نمونه سؤالات املا از فارسی هشتم ( از درس یک تا آخر درس دوازده )

1-    با توجه به معنی مقابل هر کلمه ، املای آن را کامل کنید .

مـ...ال : غیر ممکن           تـ..مل : اندیشه            پو... ش پذیر : توبه پذیر        بــ...ر : بینایی

ما...یت: حقیقت               کنـ..: ذات

2-    املای صحیح کلمات افتاده از هر جمله را از کلمات داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید .

الف- پایه های برجش از .............. و بلور / بر سر تختی نشسته با ........... ( آج ، غرور عاج ، قرور عاج غرور)

ب- رعد و برق شب.......... خنده اش .( تنین طنین )

پ- .............. او نیست خشم و دشمنی ( عادت آدت )

3- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید

     الف- ت، ص ، و ، ر ، ر ، گ : نقاش            ب- د، ق ،ه ، ح : کاسه ی چشم       پ- ث، ه ، ج : پیکر

     ت- ن، ز ، ا ، خ : پاییز                           ث- ن ، ر ، ا ، ی ، ح : سرگشته

4- در متن زیر غلط های املایی را بیابید و شکل صحیح شان را بنویسید .

        « سنگ به جوانه گفت : تو به این سرزمین بی حاصل، شادی و تراوت بخشیده ای . بال های ضریف سنجاقک در روز می درخشید . سنجاقک بال های طوری اش را تکان داد و به هوا پرید و به طرف مرداب رفت . در اطراف سنگ ، همه چیز آرام بود . تنها گاهی بوته های خوار تکانی می خوردند . مرداب از زندگی یک نواختش رازی بود . سنجاقک با بحت و هیرت به اطراف نگاه کرد تا بلکه چشمه ی پاک و ذلالی بیابد و حیاط جوانه را نجات دهد .

1-    در گروه کلمات زیر ، املای کدام واژه ها نادرست است ؟ شکل درستشان را بنویسید .

« فرّ و فروق ، گرامی ترین ارمغان ایران ، پیراسته از هر آلایش ، خواستگاه بخردان و دانایان ، تبار ایرانیان ، پایدار و نصتوه ، ستبر و استوار ، تیره گی ناخویشتن شناسی ، خوار و کوچک ، سپاس گذار و قدر شناس .»

2-    درستی یا یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید

الف- نوشتن اعداد در متن املا هم به صورت حروفی و هم به صورت عددی درست است . ص     غ

ب- در جمله ی « هر حرکت صانیه شمار ، فرست ها را از ما می گیرد .» یک غلط املایی دیده می شود  ص  غ

پ- « مؤثر » هم خانواده ی « تأثیر و آثار » است.    غ     ص

7- شکل صحیح حرف افتاده را به همراه همزه بنویسید .

     تــ...مّل :اندیشیدن        مــ...ثّر : اثر گذار              الـ..ن : اکنون       مــ...دّب : با ادب      مـ...وا : پناهگاه      تـ..سف : ناراحتی

8-املای صحیح کلمه ی افتاده را از داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید

الف- از پیش خود می خورم................ ی کوچک بر می دارم. ( لغمه لقمه )

ب- بهلول ............... و رفت ( برخواست برخاست )

پ- به قدر فهم ................. می گویم .( مستمعان مصتمعان )

ت- اکنون عصر ...................... ماشین بر تار و پود زندگی بشر است  ( چیرگی چیره گی )

ث- خانواده برای خود .................. ، .................... و قانون و آدابی دارد ( حنجار ، حریم هنجار ، هریم - هنجار ، حریم حنجار ، هریم )

ج- هر کس به آسانی نمی تواند ............. خانواده را فرو بریزد ( حصار حسار هصار هسار )

چ- جامعه ی ماشینی گویی می خواهد ما را از .................. اصلی خویش دور سازد ( حویت هویت )

ح- امروزه دشمنان جنگ نرم را بی........... آغاز کرده اند ( حیاحو هیاهو هیاحو حیاهو )

9- با توجه به معنی داده شده کلمه ی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید

       الف- ............. : ستایش ( سنا ثنا )         ب- ............... : پست و بی ارزش ( خار خوار )

       پ- ................. : خاشاک ( خس خص خث )        ت- ............... : پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف )

       ث- ............... بغل ( آقوش آغوش )                          ج_ ...........ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

       ....................... : گفتار- زبان ( لحجه لهجه )                             ح- ................. : سوراخ کردن ( سفتن صفتن )

1-    با حروف در هم ریخته ی زیر ، با توجه به معنی مقابلشان کلمه بسازید .

الف- « ش، م ، أ، ن »  : محل پیدایش                ب- « ل، ه، ل،ه ، ه »  فریاد شادی

پ- « و، ا ، ح ، ت ، ل» : شیرینی    ت- « و، ا ، ت ، ک ، ذ» هوشمندی     ث- « ع ،ش ، و ، ی » : فاش شدن

12- با توجه به معنی ، درستی یا نادرستی املای هر واژه را تشخیص دهید .

       صبا : باد خنک          استئمار : آبادانی خواستن          مهاربه : جنگ       استعمال : مصرف

       فتوا : حکم دینی        ناضر : نگرنده

2-    در متن زیر املای کدام کلمات نادرست است ، صحیح آنها را بنویسید

« غلیان ها شکسته شد ؛ تمباکو تهریم شد ؛ شاه به تنگنا افتاد و توطعه ی اینگلیس شکست خرد .»

3-    در گروه کلمات زیر ، املای کدام کلمات نادرست است ؟

« تمر یادبود ، مهربان و مؤدب ، جمبه ی عملی ، زائران خانه ی خدا ، جزءِ دوم ، منشاء حیات »

4-    در گروه کلمات زیر کلمات نادرست را پیدا کنید و درست آنها را بنویسید .

       « ستم ها و گذند های فراوان ، جنگ تحمیلی ، حامیان آمریکایی ، آهنگ هماسی ، حمت و غیرت ، تخصص و تعهد ، عرسه ها و میدان ها ، معوا و مسکن ، پوپک مؤدب ، متواضع و فروتن »

5-    شکل صحیح کلمه را پیدا کنید

       الف- شیر حق را دان ................. از دغل ( منزح منزه منذه منذح )

       ب- در ............... بر پهلوانی دست یافت ( قضا غزا غذا قزا )

       پ- گشت ............... آن مبارز ، زین عمل ( هیران حیران )

      ت- بنده ی حقم نه................. تنم ( مأمور معمور )

      ث- باد خشم و باد شهوت ، باد .........../ برد او را که نبود اهل نماز ( عاز عاض آز )

       ج- در راه ............... به وی باز خورد و آن زر به حیلت ببرد ( تراری طراری )

16- در متن زیر املای کدام واژه ها درست نیست ؟ املای درست آنها را بنویسید .

     مدت ها بود که در نماز و عبادت کاحلی می کردم و اخلاس کافی و کاملی نداشتم و خلل و تباهی در عقایدم راه یافته بود و از این وضعیت به شدت ناراحت بودم . پدرم به اوضاع و احوالم واقف شده بود با مهربانی پرسید : ایا در موضع شک و تردید افتاده ای ؟ هان ؟ گفتم « وسوسه های احریمنی و جاه طلبی و شحوت ، قدم هایم را سست کرده و حب دنیا بین من و خدا فاصله انداخته است .» پدرم با صدای رسا گفت : « آفرین بر زکاوت و هوشیاری تو ! آگاهانه ، شیطان ، جرأت نزدیکی به تو را ندارد . در کار خیر هاجت هیچ استخاره نیست . بلند شو و وظو بگیر و هلاوت انس با حضرت دوست را دریاب.»

17- در گروه کلمات زیر ، املای کدام کلمات نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید .

« تاریخ معاصر ایران ، نظام شاهنشاهی ، وحدت و یک پارچه گی ، بنیان گزار انقلاب اسلامی ، ظاهر و باطن ، انصجام و وحدت ، فضیلت ایثار و جوانمردی ، مهتوای آثار

18- در کدام گروه از کلمات زیر ، غلط املایی وجود دارد ؟

        1- لهجه ی خاصّی       2- شعر خوانی نوه ی شما      3- لحظه ای مکس       4- استعداد بی نظیر

     

    

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه بیست و هفتم دی 1393 و ساعت 21:3 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                             راهکارهایی برای تقویت املا به همراه نمونه سؤال

1- دانش آموزان را گروه بندی کنید . از گروه ها بخواهید ، متنی برای املا بنویسند . معلم ، متن های تهیه شده را جمع آوری و بررسی میکند . از هر گروه یک بند را انتخاب می کند ، و به همه ی دانش آموزان دیکته می گوید . در این صورت متن املا را دانش اموزان انتخاب کرده اند و تلفیقی است .

 2- معلم ، متن املا را می خواند و دانش آموزان می نویسند . پس از خاتمه ی املا نویسی ، متن روی تخته نوشته می شود و معلم در باره ی نکات املایی توضیح می دهد ؛ سپس دانش آموزان دفتر های خود را با هم عوض می کنند و به غلط گیری می پردازند ، معلم هم آنان را راهنمایی می کند .

3- دانش آموزان از اشتباهات خود در املا ، کلمات هم خانواده ، متضاد و مترادف بنویسند و یا جمله بسازند

4- دانش آموزان را گروه بندی کنید . از گروه ها بخواهید متنی برای املا بنویسند . سپس هر گروه به گروه دیگر املا بگوید و بعد آنها را تصحیح کنند

5- در هنگام تصحیح املاها ، معلم درست کلمات را نمی نویسد ، فقط دور آنها را خط می کشد تا دانش آموزان درست آنها را از کتاب پیدا کنند ، معلم ، کلمات درستی را که دانش آموزان نوشته اند بررسی می کند .

6- از دانش آموزان بخواهید با غلط های املایی ( درست آنها ) متنی بنویسند و آن را چند بار بخوانند با به کار گیری حافظه ی بصری و به خاطر سپاری یادگیری کلمات برایشان آسان می شود .

7- متن املا چاپ می شود ، متنی بدون نقطه ، بدوت تشدید و تنوین ، اشتباه نویسی حروف ، ناقص نویسی کلمه ها و... در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود تا آن را تصحیح و کامل کنند .

8- دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید . ده یا بیست کلمه ی مهم از درس انتخاب کنید و از اعضای گروه ها بخواهید که هر کس با کلمه ها ، جمله ای بنویسد . عضو هر گروه برای دو یا سه کلمه جمله نویسی می کند در هر گروه اعضا جمله های خود را کنار هم می گذارند تا متنی کوته و زیبا تهیه کنند.

9- معلم ، متنی را روی تخته سیاه می نویسد . سپس متن را برای دانش آموزان می خواند ، بعد روی نوشته را با پرده می پوشاند. دانش آموزان باید آن چه را به یاد دارند ، بنویسند ، پس از پایان مهلت پاسخ گویی و نوشتن متن به وسیله ی دانش آموزان پرده کنار می رود . دانش آموزان متن خود را با متن تابلو مقایسه می کنند و به خود امتیاز می دهند .

10- معلم فهرستی از کلمات مشکل را که قبلاً در دفتر چه ی خود یادداشت کرده است بر روی تابلو می نویسد ؛ سپس از دانش آموزان می خواهد چند دقیقه به کلمات نگاه کنند و نوشتن آنها را به خاطر بسپارند بعد از آن به  دانش آموزانی که بیشترین کلمات صحیح را نوشته اند امتیاز و نمره ی بیشتری بدهد .

10-   کلماتی وجود دارد که به آنها هم آوا می گویند مثل رازی و راضی ؛ هر کدام از این کلمات را جداگانه روی قطعه مقواهایی بنویسید . هر بار با نشان دادن یکی از آنها به فراگیرنده از او بخواهید به کلمه ی هم تلفظ آن فکر کند و آن را بنویسد .

