...........درسراسرعالم اسلام وازجمله در بسیاری از شهرهای ایران مدرسه های بزرگی به نام«نظامیه»ایجاد کردکه بسیاری ازدانشمندان درآنها تدریس یا تحصیل می کردند؟ 1)خواجه نصیر الدین توسی 2)خواجه نظام الملک 3)خواجه رشید الدین فضل الله همدانی 4)امیر کبیر 44.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «صدها هزارجوان دانشجووطلبه درمدارس ودانشگاه ها ونیزدر حوضه های علمیه با جدیت به کسب علم وادب مشغول اند وامیدوارند که بتوانند،با تلاش واز خود گذشته گی،بار دیگرکشورخود رابه مقامی برسانند که مانند گذشته در راهِ علم وفرهنگ پیش تاز وپیش گام باشد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 45.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «مهد پرورش فرهنگ ـ طالبانِ علم ـ پیش از ظهور اسلام ـ معجزه ی پیامبر اسلام ـ از روستا برخواستند ـ تعلیم وتعلم ـ بازار مُباحثه ومناظره ـ رسد خانه ی مراغه ـ احیای مراکز علمی» 1)یک 2)دو 3)سه 4)پنج 46.مفرد کدام گزینه نادرست است؟ 1)مراکز ( مرکز ) 2) ا فکار ( فکر) 3)اُدبا (ادیب ) 4)مکاتب ( مکاتبه) 47.کدام یک از گزینه های زیر،یک اثر ادبی محسوب نمی شود؟ 1)مثنوی ومعنوی 2)غزل 3)گلستان 4)لیلی و مجنون 48درعبارت زیر، چندغلط املایی وجود دارد؟ «استعدادهای نذیربوعلی،فارابی،ابوریحان،خیام،خواجه نصیرالدین توسی،ملاصدرا،وصدها علم طبیعی ومورخ وجغرافی دان وپزشک وادیب وفیلسوف وعارف دراین بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 49.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ اقلیت مسلمانان ـ اخلاص ایرانیان ـ مضاهرخدمات ـ به نحو احسن ـ ادبا وعرفا ـ معانی لطیف ـ اعم ازمعماری ـ ایرانیان عالی قدر ـ بسیارکم نظیر ـ اختصاص دادن» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 50.در کدام گزینه،مترادف وجود دارد؟ 1)تکمیل وتوسعه 2)پیشوایی ومقتدایی 3)فلسفه وعرفان 4)فرهنگ وزبان 51.واژه های کدام گزینه،با هم مترادف نیستند؟ 1)نبی وپیامبر 2)وصی وجانشین 3)گیتی وجهان 4)سرای وآخرت 52.در کدام گزینه،کلمه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)موانع ـ مانع ـ منع 2)توسعه ـ وسیع ـ وسعت 3)اقلیت ـ تقلیل ـ حداقل 4)ملل ـ ملت ـ علل 53.در بین واژه های زیرچند جمع وجود دارد؟ «آثار ـ مفاهیم ـ متقابل ـ اختصاص ـ اخلاص ـ مظاهر ـ عرفا ـ ادبا ـ حقایق ـ معانی ـ حکایت» 1)هفت 2)شش 3)هشت 4)پنج 54.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)رعفت وعطوفت 2)سیمای محزون 3)بیش از حد لزوم 4)در ظلال محمد 55.