11-   دانش آموزان به معلم دیکته می گویند . هر گروه متنی تهیه می کند و برای معلم می خواند تا بنویسد در پایان گروه ها نوشته ی معلم را تصحیح می کنند . بهتر است معلم در هر بند چند کلمه را عمداً اشتباه بنویسد .

                                   نمونه سؤال املا از فارسی هفتم از درس یک تا آخر درس 10

1-    غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید

الف- شبنم از روی برگ گل برخواست    ب- دانه آرام بر زمین غلطید  ج- یکی از از اینان سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگذارد

2-  با هر یک از کلمات هم آوای زیر یک جمله بسازید .مثال : صفر و سفر : من و خانواده ام در ماه صفر پارسال به سفر کربلا رفتیم // مریز ، مریز/ اساس ، اثاث / حیاط ، حیاط

3-  در هر کلمه یک حرف افتاده است ، با توجه به معنی کلمه ، املای آن را کامل کنید . الف- ﺧ...ا : اشتباه ب- ان...ـراف: خارج شدن از مسیر درست پ- الـ...ن : اکنون ت- ا...ـتراف : اقرار کردن ث- ...ـلاح : درستی ج- مـ..بوعات : روزنامه ها و مجلات

4-    کدام واژه ی داخل کمانک را برای تکمیل جمله انتخاب می کنید ؟

الف- باید نیروی جوانی را با ............... و تفکر و ...................... همراه کنیم ( تعمّل ، بصیرت تأمل ، بسیرت تآمل ، بصیرت ) ب- بزرگ تر ها معمولاً با ............. و آه از جوانی یاد می کنند .( حسرت ، حصرت ، هصرت ، هسرت )

ج- زیبایی دوره ی نوجوانی را با ................ زشت و تاریک نکنیم. ( کم حوصله گی ، کم حوصلگی )

5- املای کدام واژه ها با توجه به معنی آنها نادرست است ؟

     الف- طلف کردن : بر باد دادن     ب- فرست : وقت       پ- مزار : قبر      ت- هک شده بود : خراشیده شده بود   ث- عَلکی : بیهوده      ج- تعمل : اندیشه       چ- اضطراب : پریشان حالی       ح- اسنا: میانه ها

6- برای کامل کردن جمله ، کدام کلمه ی داخل کمانک را در جای خالی قرار می دهید ؟

      الف-  برای شنیدن صدای .................... روی تخته سنگی دراز می کشید .( پرنده گان پرندگان )

      ب- او از ................ گنجشکی با تیر و کمان احساس بیزاری و تنفر می کرد .( سید صید )

      پ- کلاس درس را نیز مثل گشت و ............ در صحرا ها و باغ ها دوست می داشت ( گزار گذار )

      ت- سر بر ............... ان حضرت گذاشت و آرام اشک ریخت .( زریح ضریح ذریح ظریح )

      ث- باز هم شوق خواندن و ................. مطالعه در وجودش زنده شد .( عطش عتش )

      ج- ............. ای ساده و کوچک نصیب او شد .( هجره حجره )

      چ- کالاهای جدید پس از قیمت ............... به بازار عرضه خواهد شد ( گذاری گزاری )

      ح- قانون ............... در مجلس شورای اسلامی انجام می شود .( گزاری گذاری )

      خ- رفتار ............ مدرسه بسیار ................ بود ( خدمتگزار ، تأثیر گذار خدمتگذار ، تأثیر گذار خدمتگزار ، تأثیر گزار )

7- املای صحیح هر قسمت را مشخص کنید .

      الف- صدای پیرمرد در میان ............. باد گم شده بود .( ذوزه ، زوزه ، ذوذه ، زوذه )

      ب- گاهی از پیدایش این ................ در ایشان از او سؤال می شد .( خسلت ، خصلت )

8- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

     « لب و لوچه هوهوی باد خدا آلمه عازم اصفهان کامیون قراضه شهر قلات علاف بودم خوار شده امارت عالی قاپو عیال من تصدیق می کردند .»   الف- دو    ب- سه   ج- چهار      د- پنج

8-    در هر یک از گروه کلمات زیر ، کدام کلمه ی داخل پرانتز با کلمه ای که کنارشان نوشته شده هم خانواده نیست ؟

الف- معرفت ( رفعت ، عرفان ، معروف )    ب- ترجمه ( مترجم ، مجرم ، ترجمان )    پ- مشاعره ( اشعار ، شعر ، عشایر )    ت- دعوت ( داعی ، معدود ، مدعی )    ث- زایر ( زیارت ، زارع ، زوّار )   ج- طبیعت ( طبع ، طبایع ، طبیب )     چ- جاذبه ( اعجاز ، مجذوب ، جذب )  ح- اعضا ( عضو، تعویض ، معاوضه )  خ- عمارت ( تعمیر ، عبارت ، معمار )   

9-    به کلمات هم خانواده ، شما هم هر چند کلمه می توانید اضافه کنید

الف- اشتغال ، مشغول...............................       ب- مانع ، منع ................................ پ- صنایع ، صنعت.........................

ت- عادت ، معتاد .....................................        ث- تبعید ، بعید ............................  ج- توحید ، واحد...........................

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 و ساعت 21:39 |

                                                       بسم الله الرحمن الرحیم

                             سؤالات تستی فارسی هشتم ( از درس یک تا آخر درس نهم  )      تنظیم : رضایی

1- شعر « به نام خدایی که جان آفرید » در چه قالبی سروده شده است ؟

       1- قصیده                       2- قطعه                      3- مثنوی                     4- غزل

2- کدام یک از این آثار از قیصر امین پور نیست ؟   1- از آسمان سبز    2- به قول پرستو    3- تنفس صبح    4- در کوچه آفتاب

3-  کتاب « پریشان » از کیست و به شیوه ی کدام کتاب نگاشته شده است ؟

               1- وصال شیرازی ، بوستان سعدی     2- قاآنی شیرازی ، بوستان سعدی    

              3 - وصال شیرازی ، گلستان سعدی    4- قاآنی شیرازی ، گلستان سعدی     

4- معنای کدام گزینه نادرست است ؟   

     1- نستوه : خستگی ناپذیر     2- خیره روی : سرکش      3- خامه : بیان          4- سپند : مقدس

5- رابطه ی واژگانی در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد ؟

      1- فراز و نشیب           2- نیرو و انرژی         3- عاطفه و احساس         4- طراوت و شادابی

6- کدام فعل « ناگذر » است ؟     1- آورد      2- گرفت      3- برخاست        4- برداشت

7- « زین گفته سعادت تو جویم » نقش واژه ی مشخص شده در کدام گزینه است ؟

      1- نهاد               2- مضاف الیه                     3- مُسند                     4- مفعول

8- جمع کدام گزینه نادرست است ؟    1- فضیلت : فضایل       2- عقیده : اعتقاد     3- مظهر: مظاهر      4- حال : احوال

9- اثر معروف « محمد حبله رودی » کدام است ؟

      1- رساله ی قشیریه      2- جامع التمثیل        3- جامع التواریخ          4- کارنامه ی تلخ

10- « مستمعان » یعنی ............... 1- یاری کنندگان        2- شنوندگان       3- سخنرانان         4- بینندگان

11- کدام قالب شعری برای سرودن منظومه های طولانی مناسب تر است ؟

     1- مثنوی                   2- قصیده            3- قطعه             4- غزل

12- « گوهر شکر عطایت سفتن » کنایه است از ........

       1- سوراخ کردن گوهر        2- شکر گزاری           3- سخن گفتن                4- بخشیدن

13- در عبارت « تمام بچه های ایران ، فرزندان حقیقی من هستند » کدام گزینه وابسته ی پسین اسم است ؟

       1- ایران                   2- من                3- حقیقی          4- همه ی موارد

14- با توجه به بیت رو به رو کدام گزینه نادرست است ؟                    « چشمه ها آمدند پایین تر / دامن کوهسار را شستند»

      1- پایین تر : قید        2- کوهسار: مضاف الیه        3- آمدند : فعل ناگذر                     4- چشمه ها و دامن : نهاد

15- این بیت از کیست ؟  « حیف است طایری چو تو در خاکدان غم     زین جا به آشیان وفا می فرستمت »

      1- حافظ                  2- سعدی                       3- ایرج میرزا                    4- مولوی

16- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟    1- تمثیل                 2- مثل               3- مثال              4- تمثال

17- واژه ی کدام گزینه جمع نیست ؟      1- عناصر      2- ارباب       3- ارتباط         4- حروف

18- کدام گزینه با بقیه مترادف نیست ؟     1- یلان                   2- پهلوانان          3- روشن رایان           4- گُردان

19- مترادف واژه در کدام گزینه درست گفته شده است ؟

       1- تدبیر : یادگیری                 2- مشقّت : دلسوزی         3- آرمان : آرزو         4- ظفرمند : شاداب

20- در کدام گزینه « را » نشانه ی مفعول است ؟

       1- مریدان شیخ را گفتند          2- مرا با او کار است      3- اکنون تو را بیاموزم         4- سخن گفتن خود را نمی دانی

21- از نظر بهلول ، اصل در خوردن چه بود ؟

       1- از پیش خود خوردن        2- لقمه ی کوچک برداشتن      3- حلال بودن لقمه        4- رضای خدا

22- بیت « سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را / اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد » بر چه چیزی تأکید دارد ؟

       1- فراوانی گل ها                 2- اتحاد دوستان قدیمی            3- جمعیت بسیار زیاد                4- مهربانی دوستان قدیمی

23- رابطه ی کدام دو واژه ، مانند بقیه نیست ؟

         1- یارانه و کامپیوتر        2-جلوه و ظاهر       3- فضیلت و برتری       4- کاربَر و استفاده کننده

24- معنی واژه های مشخص شده ی بیت زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟

                   « به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است      به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست »

       1- علاقه ، محبوب، نوشیدنی، دوستی        2- شیرینی ، زیبارو ، شراب دهنده ، میل

       3- شیرینی ، یار ، شراب ، علاقه      4- اشتیاق ، یار ، نوشیدنی ، میل

25- معنی کنایی کدام گزینه نادرست است ؟

       1- یک نفس طی کردن : تند و بی وقفه حرکت کردن      2- دست و پا شکسته : ناقص و ناتمام

       3- لب گزیدن : ناراحت نشدن                                       4- بر سر زبان بودن : رایج و معروف بودن

26- کدام آرایه ی ادبی در این عبارت نیست ؟   « چون قلم و کاغذ برای نوشتن نداشت ، شنیده ها را بر کاغذ ذهن نوشت .»

       1- تشبیه                 2-  مراعات نظیر  3- تضاد              4- واج آرایی

27- در جای خالی بیت زیر ، کدام واژه ها قرار می گیرد ؟

      « ای هد هد .............. به .............. می فرستمت       بنگر که از کجا به کجا می فرستمت»

        1- صبا- صبا            2- صبا- سبا        3- سبا- سبا            4- سبا- صبا     

28- مفهوم حکایت « به خدا چه بگویم » چیست ؟

      1- خوش اخلاقی                    2- اصرار در کاری              3- راستگویی                   4- امانت داری 

29- فعل کدام گزینه گذرا به مفعول است ؟

      1- می دوید               2- فرا رسید                     3- نمی داند                    4- نمی روید

30- محور معنایی یک جمله ................... است .     1- اسم          2- فعل               3- کلمه             4- مفعول   

31- در عبارت « تصمیم گیری به تدبیر مناسب نیازمند است » همه ی گروه های اسمی وجود دارد به جز....

          1- نهادی              2- متممی                      3- مُسندی                      4- مفعولی

32- کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟     1- فراخنا           2- پهنا         3- تنگنا         4- درازنا

33- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟   1- آهنگ لطیف     2- قصه های شیرین     3- خبر تلخ     4- بوی گُل

34- پیام درس « راه نیک بختی » چیست ؟  1- سحرخیزی      2- راست گویی      3- علم آموزی     4- همه ی موارد

35- کدام یک از آثار زیر از نوع ادبیات تعلیمی محسوب نمی شود ؟

      1- بوستان سعدی       2- شاهنامه       3- گلستان سعدی       4- کلیله و دمنه

36- در کدام یک از گزینه های زیر آرایه ی جناس به کار نرفته است ؟

      1- ای نام تو بهترین ســـــــر آغاز             بی نام تــــــــو نامه کــــــی کنم باز

      2- در جهان نتوان اگر مردانه زیست            همچو مردان جان سپردن زندگی است

      3- داد با این همه افتادگـــــــی ام            عــــــــزّ آزادی و آزادگــــــــــی ام

      4- می باش بــه عمر خود سحر خیز           وز خــــــــــــواب سحرگهان بپرهیز

37- با توجه به معنا ، املای کدام گزینه نادرست است ؟

      1- معاهده : پیمان          2- مهاربه : مبارزه و جنگ        3- اقتدار : توانایی        4- استعمال : به کار بردن

38-  گروه واژگان کدام گزینه ، همگی هم خانواده نیستند ؟

      1- حریم ، حرمت، احترام ، محروم                       2- حصار ، انحصار ، محاصره ، محصور

      3- اعتقاد ، عقاید ، قاعده ، معتقد             4- امن ، تأمین ، ایمن ، امان   

                                                بسم الله الرحمن الرحیم

                        سؤالات تستی فارسی هفتم ( از درس اول تا آخر درس نهم )                                  تنظیم : رضایی

1- در شعر زنگ آفرینش « غنچه » مظهر و نماد چیست ؟

     1- خوشحالی              2- هستی و دنیا                3- دلتنگی                      4- وابستگی

2- کدام گزینه از آثار قیصر امین پور نیست ؟    1- تنفس صبح    2- آینه های ناگهان     3- رگبار کلمات     4- به قول پرستو

3- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره      4- زائر : زیارت کننده

4- نویسنده در درس « چشمه ی معرفت » ، « آب »  را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

      1- مادر                     2- نسیم                         3- روح مذاب                   4- نوازش لطیف

5- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از ............... است .

       1- دروغ گفتن                       2- صحبت کردن               3- غیبت کردن                 4- گدایی کردن

6- املای کدام واژه با توجه به معنی آن غلط است ؟

      1- به رقم : بر خلاف                2- متعال: بلند مرتبه                      3- مقتدر: قدرتمند                4- معظّم : بزرگوار

7- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهند ؟

       1- سبز- بهار- درخت     2- ساحل کِشتی موج           3- آسمان خورشید ماه        4- زندگی احتیاج- پیشرفت 

8- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

      1- شاد و خندان شد        2- خوشحال و صمیمی شد        3- باز و روشن شد و ابرها کنار رفتند       4- ابری و گرفته شد

9- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

      1- صندوقچه              2- قلّک              3- ماه                4- دریا

10- در مصراع « فتاد از پای کرد از عجز فریاد » ، « فتاد از پای » کنایه است از ......

       1- ناتوانی                2- عجز              3- خستگی                     4- همه ی موارد

11- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟   

         1- نابود کردن خوشی ها                    2- افسوس گذشته را خوردن       3- به فکر آینده بودن      4- حال را دریافتن

12- کدام گزینه مترادف « پاک دلی » است ؟        1- همّت                   2- نشاط             3- عطا               4- اخلاص

13- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟     1- علی اسفندیاری      2- پروین اعتصامی     3- شهریار     4- سعدی

14- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟

        1- نرم راه رفتن      2- آهسته راه رفتن       3- با ناز راه رفتن       4- در چمن راه رفتن

15- کتاب « کویر » از کیست ؟    1- دکتر زرین کوب      2- دکتر شریعتی      3- دکتر امین پور      4- محمد جواد محبت

16- در کدام گزینه فعل وجود ندارد ؟

        1- روشن و گرم و زندگی پرداز              2- آسمان مثل یک تبسم شد     

       3- با نسیمی که زندگی در اوست            4- باز چشم جوانه ای وا شد   

17- این بیت چه چیزی را توصیف می کند ؟   « هر چه سرما و هر چه دل سردی/ پَر زد ، آهسته از نظر گُم شد »

         1- امید و آرزو         2- ناامیدی و یأس         3- ناموافق بودن روزگار          4- بهار زیبا

18- « دوست خوب کیمیاست » یعنی :

        1- دوست خوب قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

        3- دوست خوب قدرتمند است   4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

19- « حک شده بود » یعنی :   1- اثر گذاشته شده بود        2- تراشیده شده بود      3- صاف شده بود       4- کاشته شده بود

20- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟      1- معنویت ، علم       2- دانش ، علم       3- مقدسات ، معلومات      4- نور الهی ، سعی و تلاش

21- در عبارت رو به رو منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟    « پدر ، از پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »   1- مورد توجه بودن      2- کمیاب و با ارزش بودن    3- گوشه گیر و پنهان بودن      4- دقیق و مراقب بودن

22- سعدی در این بیت چه چیزی را سفارش می کند ؟ « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری»       1- بی توجهی به دنیا      2- سعی و تلاش کردن     3- دوری از مردم آزاری       4- آزاد و رها بودن

23- قالب شعری که فقط قافیه های زوج آن یکسان باشد ، چه نامیده می شود ؟  1- مثنوی2- قطعه 3- رباعی 4- چهار پاره

24- نام معلم ادبیات نیما یوشیج که او را در مسیر شعر و شاعری انداخت چه بود ؟

       1- شهریار         2- سهراب سپهری           3- نظام وفا          4- عباس اقبال آشتیانی

25- بیت زیر از کیست و در مورد چه کسی سروده شده است ؟

       « به راستی که یکی از نوابغ ادب است      میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست »

        1- شهریار پروین اعتصامی                     2- پروین اعتصامی نیمایوشیج    

       3- علی اسفندیاری پروین اعتصامی          4- پروین اعتصامی - شهریار     

26- آرامگاه کدام شاعر در شهر قم ، کنار صحن حضرت معصومه ( س ) قرار دارد ؟

       1- شهریار                2- پروین اعتصامی            3- علی اسفندیاری            4- قیصر امین پور

27- درس « زنگ آفرینش » در چه قالبی سروده شده است ؟       1- دو بیتی          2- چار پاره          3- غزل              4- قطعه

28- در بیت « این درختانند هم چون خاکیان / دست ها بر کرده اند از خاکدان » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

         1- تشخیص تشبیه            2- تضاد تشخیص         3- تشبیه تضاد          4- تکرار- تشبیه

29- در این عبارت مُسند کدام است ؟    « با همه ی ساقه های سرسبز رفیق و خویشاوندم »

        1- با همه               2- ساقه ها          3- سرسبز           4- رفیق و خویشاوند

30- واژه ی « بسیج » در اصل به چه معناست ؟         1- شروع کننده       2- آمادگی           3- داوطلب          4- هماهنگی 

31-   منظور از عبارت « قلب مهمان خانه نیست » چیست ؟

       1- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                      2- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

       3- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد      4- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد  

32- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند / ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدام اند ؟

       1- بن من             2- برومند- پند                 3- بی بن برومند- ز من پند 4- مند پند

33- با توجه به بیت « نمودش بس که دور آن راه نزدیک/ شدش گیتی به پیش چشم تاریک » کدام گزینه نادرست است ؟

         1- دور و نزدیک متضادند                    2- نزدیک و تاریک قافیه هستند     

        3- بیت دارای تشبیه است                4- فعل « نمود » بر زمان گذشته دلالت دارد     

34- مصراع « نگشت آسایشم یک لحظه دمساز » با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد ؟

        1- مرا در دام ها بسیار بستند                2- گهی از گربه ترسیدم گه از باز

        3- ز رنج خستگی درماند در راه 4- ز بالم کودکان پرها شکستند

35- در عبارت « چه بسیارند آنانی که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد ، کدام کلمه است ؟

         1- چه                   2- بسیارند          3- آنان               4- خود

36- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟    1- باباطاهر     2- خیام     3- ابوسعید ابوالخیر     4- عطار

37- امام خمینی ( ره ) در نامه به دانش آموزان ، خود را محتاج چه چیزی دانسته بودند ؟

       1- دعا                     2- نصیحت                      3- خدمت           4- سلامت

38- کدام گزینه تفاوت نامه ی « دوستانه » با نامه ی « رسمی » را نشان می دهد ؟

       1- خط زیبا و خوانا                 2- تمبر نامه                    3- عنوان و عبارات 4- تمیز بودن نامه

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:17 |

                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                   سؤالات کتاب باز و متنوع از فارسی هشتم ( درس یک تا آخر درس نهم)         تنظیم : رضایی

1-    با توجه به شعر ص10 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام بیت ها ردیف دارند؟ مشخص کنید .پ- کدام بیت دو کنایه دارد ؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟ ث- کدام کلمه در معنای « مطیع و فرمانبردار» است ؟ ج- معنای لغات « کُنه و ماورا» را بنویسید چ- جناس ها را مشخص کنید

 2- در ص 12 و 13ابیاتی را پیدا کنید که آرایه های زیر را داشته باشند : الف- واج آرایی ب- تشبیه پ- تلمیح ت- مراعات نظیر

 3- پیام حکایت ص16 چیست ؟

4- در تشبیه « پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد » ارکان تشبیه را معلوم کنید

5- با توجه به شعر ص20 به این سؤالات پاسخ دهید :الف- قالب شعر چیست ؟ ب- قافیه های آن را مشخص کنید پ- کدام بیت هم آرایه ی تضاد دارد و هم تشخیص؟ ت- کدام بیت تشبیه دارد ؟( ث- مفرد تماثیل کدام کلمه است ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثال 4- مثل) ج- نژند و نغز را معنی کنید

 6- این لغات را معنی کنید . سپند ، تبار، خامه ، نژاده ، فروغ ، سُتوار ، نستوه ، گُرد ( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟ 1- فراغت 2- فارغ 3- فروغ  4- فراغ)

7- آرایه ی این عبارت چیست ؟ « سرزمین سپند فرّو فروغ و فرزانگی و فرهیختگی»

 8- معادل این بیت را در ص32 پیدا کنید « چو توانستم ندانستم چه سود   چودانستم توانستن نبود »

9- در ص36 یک ضرب المثل پیدا کنید

10- به ص 37 نگاه کنید و به این سؤالات پاسخ دهید الف- یک آرایه ی تشبیه و یک آرایه ی تضاد پیدا کنید ب- کلماتی پیدا کنید که با این کلمات هم خانواده باشند : عواطف ، لذیذ، خصوص، شاغل ، دوام پ- سه کلمه ی جمع پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید ت- دو فعل مضارع پیدا کنید

11- خود آگاهی عبارت است از ......