کدام گزینه با بقیه فرق می کند؟ 1)زیبایی وجمال 2)سیما وچهره 3)اعتدال وتناسب 4)متفکر ومحزون 56.در کدام گزینه،رابطه کلمه ای نادرست است؟ 1)آداب(ادب) ـ اعتدال(معتدل) ـ عالمیان(جهانیان) (جمع ـ هم خانواده ـ مترادف) 2)ظِلال(ظلمت) ـ مجموع(جامع) ـ حضور(غایب) (هم خانواده ـ هم خانواده ـ تضاد) 3)اوقات(وقت) ـ محزون(غمناک) ـ عطوفت(عاطفه) (جمع ـ مترادف ـ هم خانواده) 4)رأفت(مهربانی) ـ اخلاق(خُلق) ـ گشاده رو(تند خو) (مترادف ـ جمع ـ تضاد) 57.واژه های کدام گزینه،جای خالی بیت زیر را کامل می کند؟ «آدم ونوح وخلیل..........و........... آمده مجموع در............محمد» 1)عیسی ـ موسی ـ هلال 2)عیسی ـ موسی ـ ظلال 3)موسی ـ عیسی ـ ظلال 4)موسی ـ عیسی ـ هلال 58.در کدام گزینه،غلط املایی بیشتری به کار رفته است؟ 1)مزدوران خوان ـ ناجوان مردانه ـ آزادی خواهِ ومظلوم 2)حوضه ی علمیه ـ تأسیس کردن ـ نهضتِ مردمی 3)اعتراض ـ تظاهراتِ مردم ـ میراس گران بها 4)پایه گزاری کردن ـ اعتصاب ـ طرز مرموذی 59.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)طفره رفتن:کوتاهی کردن 2)تصفیه کردن:بدهی را پرداخت کردن 3)سوءِ ظن داشتن:بد گمان بودن 4)غش کردن:بی هوش شدن 60.در کدام گزینه،غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)نمی گزارم کسی به توآسیب برساند. 2)آدم آهنی به لافاصله جواب داد. 3)صدای غرش مانندی ازآدم آهنی بیرون آمد. 4)آدم آهنی موزیانه چشمک می زند. 61.کدام گزینه با بقیه،هم خانواده نیست؟ 1)ترحیم 2)رحمت 3)راحل 4)مراحم 62.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)مجلس ترحیم«نمی توانم»را برگذارکردند. 2)ما«نمی توانیم»را در جایگاه عبدی اش به خاک سپرده ایم. 3)با اراده و سماجت عجیبی به این کار ادامه می داد. 4)تصمیم گرفتم نگاهی به ورقه ی معلم بیاندازم. 63.واژه های کدام گزینه،از نظراملایی مناسب تراست؟ 1)بلیت،اتاق 2)غورباغه،اتو 3)طوس،تهران 4)طهمورث،جرأت 64.شکل گفتاری ونوشتاری کدام واژه،مثل بقیه نیست؟ 1)خوبان 2)خواهش 3)خویش 4)خوش 65.چند واژه ی زیر، باهم هم خانواده هستند؟ «تسهیل ـ سهل ـ سوال ـ تساهل ـ مسایل ـ سهولت» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 66.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)قرین:همراه 2)عنایت:توجه 3)لقو:باطل کردن 4)غله:ذرت وگندم
+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه نهم خرداد 1393 و ساعت 11:44 |