 12- مفعول و متمم را در این جمله ها پیدا کنید الف- مرا آموخت علم زندگانی ب- آیا می توانید از فروشگاه چیزی بخرید ؟ پ- حکیمی را گفتند چه می خواهی ؟

 13- با توجه به شعر ص45 به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟ الف- قالب شعر چیست ؟ ب- کدام ابیات ردیف دارند ؟ پ- کدام بیت تلمیح دارد ؟ ت- کدام بیت کنایه دارد ؟ ث- کدام ابیات فعل امر دارند ج- چند کلمه ی مخفف در شعر پیدا کنید چ- مصراعی را پیدا کنید که هم مفعول داشته باشد و هم متمم ح- کدام لغت به معنی لباس است ؟

14- نام دیگر ادبیات اندرزی چیست ؟ از بهترین نمونه های ادبیات اندرزی چهار کتاب نام ببرید

 15- بهلول سه سؤال از جنید پرسید آن سه سؤال و پاسخ آنها را با توجه به ص47و48 بنویسید

 16- معادل این واژه ها را با توجه به درس آداب نیکان    و « انسان ، فناوری ، اخلاق » پیدا کنید و بنویسید : پذیرنده ، شنونده ، ابزار قدیمی برای رصد ستارگان ، روش ، دیوار ، نشانه ها ، بی خبری ، تکنولوژی

 17- مفرد این جمع ها را بنویسید : آداب ، فضایل ، مظاهر ، افراد ، عقول ، احوال

18- با توجه به شعرص 55 و 56 به سؤالات زیر پاسخ دهید الف- شعر در چه قالبی است ؟ ب- کدام بیت ردیف دارد ؟ پ- کدام مصراع ها تشبیه دارد ؟ ت- کدام مصراع ها کنایه دارد ؟ ث- معادل امروزی « از جیب نظر تا دامن » چیست ؟ ج- یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی در شعر پیدا کنید و بنویسید چ- تفاوت کلمات « خوار » و « خار » را بنویسید . به این نوع کلمات چه می گویند ؟ ح- در بیت 10 مفعول و متمم را پیدا کنید خ- گوهر شکر عطایت سُفتن ، یعنی چه ؟ د- آرایه ی ادبی بیت 12 را بنویسید ذ- کدام کلمه به معنی « ضعف و ناتوانی » است ؟

19- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید .

20- با توجه به درس هشتم به این سؤالات پاسخ دهید الف- معانی این کنایات را بنویسید 1- دانش دست و پا شکسته 2- لب گزید3- یک نفس طی کرد 4- بر سر زبان بودن ب- دو تشبیه در درس پیدا کنید و ارکان آنها را بنویسید پ- معادل این کلمات را در درس پیدا کنید : اصل، شیرینی ، شادابی، شایستگی ، نخست وزیر ، مایه زده شده ، فریاد شادی ، فاش شدن ، اتفاقاً ، بلند ت- در درس، پنج صفت بیانی پیدا کنید و بنویسید

21- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید . نیرنگ استعمار طبیب زخم شعر حافظ فتوای تاریخی سقف غار مقاومت دلیرانه- سردار زخمی- آشیان وفا

22- کلمات هم خانواده را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید : ساحر ، مقلد ، قطره ، حرب ، محروم ، سِحر ، طیاره ، نقاش ، ارجاع ، مستعمره ، تحریم ، صورت ، طایر ، مقطر ، تقلید ، مرجع ، نقش ، محاربه ، استعمار

23- جناس ها را معلوم کنید 1- کار دلم به جان رسید ، کارد به استخوان رسید 2- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است پ- دل من هست از این بازار ، بیزار 3- بدان گه که خیزد خروش خروس4- درشت است پاسخ ولیکن درست5- موج ها خوابیده اند ، آرام و رام 6- نیکی به جای یاران ، فرصت شمار یارا

 24- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . بوستان به قول پرستو- رساله ی قشیریه- فرزند ایران جامع التواریخ جامع التمثیل اسرار التوحید- بهارستان -  امیرکبیر داستان هایی از زندگی امیرکبیر

25- اگر در شعری ، قافیه هر بیت با بیت های دیگر متفاوت باشد به قالب آن .... می گویند.

26- با حروف در هم ریخته ، با توجه به معنی داده شده کلمه بسازید و بنویسید .

        الف- ت، ص ، و ، ر ، گ، : نقاش //  ب- د، ق ، ه، ح: کاسه ی چشم// پ- ث، ه، ج: پیکر// ت- ن، ز، ا، خ: پاییز //ث- ن، ر  ا، ی ، ح : سرگشته

27- زیر کلماتی که جمع هستند خط بکشید . درخشان ، آخرین ، احساس ، ذرات ، بال زنان ، روشنایی ، نجات ، بال ها ، سبزه ها ، سوزان ، اطراف ، طراوت ، ارمغان ، عوامل ، اسلحه

28- در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد پ- مرا با او کار است ت- شیخ را پیش او بردند ث- مریدان شیخ را گفتند ج- جنید دست بهلول را بوسید چ- دانش تو را پاسبان است

    29- در کدام یک از گروه های اسمی زیر ، هسته درست مشخص نشده است ؟

       1- معلم بهترین کلاس       2- پنجاه تخته پتوی ایرانی     3- رنگ سبز یشمی      4- این باغ پِر از گل

30- هم خانواده هر کلمه را از صفحه خواسته شده بیابید . حکمت ص17/ مخصوص ص19/ اصیل ص 37/ جامعه ص 29 / اکتشاف ص 66/ لایق ص 67 / عطر ص 76

31- قاآنی در .................. سرایی استاد بود و کتاب ............ را به شیو ی ........................ نوشت

32-  میرزا محمد علی صائب در قرن .................. هجری قمری می زیست . اشعار او عموماً غزل................ و ............... است

33- املای صحیح را انتخاب کنید الف- بهلول ......... و رفت ( برخواست برخاست) ب- به قدر فهم........ می گویم ( مستمعان مصتمعان ) پ- .................. پوشش شمشیر و سرنیزه ( قلاف غلاف ) ث- ................ ابزار جنگی ( صلاح سلاح )

34- جامی در قرن ................ می زیست و.............. به تقلید از نظامی و................. به تقلید از گلستان سعدی و ................ از آثار اوست.

35- مجموعه ی نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی ............. نام دارد که در نوشتن آنها از شیوه ی .................... پیروی کرده است

36- در مصراع « ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد » منظور از « ستاره» چه کسی است ؟

37- این جمله به کدام ویژگی مردم در عصر قاجار اشاره دارد ؟ « اگر آبله بکوبیم ، بچه جن زده می شود ! »           

                                                                

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه سی ام آذر 1393 و ساعت 16:59 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                                      سؤالات تستی فصل دو ، فارسی هشتم

1-      مترادف واژه در کدام گزینه درست نیست ؟

      1-  ددی : دلسوزی 2- خامه : قلم    3- نژاده : اصیل     4- سپند : مقدس

2- مترادف کلمات « نستوه گرانی ستبر و بیشه » در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است ؟

        1- پایدار هزینه ی زیاد ضخیم شغل             2- استوار- دشواری سفت فراوانی

        3- خستگی ناپذیر- سنگینی درشت جنگل     4- ناپسند زشتی گنده افزونی

3- کدام گزینه با بقیه مترادف نیست ؟  1- یلان          2- پهلوانان           3- روشن رایان                   4- گُردان

4- مترادف واژه در کدام گزینه درست آمده است ؟

     1- تدبیر : یادگیری       2- مشقت : دلسوزی        3- آرمان : آرزو          4- ظفرمند : شاداب

5- « ایران » یعنی سرزمین ........... 1- دلیران                2- بزرگ مردان       3- آزادگان        4- روشن رایان

6- کتاب « جامع التواریخ » از آثار ................... است .

    1- خواجه رشید الدین فضل الله  2- ابوالقاسم قشیری      3- عبدالرحمان جامی     4- محمد حبله رودی

7- در کدام گزینه تمام واژه ها جمع نیستند ؟

      1- همگنان- یلان دلیران          2- ارمغان آزادگان بخردان  

     3- ایرانیان- پهلوانان- روشن رایان    4- جهانیان شیران مردان

8- معنی کدام واژه ، نادرست است ؟ 

     1- حکیم : دانشمند      2- نصیب : بهره    3- ایجاد کنیم : به وجود آوریم       4- منطقی : دوستانه

9- با توجه به ترکیبات زیر ، رابطه ی کدام واژه ها ، مترادف است ؟

      1- تعلیم و علم                   2- سفر و زندگی                 3- فراز و نشیب                  4- شیوه و روش

10- در عبارت های داده شده کدام عبارت ؛ ادبی است ؟

     1- به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده اید می اندیشید

     2- هیچ کس در جوانی اش فکر نمی کند که در آینده دزد خواهد شد

     3- زندگی یک سفر طولانی است ، سفری پر فراز و نشیب است

     4- تصور همه از آینده یک زندگی آرمانی و منطقی است

11- کدام گروه واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

        1- عالم عمل معلوم              2- سنجش- سنجیدن سنجیده

        3- شتابنده پر شتاب شتابان     4- نفرت تنفر متنفر

12= کدام آرایه در عبارت زیر وجود دارد ؟  « حکیمی گفته است : « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند .»

     1- تشخیص           2- تضاد              3- تشبیه 4- کنایه

13- حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » از حضرت علی علیه السلام با کدام گزینه ارتباط دارد ؟

       1- ارتباط مؤثر                  2- تصمیم گیری                3- خود آگاهی                   4- چیرگی بر هیجانات

14- پیام ضرب المثل « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » از کدام گزینه دریافت می شود ؟

       1- وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی       2- چو تیر از کمان رفت ناید به شست باز

       3- جای گل ، گل باش و جای خار ، خار                   4- هر چیز به جای خویش نیکوست

15- کدام گزینه از عبارت « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند » دریافت نمی شود ؟

      1- پیر از تجربه ی بالایی برخوردار است      2- پیر توانایی انجام کارها را ندارد

      3- جوان توانایی انجام کارها را دارد            4- جوان از تجربه ی کافی برخوردار است

16- در کدام گزینه « واج آرایی » وجود دارد ؟

      1- تو با من به بیداد کوشی همی                      2- ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

      3- مرا مادرم نام ، مرگ تو کرد           4- اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

17- رابطه ی « اصول » با « اصیل » مثل رابطه ی واژگان کدام گزینه است ؟

       1- مناطق و نقطه   2- مسئله و سؤال      3- احترام و اعتبار     4- تصاویر و اصرار

18- کدام کلمه « صفت » است ؟   1- دیروز                  2- رفتن              3- آرام             

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 5:45 |

سیری در تغییرات فارسی هشتم            

   به دنبال تغییرات فارسی هفتم در سال گذشته امسال فارسی هشتم نیز در تعداد و محتوای دروس ، دانش های ادبی و زبانی و تمرین ها تغییراتی داشت . به سبب کتاب جدید التألیف نگارش ، دوره های کوتاه مدتی را برگزار کردند که عمدتاً در مورد چگونگی تدریس کتاب نگارش بود و زمان اندکی را به بررسی تغییرات فارسی هشتم اختصاص دادند ؛ بنابراین بدون این که همین تغییرات اِعمال شده به طور دقیق بررسی و نقد بشود دوره به اتمام رسید .

    در دوره ای که بنده در آن شرکت داشتم سؤالات و ابهامات متعدد همکاران را مشاهده کردم و بر اساس تقاضای عده ای از آنان و درخواست عده ای دیگر از طریق وبلاگ ، بنده بر خود فرض دیدم بخشی از این تغییرات را شرح دهم که انشاءالله مورد توجه و استفاده همکاران قرار خواهد گرفت . بدیهی است که اطلاعات همکاران محترم در یک سطح نیست ؛ بنابراین سعی شده توضیحات با توجه به سطوح مختلف گفته شود و برای ورزش فکری و تنوع گاهی سؤالی طرح شود .

1-  ص10 ؛ بیت یک ؛ به نام خدایی که جان آفرید / سخن گفتن اندر زبان آفرید ؛ تلمیحی است به آیه ی یک تا چهار سوره ی الرحمن به ویژه آیه چهار « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علّمه البیان » در نسخه های جدید این بیت به این صورت آمده است : به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین // تلمیح بیت سه ؛ پرستار امرش... قسمتی از آیه ی 83 سوره آل عمران : « و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً » هرکه در آسمان و زمین است خواه ناخواه در برابر او سر تسلیم فرود آورده اند .

2-  بیت چهار ؛ یکی را به سر بر نهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرد زتخت ؛ تاج بر سرنهادن کنایه از به عظمت و بزرگی رساندن و از تخت به خاک آوردن کنایه از پست و خوار کردن است ، بیت تلمیحی است به قسمتی از آیه ی 26 سوره ی آل عمران : « تؤتی المُلک من تشاء و تنزع المُلک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء » تو به هر کس که خواهی مُلک و پادشاهی می بخشی و از هر کس که بخواهی آن را باز می گیری . // « را » در مصراع اول رای فکّ اضافه است : تاج بخت را به سر یکی برنهد

3-  بیت 6 ؛ به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر ؛ معنی : بزرگان در برابر خداوند بزرگی خود را فراموش می کنند // از سرنهادن کنایه از فراموش کردن // در مصراع اول دو حرف اضافه برای یک متمم

4-  بیت هفت ؛ جهان متفق بر الهیتش / فرومانده از کنه ماهیتش ؛ جهان مجازاً مردم جهان // متفق : متحد و همداستان ، متفق از وفق در اصل موتفق بر وزن مفتعل از مصدر اتفاق // فروماندن کنایه از عجز و ناتوانی // کُنه ( عربی ) konh ( های ملفوظ) اصل و حقیقت هر چیز// ماهیت : حقیقت و طبیعت و نهاد چیزی ، مرکّب از ما( حرف استفهام عربی به معنی چه و هی ضمیر مفرد مؤنث غائب و یاء و تاء ( علامت مصدری ) ) به معنی چیست آن ، ماهیات جمع

5-    ص 16 ، قشیریه : منسوب به قُشیر نام قبیله ای از عرب ، از نظر صرفی قُشَیر بر وزن فُعَیل اسم مصغّر است : پوست کوچک

6-  ص20 ؛ در مصراع :« چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » ، معنی لغوی کامکار ( کامروا ) مورد نظر نیست ؛ بلکه گل کامکار نوعی گل سرخ دارای گل برگ های بسیار سرخ است . // قاآن : کلمه ی مغولی به معنی شاهنشاه ، پادشاه بزرگ ، عنوان پادشاهان مغول مانند اکتای قا آن // در همین صفحه پاسخ خود ارزیابی یک ، به نام « مصوِر » و خالق ( خلاق ) اشاره شده است با اشاره به اول آیه ی 24 از سوره ی حشر :« هو الله الخالق الباري المصوِّر«

7-  ص22 ؛ گفت و گو ، تمرین دو ؛ خفاش نماد انسان هایی است که با وجود وضوح و شفافیت حقیقت ، آن را نمی بینند . در ادب فارسی خفاش مظهر شب پرستی و گریز از آفتاب و روشنی است ، گاه نیز کنایه از شخص گمراه و کور باطن است // طاووس : نماد جلوه گری ، زیبایی و آراستگی است . طاووس در ادبیات فارسی به عفت و خود پسندی و تکبر شهره است ، در قصص اسلامی آن را مرغی بهشتی دانسته اند که شیطان را به جایگاه میوه ی ممنوع دلالت کرد و شیطان نیز حوا را به خوردن آن فریفت . سبب زشتی پای طاووس را نیز از آن دانسته اند که شیطان به صورت ماری پیچیده بر پای طاووس وارد بهشت شد . در مثل پر زیبای طاووس دشمن جان اوست . در ایران باستان طاووس نماد سلطنت بود // تمرین دو ، فعالیت نوشتاری : دو پای ملخ ( مشبه ) ؛ داس ( مشبه به ) ؛ مانند ( ادات تشبیه ) ؛ برداشتن اشیا و یا درو کردن ( وجه شبه) // تشبیه دوم : خدا ( مشبه ) نوری در دل آینه ( مشبه به ) ؛ مثل ( ادات تشبیه ) ؛ روشنی، در همه جا بودن و در عین حال قابل دیدن با چشم نبودن ( وجه شبه ) ؛ می دانیم که وجه شبه صفت مشترک مشبه و مشبه به است و این صفت در مشبه به خیلی بیشتر است . گاهی وجه شبه می تواند چند چیز باشد و با توجه به موقعیت باید آن را تشخیص داد ؛ مثلاً اگر به کسی بگوییم مثل ستاره است ، وجه شبه می تواند چند چیز باشد: دوری ؛ زیبایی ؛ در روز پیدا نبودن ؛ در شب پیدا بودن ؛ نورانی بودن و... // مثالی دیگر برای توضیح « فاصله ی میان واژه ای » : این جا آشپز، خانه دارد / این جا آشپزخانه ، دارد// سؤال :1- توضیح دهید چگونه رعایت درنگ در جمله های زیر باعث تغییر معنی می شود ؟ الف- انسان با محبت عمر بیش تری می کند ب- امید مادر این است ب- دایی حسن را با خودش نیاورده ج- تنها نوشتن برای نویسنده موضوعیت دارد/ 2- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........ « تکیه » ممیز معنی است ؟ 1- آرامش 2- کاشانه   3- آزادی  4- ولی

8-  ص30 ؛ درس « ارمغان ایران » در مورد این درس جالب است بدانید که تقریباً تمام واژه های آن فارسی است به غیر از واژه ی « معنی » ( از پایین سطر پنجم ) و تاریخ ( در اصل تأریخ )که عربی است . البته واژه ی « لیک » هم برگرفته از لیکن ( ممال لاکن ) عربی است و لغت « ادب » در اصل سومری از واژه ی « دَب » dub به معنی لوحه و خط ؛ احتمالاً کلمه ی « دبستان » از ترکیب دب + ستان است . هم چنین « کانون » از اصل سُریانی و ارمغان ترکی است . // سپند ( = اسپند اسفند ) پاک ؛ مقدس از اوستایی سِپَنتا به معنی پاک ؛ سپند ( = اسپند ، اسپندارمذ) در لغت بردباری و فروتنی مقدس ، یکی از اَمِشاسپَندان ( در دین زردشتی به هفت فرشته ی ارجمند و مقرب اطلاق می شود ) نماینده بردباری و سازش اهورامزدا و واسطه ی بین آفریدگار و آفریدگان است . ( فرهنگ معین )  // واژه ی « تیره رأی » به معنی بد اندیش و گمراه ( ص30 از پایین سطر سوم ) به احتمال زیاد « تیره رای » صحیح است ؛ زیرا اولاً در فرهنگ عمید و سخن به این صورت آمده است ؛ ثانیاً چون رأی عربی و رای فارسی است و آقای کزازی بیشتر از لغات فارسی استفاده می کند تیره رای مناسب تر است ؛ هم چنین در بیت سعدی آمده است : « گرت بر کند خشم روزی ز جای / سراسیمه خوانندت و تیره رای » // فر: شکوه و جلال ، در نظر ایرانیان قدیم نیرویی فوق طبیعی و راز آمیز که پیروزی شاهان از اوست و آنان با داشتن آن به کارهای بزرگ دست می زنند . ( برای تنوع دو سؤال طرح می کنیم :1- کدام واژه با با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- فارغ   2- فراغت  3- فروغ   4- فراغ // 2- کدام کلمه بن فعلی ندارد ؟ 1- گزند  2- رَوند   3- مانند   4- سمند)

9-  ص33 ؛ واج آرایی ؛ دو نمونه ی دیگر 1- ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دستها بر خداست ( سعدی ) 2- نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی عمل است ( حافظ )       

10-        ص34 ؛ تمرین دو ، ارمغان ( ترکی ) مفرد است و با « ها » جمع بسته می شود . // ص46 ؛ فعالیت نوشتاری ؛ تمرین یک ؛ کلمات : خواب و خویش ( خدمت را هم ختمت تلفظ می کنیم که با صورت تمرین مناسب تر است  )  ؛ همین تمرین در ص 75 ، تمرین یک هم آمده است که جوابش کلمات استانبول و تنباکو می باشد ، این تعریف دقیق تری برای صورت تمرین است . به این کلمات « نامطابق های املایی » می گویند چون همان گونه که نوشته می شوند تلفظ نمی شوند : اجتماع ( اشتماع ( اشتما) / اجتناب ( اشتناب ) / مجتمع ( مشتمع ( مُشتمَ) / پنج تا ( پنش تا ) // سؤال : در کدام گزینه ، املای هر سه واژه ، صحیح است ؟ 1- وحله ، مرهله ، برحه  2- وحله ، مرهله ، برهه   3- وهله ، مرحله ، برحه  4- وهله ، مرحله ، برهه

11-        ص47 ؛ جُنَید که امروزه جُنِید تلفظ می شود ؛ جُند به معنی سپاه ، لشکر و شهر است ، وزن فُعَیل در عربی وزن اسم مصغّر است ؛ بنابراین احتمالاً یعنی سپاه کوچک ( ؟) // بُهلول ( از ب ه ل ) به معنی نیکوکار ، بزرگ طایفه و مرد خنده رو می باشد و با کلمات مباهله ( یکدیگر را لعن و نفرین کردن ) و ابتهال ( دعاکردن ، تضرع ) هم ریشه است نه هم خانواده

12-        ص53 ؛ تمرین دو ؛ انسان هسته و بدون وابسته است و نقش نهادی دارد . موجودی اجتماعی : موجودی ( هسته ) ؛ اجتماعی ( وابسته ) ، در اصل موجود اجتماعی ، وقتی خواستیم یای نکره و یا انواع دیگر « یا » اضافه کنیم به علت جمع نشدن دو مصوّت ، کسره را حذف و « ی » اضافه می کنیم . هنجار ، سنت ها و ارزش ها ، همگی هسته هستند و همه ی آن ها یک وابسته دارند که هسته و وابسته در کل مفعول جمله هستند . موجود اجتماعی هم گروه مسندی است ( اجتماعی به تنهایی صفت است ) . دقت کنید که قبل از واژه ی هسته کسره نمی آید ( به غیر از همه مثل همه ی ِ دانش آموزان کلاس ) ؛ یعنی واژه هایی که بعد از کسره می آیند وابسته هستند ، به عبارت دیگر در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد  هسته است مثل « آن دو مردِ دانشمندِ درستکارِ ایرانی » ؛ « همان چهار دانشجویِ موفقِ مسابقاتِ کشوری »  ؛ گاهی قبل از هسته یک حرف اضافه می آید که کسره دارد ، دقت کنید که آن را هسته به حساب نیاورید مثل : او برای ِدفاع جانانه آماده شد . // سؤال : در کدام گروه اسمی « هسته » به درستی مشخص نشده است ؟   1- پیوند دادن مطالب درسی     2- همه ی موارد پیوند مطالب   3- بهترین شیوه ی پیوند مطالب  4- کیفیت پیوند مطالب درسی

13-        ص54 ؛ جولاهه julahe –jowlahe بافنده ؛ // در این حکایت چند نوع « را » به کار رفته است که دو نوع را بررسی می کنیم : الف- امیر را خاطر به آن شد ؛ احتمالاً رای فک اضافه است : خاطر امیر // گودالی دید در آن خانه چنان که جولاهگان را باشد : رای تبدیل فعل و مالکیت : چنان که جولاهگان دارند ، حال شما بگویید چرا می گوید جولاهگان گودال دارند ؟