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی نوبت اول     از درس اول تا آخردرس نهم      فارسی هفتم      تنظیم : رضایی

1- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره             4- زائر : زیارت کننده

2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.       1- دروغ گفتن        2- صحبت کردن   3- غیبت کردن4- گدایی کردن

3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟      1- صلاح و مصلحت     2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

     1- سبز ، درخت ، بهار   2- ساحل ، کشتی ، موج   3- آسمان ، خورشید ، ماه    4- زندگی ، احتیاج ، دانش

5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

        1- شاد و خندان شد   2- خوشحال و صمیمی شد    3- باز و روشن شد     4- ابری و گرفته شد

6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .      1- تأکید        2- زیباسازی      3- تأثیرگذاری 4- همه ی موارد

7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

               1- صندوقچه      2- دشت                        3- دریا               4- ماه

8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند     ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدامند ؟

      1- بن – من   2- برومند- پند                 3- بی بن برومند – ز من پند        4- مند- پند

9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

      1- حال را دریافتن         2- نابود کردن خوشی ها        3- افسوس گذشته را خوردن    4- به فکر آینده بودن

10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

       1- چه                     2- بسیارند            3- آنان             4- خود

11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟        1- باباطاهر   2 - خیام     3- ابوسعید ابوالخیر 4- عطار

12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

      1- برادر مهربانم                      2- دوست عزیزم                3- پدر بزرگوارم                 4- معاون محترم

13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

   1- خواندن و نوشتن                    2- صید و شکار                 3- بیزاری و تنفر                4- قرائت و خواندن

14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

        1- نصیب شدن                     2- گشت و گزار                 3- عطش مطالعه   4- اخلاص و همّت

15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

      1- مثنوی                  2- چارپاره           3- قطعه               4- رباعی

16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟1- علی اسفندیاری ( نیمایوشیج ) 2- پروین اعتصامی  3- شهریار  4- قیصر امین پور

17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟   1- نرم راه رفتن  2- آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن4- در چمن راه رفتن

18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

     1- تشبیه                   2- تضاد              3- مراعات نظیر                 4- تکرار

19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

       1- برومند                 2- پند               3- شاخک           4- بی بن

20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟       1- شبانه روز زائر حرم بودن                2- به آرزوی خود رسیدن بچه ها 

      3- پیغمبر بهار شدن                             4- مشغول راز و نیاز شدن

21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟       1- باز موضوع تازه ای داریم               2- بچه ها آرزوی من این است

      3- در دل آسمان رها باشم            4- مثل لبخند باز خواهم شد

22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

       1- پرواز خوبی کردن 2- بی تجربگی و تازه کار بودن       3- سخت و دشوار بودن کار    4- کار بسیار کردن 

23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

      « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . »

    1- صمیمی ، شرکتی                   2- برادرانه ، شرکتی        3- عاطفی ، اداری      4- خانوادگی ، اداری

24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

      1- دکتر حسابی                      2- امام خمینی                  3 - علامه جعفری              4- شهید بهشتی

25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

      1- دکتر حسابی                      2- نیمایوشیج                   3- پروین اعتصامی      4- دکتر سعید کاظمی

26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟     « هر چه کنی کِشت همان بِدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

     1- تکرار                     2- مراعات نظیر                 3- تشبیه            4- تضاد

27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟       « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

     1- خویشاوندان            2- مردمک چشم   3- ملت              4- انسان ها

28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

       « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

     1- می توانیم   2- بیاموزیم          3- آموختنی         4- می خوانند

29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟       1- کویر ( دکتر شریعتی )                      2- آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

      3- قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )               4- رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی )

30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟        « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

      1- زیبایی بهار            2- زیبایی طبیعت        3- عبادت خداوند       4- عظمت خداوند

31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :        1- دوست خوب ، قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

      3- دوست خوب ، قدرتمند است             4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       1- ساعی و کوشا بودن 2- امید وار و شاد بودن      3- حساس و زود رنج بودن    4- پایداری در محبت

33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

     1- حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت    2- هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

     3- نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                         4- ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

      1- بی وفایی عمر     2- نابودی انسان ها       3- گذشت عمر       4- بی ثمری عمر

35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

       1- اوقات ، واقف ، وقت         2- مجموع ، جامع، مجتمع          3- مصرف ، مصارف ، صرف      4- اعظم ، تعظیم ، معظّم

36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟          1- دانش ، علم      2- مقدسات ، معلومات    3- نور الهی ، سعی و تلاش   4- معنویت ، علم

37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند 

     1- ظریح        2- ضریح 3- زریح              4- ذریح

38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

    1- مورد توجه بودن        2- گوشه گیر و پنهان بودن      3- کمیاب و با ارزش بودن    4- دقیق و مراقب بودن

39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

       « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

      1- دوری از مردم آزاری  2- بی توجهی به دنیا      3- سعی و تلاش کردن     4- آزاد و رها بودن

40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است ؟        1- نیمایوشیج           2- نظام وفا          3- شهریار           4- قیصر امین پور

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 20:54 |