14-        ص55 ( این درس جدید نیست )  ؛ بیت دوم ؛ دانه ی شکر ، تشبیه شکر به دانه ، وجه شبه : کلمه کلمه شکر می گفت همان گونه که کشاورزان دانه دانه بذر می کارند // چرخ بلند : استعاره از آسمان // در دولت گشودن : کنایه از سعادت و خوش بختی // تاج عزت : تشبیه عزت به تاج ، وجه شبه افتخار و سربلندی ، بزرگی و سروری// گوهر شکر : تشبیه ، وجه شبه : ارزشمندی ؛ شکر گزاری خداوند مانند گوهر ارزشمندی است که نمی توان آن را شکافت ؛ سفتن گوهر کنایه از سخنان ارزشمند گفتن // رخش پندار : تشبیه پندار ( وهم ، گمان ) به رخش ( اسب ) ؛ وجه شبه : سرکشی و غرور و تند روی ؛ رخش پندار راندن کنایه از مغرور و متکبر بودن // بالین نه : کنایه از محتاج

15-                    ص58 ؛ کادر پایین صفحه ، نمونه های دیگر : کنش و کنشت / بالش و بالشت

16- ص71 ؛ چالدِران ( به کسر دال ) دشتی در شمال باختری خوی در آذربایجان غربی

17-        ص75 ؛ تمرین دو ؛ در این دو جمله یا مضاف و مضاف الیه هستند یا موصوف و صفت که مضاف ها و موصوف ها هسته و مضاف الیه ها و صفت ها وابسته هستند . // تمرین 3 ؛ برای حل این تمرین توجه داشته باشید که بعضی کلمات مثل حاضر و ناظر هم می توانند سجع متوازی باشند و هم یک نوع جناس ناقص اختلافی ؛ کلمات جویم و گویم ( جوی و گوی ) ؛ چمن و سمن و مهتر و بهتر هم سجع متوازی اند و هم جناس // جدول پایین صفحه : تطابق نداشتن گفتار و نوشتار ، در زبان عربی به این قاعده ابدال می گویند ؛ مثلاً « من بعد » می شود « مم بعد » مثال های دیگر : شنبه ؛ منبع ؛ دنبال ؛ زنبور ؛ انبوه ؛ سنباده و...

18-        ص 81 ؛ تمرین دو ؛ دشمن بی رحم ( نهاد ، دشمن : هسته ، بی رحم وابسته پسین ) ؛ بمب ( مفعول ) ؛ مردم بی گناه ( متمم ؛ مردم : هسته ، بی گناه : صفت بیانی ) ؛ فرو می ریخت ( فعل پیشوندی ) ؛ این ملت شجاع ( نهاد ، این : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ شجاع : صفت بیانی ) ؛ هشت سال ( متمم ؛ هشت : صفت شمارشی ؛ سال : هسته ) ؛ حماسه های شگفت انگیز ( مفعول ؛ حماسه : هسته ؛ شگفت انگیز : وابسته ی پسین و صفت بیانی )

19-        ص82 ؛ ای ایستاده در چمنِ آفتابی معلوم ، ای وطن من : ای وطن من ، تو همواره سرسبز و جاودان هستی.// ای آفتاب شمایلِ دریا دل : ای وطن ، تو چهره ای به زیبایی آفتاب داری ( آفتاب شمایل اشاره به تصویر شهیدان هم دارد ) ؛ دریا دل کنایه از شجاع و دلیر / شمایل : چهره ، شکل ( در اصل جمع شِمال و شَمیله است ؛ اما بیشتر به شکل مفرد به کار می رود .)

20-        ص86 ؛ خود ارزیابی دو ؛ بیت : « شیر حقم ، نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من باشد گوا » با حدیث « الاعمال بالنیات » مناسبت دارد .

21-        ص88 ، نکته ی املایی پایین صفحه ؛ نمونه های دیگر : آباد و آبادان ؛ آسیا و آسیاب ؛ ابزار و افزار ؛ جهاز و جهیزیه ؛ جارو و جاروب و...

22-        ص93 ؛ بحث کنایه ، برای شناخت بهتر کنایه توضیحات زیر می تواند مفید باشد : 1- هر نوع سخنی که در معنای غیر حقیقی گفته شود ( مجاز یا استعاره ) 2- به هر نوع کاربرد رمزی می گویند 3- در بحث کتب بلاغی قدیم بحث مستقلی نبوده است و به صورت کلی مطرح شده و در عرف عام به استعاره ، تشبیه و به هر مجازی کنایه گفته اند ( دکتر شمیسا ) 4- کنایه همیشه به صورت جمله است ( در امثال بی نمک کنایه از بی مزه و سرافکنده کنایه از شرمسار که ظاهراً واژه ی مفرد به نظر می رسند باید توجه داشت که تا این کلمات در جمله قرار نگیرند جنبه ی کنایی نخواهند داشت .

23-        ص 94 ؛ فعالیت های نوشتاری ، تمرین دو ، عوامل : کلماتی که بر وزن فواعل هستند اغلب مفرد آنها به صورت فاعله می آید مثل ضوابط ( ضابطه ) و روابط ( رابطه ) ، عوامل هم در اصل جمع عامله است ؛ اما امروزه مفرد آن عامل  // احوال هم جمع حال است و هم جمع حَول ( سال ) ، برای دانش آموزان فقط جمع حال گفته شود // علما در عربی جمع علیم است و در زبان فارسی جمع عالِم . در جمع و مفرد کلمات باید دقت کرد که آن چه مورد نظر است کاربرد آن در زبان معیار است نه کاربردش در زبان عرب و یا فرهنگ های قدیمی و گذشته ؛ مثلاً صنایع در عربی جمع صناعت و صنیعه است ؛ اما در زبان فارسی جمع صنعت و یا طُلّاب در عربی جمع طالب و در زبان فارسی جمع طَلَبه و دهها کلمات دیگر // تمرین دو ؛ نخستین عامل مهم ( نخستین : صفت شمارشی ؛ عامل : هسته ؛ مهم : صفت بیانی ) ؛ یک اثر ادبی ( یک : صفت شمارشی ؛ اثر : هسته ؛ ادبی : صفت بیانی ) ؛ همان ملت غیور ( همان : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ غیور : صفت بیانی ) ؛ صبح صادق ( صبح : هسته ؛ صادق : صفت بیانی ) ؛ این انقلاب امید بخش ( این : صفت اشاره ؛ انقلاب : هسته ؛ امید بخش : صفت بیانی )

24-        ص 117 ؛ تمرین دو ؛ هر سخن ارزشمند را پاس دار( هر : صفت مبهم ؛ سخن : هسته ؛ ارزشمند : صفت بیانی // هر روز یک شعر زیبا بخوان ( هر: صفت مبهم ؛ روز : هسته ؛ یک شعر زیبا ( یک : صفت شمارشی ؛ شعر : هسته ؛ زیبا صفت بیانی  ) ؛ دانش آموزان چند درخت کاشتند ( دانش آموزان : هسته ؛ چند : صفت مبهم ؛ درخت : هسته ) // تمرین 3 ؛ وطنی زاه می شود در چشم ها : چشم ها امید وار نگاه می کنند ؛ چون پیروزی نزدیک است .

 

                                                         

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 21:26 |

                                    بسم الله الرحمن الرحیم

                      جملات زیر را ویرایش کنید .

1-     موفقیت بستگی به پشتکار دارد

2-     می رفت که به دروازه ی حریف گل بزند .

3-     این خانه از چشم انداز زشتی برخوردار است

4-     یکی از دانش آموزان سؤال خود را تکرار و سپس در جای خود نشسته و در بقیه ی مدت ساکت و سخنی نگفت .

5-     علم و هنر انسان را خوشبخت و از بدبختی نجات می دهد .

6-      معلم دانش آموزان را امتحان نمود.

7-     تنها کتاب است که انسان نصایح آن را بدون غرض تشخیص و آن را دوست خود دانسته.

8-     وی مدتی فعالیت در این قسمت کرد و سپس به شهرستان شیراز منتقل شد.

9-     نه آینده و نه تاریخ معیار تکامل نیستند

10- بوعلی سینا از بزرگان دانش بشری می باشد .

11- به خاطر نوشتن نامه به تو در خانه ماندم .

12- آگاه شدن و نگاه کردن به گذشته ی تاریخی لازم است

13- برای انجام این کار مأمور شدم

14- فرزانه و دوستانش در کنار هم می باشند

15- ظرف یک هفته به من اطلاع دهید .

16-  هیچ یک از حاضران سخنی نگفتند.

17- من روی شما حساب می کنم.

18-  مواد قانون را به مورد اجرا بگذارید

19- او مرا مورد سؤال قرار می داد.

20- من به تلاش و کوشش تو بها می دهم.

21- وسایل لازم را خریداری کنید

22- یک جوان اگر بکوشد موفق می شود

23- او تحصیل در دانشگاه شیراز کرد .

24- این سخن توسط پدر گفته شد

25- ابوعلی سینا یک فیلسوف بود

26-   نقش شما در این کار چیست ؟

27- آگاهی و خواندن فصول این کتاب وقت می خواهد .

28- کتاب ها را به کتاب خانه تحویل و کارت عضویت را دریافت کنید .

29- ظرفیت مسافر این پایانه بسیار محدود است

30- باید از هر گونه ابهام دور باشد آن چه را می نویسم

31- او دیوارها را رنگ اما پرده ها را نیاویخته است

32- خانه ما کنار خیابان می باشد

33- گفته آمد که زبان و تفکر ارتباط محکمی با هم دارند

34- آیا چطور حرف هایش را باور کنم .

35- تیم کارگر از شاهین باخت

36-   پروین اعتصامی از زنان شاعره است .

37- کتابی را که به دوستم امانت داده بودم را از او پس گرفتم

38- امسال بهار خوبی را تجربه کردیم

39- او به شنیدن این سخن عصبانی شد

40- همه ی دفترها و مداد هایی را که برای بچه های نیازمند تهیه کرده بودیم را به آنان رساندیم

41- او بایست از فرصت استفاده کند

42- ما آزادی مردم هر دوره را باید پاس بداریم

43- نظر افسانه در مسأله ی انتخاب رشته ی تحصیلی از رؤیا متفاوت است

44- در سخنوری نباید روده درازی کرد ؛ زیرا پر چانگی باعث می شود خواننده چرت بزند

45- احمد مانند محمود در غذا خوردن اسراف نمی کند .

46-   انسان های بزرگ ، جامعه ی انسانی در طول تاریخ را رهبری کرده اند .

47- از سوی ادیبان ابراز شده است

48-  هوا بارانی می باشد .

49- سفارشات و دستورات را به اطلاع دانش آموزان برسانید

50- خواننده سعی لازم را در فهمیدن مطالب نکرده است

51- این کار از کارهای دیگر متفاوت است

52- کارمندان اغلب به این شیوه ها آشنایی دارند .

53- این اقدام می توانست حداقل یک کارت زرد را برای او داشته باشد

54- موجودات موذی به وسیله ی سم کُشته شدند

55- او در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت

56-   ما مسؤول هستیم قانون را با تمام جوانب آن پیاده کنیم

57- این مطلب توسط روابط عمومی تکذیب شد

58-  دیروز در جلسه ی هیئت امنا شرکت و به خانه باز گشتیم

59- من عادت دارم که شب ها سیر نخورم

60-   این مقاله واقعاً حرف ندارد

61-   حمله ی دشمن بر علیه مواضع رزمندگان بی نتیجه ماند .

62-   هم آنان نوشتند هم ما

63-   من عادت دارم که شب ها سیر نخورم64-  من مسابقه ای که دیروز از تلویزیون پخش شد را دیدم

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 20:36 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                                          سیری در تغییرات فارسی هشتم                    

   به دنبال تغییرات فارسی هفتم در سال گذشته امسال فارسی هشتم نیز در تعداد و محتوای دروس ، دانش های ادبی و زبانی و تمرین ها تغییراتی داشت . به سبب کتاب جدید التألیف نگارش ، دوره های کوتاه مدتی را برگزار کردند که عمدتاً در مورد چگونگی تدریس کتاب نگارش بود و زمان اندکی را به بررسی تغییرات فارسی هشتم اختصاص دادند ؛ بنابراین بدون این که همین تغییرات اِعمال شده به طور دقیق بررسی و نقد بشود دوره به اتمام رسید .

    در دوره ای که بنده در آن شرکت داشتم سؤالات و ابهامات متعدد همکاران را مشاهده کردم و بر اساس تقاضای عده ای از آنان و درخواست عده ای دیگر از طریق وبلاگ ، بنده بر خود فرض دیدم بخشی از این تغییرات را شرح دهم که انشاءالله مورد توجه و استفاده همکاران قرار خواهد گرفت . بدیهی است که اطلاعات همکاران محترم در یک سطح نیست ؛ بنابراین سعی شده توضیحات با توجه به سطوح مختلف گفته شود و برای ورزش فکری و تنوع گاهی سؤالی طرح شود .

1-  ص10 ؛ بیت یک ؛ به نام خدایی که جان آفرید / سخن گفتن اندر زبان آفرید ؛ تلمیحی است به آیه ی یک تا چهار سوره ی الرحمن به ویژه آیه چهار « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علّمه البیان » در نسخه های جدید این بیت به این صورت آمده است : به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین // تلمیح بیت سه ؛ پرستار امرش... قسمتی از آیه ی 83 سوره آل عمران : « و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً » هرکه در آسمان و زمین است خواه ناخواه در برابر او سر تسلیم فرود آورده اند .

2-  بیت چهار ؛ یکی را به سر بر نهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرد زتخت ؛ تاج بر سرنهادن کنایه از به عظمت و بزرگی رساندن و از تخت به خاک آوردن کنایه از پست و خوار کردن است ، بیت تلمیحی است به قسمتی از آیه ی 26 سوره ی آل عمران : « تؤتی المُلک من تشاء و تنزع المُلک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء » تو به هر کس که خواهی مُلک و پادشاهی می بخشی و از هر کس که بخواهی آن را باز می گیری . // « را » در مصراع اول رای فکّ اضافه است : تاج بخت را به سر یکی برنهد

3-  بیت 6 ؛ به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر ؛ معنی : بزرگان در برابر خداوند بزرگی خود را فراموش می کنند // از سرنهادن کنایه از فراموش کردن // در مصراع اول دو حرف اضافه برای یک متمم

4-  بیت هفت ؛ جهان متفق بر الهیتش / فرومانده از کنه ماهیتش ؛ جهان مجازاً مردم جهان // متفق : متحد و همداستان ، متفق از وفق در اصل موتفق بر وزن مفتعل از مصدر اتفاق // فروماندن کنایه از عجز و ناتوانی // کُنه ( عربی ) konh ( های ملفوظ) اصل و حقیقت هر چیز// ماهیت : حقیقت و طبیعت و نهاد چیزی ، مرکّب از ما( حرف استفهام عربی به معنی چه و هی ضمیر مفرد مؤنث غائب و یاء و تاء ( علامت مصدری ) ) به معنی چیست آن ، ماهیات جمع

5-    ص 16 ، قشیریه : منسوب به قُشیر نام قبیله ای از عرب ، از نظر صرفی قُشَیر بر وزن فُعَیل اسم مصغّر است : پوست کوچک

6-  ص20 ؛ در مصراع :« چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » ، معنی لغوی کامکار ( کامروا ) مورد نظر نیست ؛ بلکه گل کامکار نوعی گل سرخ دارای گل برگ های بسیار سرخ است . // قاآن : کلمه ی مغولی به معنی شاهنشاه ، پادشاه بزرگ ، عنوان پادشاهان مغول مانند اکتای قا آن // در همین صفحه پاسخ خود ارزیابی یک ، به نام « مصوِر » و خالق ( خلاق ) اشاره شده است با اشاره به اول آیه ی 24 از سوره ی حشر :« هو الله الخالق الباري المصوِّر«

7-  ص22 ؛ گفت و گو ، تمرین دو ؛ خفاش نماد انسان هایی است که با وجود وضوح و شفافیت حقیقت ، آن را نمی بینند . در ادب فارسی خفاش مظهر شب پرستی و گریز از آفتاب و روشنی است ، گاه نیز کنایه از شخص گمراه و کور باطن است // طاووس : نماد جلوه گری ، زیبایی و آراستگی است . طاووس در ادبیات فارسی به عفت و خود پسندی و تکبر شهره است ، در قصص اسلامی آن را مرغی بهشتی دانسته اند که شیطان را به جایگاه میوه ی ممنوع دلالت کرد و شیطان نیز حوا را به خوردن آن فریفت . سبب زشتی پای طاووس را نیز از آن دانسته اند که شیطان به صورت ماری پیچیده بر پای طاووس وارد بهشت شد . در مثل پر زیبای طاووس دشمن جان اوست . در ایران باستان طاووس نماد سلطنت بود // تمرین دو ، فعالیت نوشتاری : دو پای ملخ ( مشبه ) ؛ داس ( مشبه به ) ؛ مانند ( ادات تشبیه ) ؛ برداشتن اشیا و یا درو کردن ( وجه شبه) // تشبیه دوم : خدا ( مشبه ) نوری در دل آیینه ( مشبه به ) ؛ مثل ( ادات تشبیه ) ؛ روشنی، در همه جا بودن و در عین حال قابل دیدن با چشم نبودن ( وجه شبه ) ؛ می دانیم که وجه شبه صفت مشترک مشبه و مشبه به است و این صفت در مشبه به خیلی بیشتر است . گاهی وجه شبه می تواند چند چیز باشد و با توجه به موقعیت باید آن را تشخیص داد ؛ مثلاً اگر به کسی بگوییم مثل ستاره است ، وجه شبه می تواند چند چیز باشد: دوری ؛ زیبایی ؛ در روز پیدا نبودن ؛ در شب پیدا بودن ؛ نورانی بودن و... // مثالی دیگر برای توضیح « فاصله ی میان واژه ای » : این جا آشپز، خانه دارد / این جا آشپزخانه ، دارد// سؤال :1- توضیح دهید چگونه رعایت درنگ در جمله های زیر باعث تغییر معنی می شود ؟ الف- انسان با محبت عمر بیش تری می کند ب- امید مادر این است ب- دایی حسن را با خودش نیاورده ج- تنها نوشتن برای نویسنده موضوعیت دارد/ 2- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........ « تکیه » ممیز معنی است ؟ 1- آرامش 2- کاشانه   3- آزادی  4- ولی

8-  ص30 ؛ درس « ارمغان ایران » در مورد این درس جالب است بدانید که تقریباً تمام واژه های آن فارسی است به غیر از واژه ی « معنی » ( از پایین سطر پنجم ) و تاریخ ( در اصل تأریخ )که عربی هستند. البته واژه ی « لیک » هم برگرفته از لیکن ( ممال لاکن ) عربی است و لغت « ادب » در اصل سومری از واژه ی « دَب » dub به معنی لوحه و خط ؛ احتمالاً کلمه ی « دبستان » از ترکیب دب + ستان است . هم چنین « کانون » از اصل سُریانی و ارمغان ترکی است . // سپند ( = اسپند اسفند ) پاک ؛ مقدس از اوستایی سِپَنتا به معنی پاک ؛ سپند ( = اسپند ، اسپندارمذ) در لغت بردباری و فروتنی مقدس ، یکی از اَمِشاسپَندان ( در دین زردشتی به هفت فرشته ی ارجمند و مقرب اطلاق می شود ) نماینده بردباری و سازش اهورامزدا و واسطه ی بین آفریدگار و آفریدگان است . ( فرهنگ معین )  // واژه ی « تیره رأی » به معنی بد اندیش و گمراه ( ص30 از پایین سطر سوم ) به احتمال زیاد « تیره رای » صحیح است ؛ زیرا اولاً در فرهنگ عمید و سخن به این صورت آمده است ؛ ثانیاً چون رأی عربی و رای فارسی است و آقای کزازی بیشتر از لغات فارسی استفاده می کند تیره رای مناسب تر است ؛ هم چنین در بیت سعدی آمده است : « گرت بر کند خشم روزی ز جای / سراسیمه خوانندت و تیره رای » // فر: شکوه و جلال ، در نظر ایرانیان قدیم نیرویی فوق طبیعی و راز آمیز که پیروزی شاهان از اوست و آنان با داشتن آن به کارهای بزرگ دست می زنند . ( برای تنوع دو سؤال طرح می کنیم :1- کدام واژه با با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- فارغ   2- فراغت  3- فروغ   4- فراغ // 2- کدام کلمه بن فعلی ندارد ؟ 1- گزند  2- رَوند   3- مانند   4- سمند)

9-  ص33 ؛ واج آرایی ؛ دو نمونه ی دیگر 1- ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دستها بر خداست ( سعدی ) 2- نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی عمل است ( حافظ )       

10-        ص34 ؛ تمرین دو ، ارمغان ( ترکی ) مفرد است و با « ها » جمع بسته می شود . // ص46 ؛ فعالیت نوشتاری ؛ تمرین یک ؛ کلمات : خواب و خویش ( خدمت را هم ختمت تلفظ می کنیم که با صورت تمرین مناسب تر است  )  ؛ همین تمرین در ص 75 ، تمرین یک هم آمده است که جوابش کلمات استانبول و تنباکو می باشد ، این تعریف دقیق تری برای صورت تمرین است . به این کلمات « نامطابق های املایی » می گویند چون همان گونه که نوشته می شوند تلفظ نمی شوند : اجتماع ( اشتماع ( اشتما) / اجتناب ( اشتناب ) / مجتمع ( مشتمع ( مُشتمَ) / پنج تا ( پنش تا ) // سؤال : در کدام گزینه ، املای هر سه واژه ، صحیح است ؟ 1- وحله ، مرهله ، برحه  2- وحله ، مرهله ، برهه   3- وهله ، مرحله ، برحه  4- وهله ، مرحله ، برهه

11-        ص47 ؛ جُنَید که امروزه جُنِید تلفظ می شود ؛ جُند به معنی سپاه ، لشکر و شهر است ، وزن فُعَیل در عربی وزن اسم مصغّر است ؛ بنابراین احتمالاً یعنی سپاه کوچک ( ؟) // بُهلول ( از ب ه ل ) به معنی نیکوکار ، بزرگ طایفه و مرد خنده رو می باشد و با کلمات مباهله ( یکدیگر را لعن و نفرین کردن ) و ابتهال ( دعاکردن ، تضرع ) هم ریشه است نه هم خانواده

12-        ص53 ؛ تمرین دو ؛ انسان هسته و بدون وابسته است و نقش نهادی دارد . موجودی اجتماعی : موجودی ( هسته ) ؛ اجتماعی ( وابسته ) ، در اصل موجود اجتماعی ، وقتی خواستیم یای نکره و یا انواع دیگر « یا » اضافه کنیم به علت جمع نشدن دو مصوّت ، کسره را حذف و « ی » اضافه می کنیم . هنجار ، سنت ها و ارزش ها ، همگی هسته هستند و همه ی آن ها یک وابسته دارند که هسته و وابسته در کل مفعول جمله هستند . موجود اجتماعی هم گروه مسندی است ( اجتماعی به تنهایی صفت است ) . دقت کنید که قبل از واژه ی هسته کسره نمی آید ( به غیر از همه مثل همه ی ِ دانش آموزان کلاس ) ؛ یعنی واژه هایی که بعد از کسره می آیند وابسته هستند ، به عبارت دیگر در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد  هسته است مثل « آن دو مردِ دانشمندِ درستکارِ ایرانی » ؛ « همان چهار دانشجویِ موفقِ مسابقاتِ کشوری »  ؛ گاهی قبل از هسته یک حرف اضافه می آید که کسره دارد ، دقت کنید که آن را هسته به حساب نیاورید مثل : او برای ِدفاع جانانه آماده شد . // سؤال : در کدام گروه اسمی « هسته » به درستی مشخص نشده است ؟   1- پیوند دادن مطالب درسی     2- همه ی موارد پیوند مطالب   3- بهترین شیوه ی پیوند مطالب  4- کیفیت پیوند مطالب درسی

13-        ص54 ؛ جولاهه julahe –jowlahe بافنده ؛ // در این حکایت چند نوع « را » به کار رفته است که دو نوع را بررسی می کنیم : الف- امیر را خاطر به آن شد ؛ احتمالاً رای فک اضافه است : خاطر امیر // گودالی دید در آن خانه چنان که جولاهگان را باشد : رای تبدیل فعل و مالکیت : چنان که جولاهگان دارند ، حال شما بگویید چرا می گوید جولاهگان گودال دارند ؟

14-        ص55 ( این درس جدید نیست )  ؛ بیت دوم ؛ دانه ی شکر ، تشبیه شکر به دانه ، وجه شبه : کلمه کلمه شکر می گفت همان گونه که کشاورزان دانه دانه بذر می کارند // چرخ بلند : استعاره از آسمان // در دولت گشودن : کنایه از سعادت و خوش بختی // تاج عزت : تشبیه عزت به تاج ، وجه شبه افتخار و سربلندی ، بزرگی و سروری// گوهر شکر : تشبیه ، وجه شبه : ارزشمندی ؛ شکر گزاری خداوند مانند گوهر ارزشمندی است که نمی توان آن را شکافت ؛ سفتن گوهر کنایه از سخنان ارزشمند گفتن // رخش پندار : تشبیه پندار ( وهم ، گمان ) به رخش ( اسب ) ؛ وجه شبه : سرکشی و غرور و تند روی ؛ رخش پندار راندن کنایه از مغرور و متکبر بودن // بالین نه : کنایه از محتاج

15-                    ص58 ؛ کادر پایین صفحه ، نمونه های دیگر : کنش و کنشت / بالش و بالشت

16- ص71 ؛ چالدِران ( به کسر دال ) دشتی در شمال باختری خوی در آذربایجان غربی

17-        ص75 ؛ تمرین دو ؛ در این دو جمله یا مضاف و مضاف الیه هستند یا موصوف و صفت که مضاف ها و موصوف ها هسته و مضاف الیه ها و صفت ها وابسته هستند . // تمرین 3 ؛ برای حل این تمرین توجه داشته باشید که بعضی کلمات مثل حاضر و ناظر هم می توانند سجع متوازی باشند و هم یک نوع جناس ناقص اختلافی ؛ کلمات جویم و گویم ( جوی و گوی ) ؛ چمن و سمن و مهتر و بهتر هم سجع متوازی اند و هم جناس // جدول پایین صفحه : تطابق نداشتن گفتار و نوشتار ، در زبان عربی به این قاعده ابدال می گویند ؛ مثلاً « من بعد » می شود « مم بعد » مثال های دیگر : شنبه ؛ منبع ؛ دنبال ؛ زنبور ؛ انبوه ؛ سنباده و...

18-        ص 81 ؛ تمرین دو ؛ دشمن بی رحم ( نهاد ، دشمن : هسته ، بی رحم وابسته پسین ) ؛ بمب ( مفعول ) ؛ مردم بی گناه ( متمم ؛ مردم : هسته ، بی گناه : صفت بیانی ) ؛ فرو می ریخت ( فعل پیشوندی ) ؛ این ملت شجاع ( نهاد ، این : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ شجاع : صفت بیانی ) ؛ هشت سال ( متمم ؛ هشت : صفت شمارشی ؛ سال : هسته ) ؛ حماسه های شگفت انگیز ( مفعول ؛ حماسه : هسته ؛ شگفت انگیز : وابسته ی پسین و صفت بیانی )

19-        ص82 ؛ ای ایستاده در چمنِ آفتابی معلوم ، ای وطن من : ای وطن من ، تو همواره سرسبز و جاودان هستی.// ای آفتاب شمایلِ دریا دل : ای وطن ، تو چهره ای به زیبایی آفتاب داری ( آفتاب شمایل اشاره به تصویر شهیدان هم دارد ) ؛ دریا دل کنایه از شجاع و دلیر / شمایل : چهره ، شکل ( در اصل جمع شِمال و شَمیله است ؛ اما بیشتر به شکل مفرد به کار می رود .)

20-        ص86 ؛ خود ارزیابی دو ؛ بیت : « شیر حقم ، نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من باشد گوا » با حدیث « الاعمال بالنیات » مناسبت دارد .

21-        ص88 ، نکته ی املایی پایین صفحه ؛ نمونه های دیگر : آباد و آبادان ؛ آسیا و آسیاب ؛ ابزار و افزار ؛ جهاز و جهیزیه ؛ جارو و جاروب و...

22-        ص93 ؛ بحث کنایه ، برای شناخت بهتر کنایه توضیحات زیر می تواند مفید باشد : 1- هر نوع سخنی که در معنای غیر حقیقی گفته شود ( مجاز یا استعاره ) 2- به هر نوع کاربرد رمزی می گویند 3- در بحث کتب بلاغی قدیم بحث مستقلی نبوده است و به صورت کلی مطرح شده و در عرف عام به استعاره ، تشبیه و به هر مجازی کنایه گفته اند ( دکتر شمیسا ) 4- کنایه همیشه به صورت جمله است ( در امثال بی نمک کنایه از بی مزه و سرافکنده کنایه از شرمسار که ظاهراً واژه ی مفرد به نظر می رسند باید توجه داشت که تا این کلمات در جمله قرار نگیرند جنبه ی کنایی نخواهند داشت .

23-        ص 94 ؛ فعالیت های نوشتاری ، تمرین دو ، عوامل : کلماتی که بر وزن فواعل هستند اغلب مفرد آنها به صورت فاعله می آید مثل ضوابط ( ضابطه ) و روابط ( رابطه ) ، عوامل هم در اصل جمع عامله است ؛ اما امروزه مفرد آن عامل  // احوال هم جمع حال است و هم جمع حَول ( سال ) ، برای دانش آموزان فقط جمع حال گفته شود // علما در عربی جمع علیم است و در زبان فارسی جمع عالِم . در جمع و مفرد کلمات باید دقت کرد که آن چه مورد نظر است کاربرد آن در زبان معیار است نه کاربردش در زبان عرب و یا فرهنگ های قدیمی و گذشته ؛ مثلاً صنایع در عربی جمع صناعت و صنیعه است ؛ اما در زبان فارسی جمع صنعت و یا طُلّاب در عربی جمع طالب و در زبان فارسی جمع طَلَبه و دهها کلمات دیگر // تمرین دو ؛ نخستین عامل مهم ( نخستین : صفت شمارشی ؛ عامل : هسته ؛ مهم : صفت بیانی ) ؛ یک اثر ادبی ( یک : صفت شمارشی ؛ اثر : هسته ؛ ادبی : صفت بیانی ) ؛ همان ملت غیور ( همان : صفت اشاره ؛ ملت : هسته ؛ غیور : صفت بیانی ) ؛ صبح صادق ( صبح : هسته ؛ صادق : صفت بیانی ) ؛ این انقلاب امید بخش ( این : صفت اشاره ؛ انقلاب : هسته ؛ امید بخش : صفت بیانی )

24-        ص 117 ؛ تمرین دو ؛ هر سخن ارزشمند را پاس دار( هر : صفت مبهم ؛ سخن : هسته ؛ ارزشمند : صفت بیانی // هر روز یک شعر زیبا بخوان ( هر: صفت مبهم ؛ روز : هسته ؛ یک شعر زیبا ( یک : صفت شمارشی ؛ شعر : هسته ؛ زیبا صفت بیانی  ) ؛ دانش آموزان چند درخت کاشتند ( دانش آموزان : هسته ؛ چند : صفت مبهم ؛ درخت : هسته ) // تمرین 3 ؛ وطنی زاه می شود در چشم ها : چشم ها امید وار نگاه می کنند ؛ چون پیروزی نزدیک است .

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در یکشنبه هجدهم آبان 1393 و ساعت 20:29 |
بسم الله الرحمن الرحیم سؤالات املایی درس 1 تا17 ( فارسی هفتم )( سؤالات از کتاب آقای طالب تبار ) 1.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)ای هست کن اساس هستی 2)هم تو به عنایت الهی 3)از ظلمت خود رهایی ام ده 4)هم غصه ی نانموده دانی 2.جای خالی عبارت زیررا کدام گزینه کامل می کند؟ «دست گیرکه دست آویزی ندارم................ده تادردین استوار شویم» 1)توفیغ 2)طوفیق 3)توفیق 4)طوفیغ 3.در کدام بیت غلط املایی وجود ندارد؟ 1)هر یکی برگ کوچکی دردست باز انگار زنگ انشا بود 2)جوجه گنجشک گفت:می خواهم فارق ازسنگ بچه ها باشم 3)شبنم ازروی برگ گل برخواست گفت:می خواهم آفتاب شوم 4)توی گلدسته ها ی یک گنبد روزوشب زائرهرم باشیم 4.درکدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)تا عبد سبز سبز خواهم ماند 2)دانه آرام بر زمین غلطید 3)زنگ تفریح را که ذنجره زد 4)باز هم در کلاس غوغا شد 5.رابطه ی کلمه های کدام واژه مانند بقیه نیست؟ 1)خاستن،خواستن 2)گِل،گُل 3)عار،آر 4)صبا،سبا 6.رابطه ی واژه های کدام گزینه با هم فرق دارند؟ 1)طایفه،طوایف،طیف 2)خلق،مخلوق،خلقت 3)طفل،اطفال،طفولیت 4)مغفل،غافل،اغفال 7.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ 1)کودکان پر نشاط گل بوته هاونوجوانان امیدوار زرت ها درگوش نسیم آمین می گفتند. 2)غرقه ی شکوه واعجاظ زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف را احساس کردم. 3)آب های ذلال وسرد گوارای فهم ودانایی درمن خواهد جوشید. 4)در کلاس شگفت آفرینش،جاذبه ی خالق درس را با همه ی وجودم لمس می کردم. 8.واژه های کدام گزینه باهم،هم خانواده نیستند؟ 1)معصوم ( عصمت ) 2)نقاط( نقطه ) 3)معجزه ( اعجاز ) 4)غریق ( تفریق ) 9.درکدام یک از گزینه های زیر،واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)خوب جهان را ببین 2)نثر دل انگیز خاک 3)نغمه ی شیرین آب 4)آیینه ی راز هاست 5)زمزمه ی آفتاب الف)3و4 ب)3و5 ج)1و2 د)2و5 10.کدام واژه،مانند بقیه نیست؟ 1)پاسبان،نگهبان 2)ثواب،پاداش 3)اطاعت،نافرمانی 4)جهل،نادانی 11.درکدام گروه کلمه های زیرغلط املایی وجود دارد؟ 1)تباه ساختن دانش 2)بخل ورزیدن توانگر 3)هزینه کردن مال 4)فرمان گزاربودن دانش 12.رابطه ی کدام دو واژه،مترادف است؟ 1)همت وغیرت 2)شوروشعور 3)زمین وآسمان 4)والاو عالی 13.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)دریافتن وتهلیل کردن هم امتیازی دیگری است. 2)چرا صلاح وپاکدامنی وپارسایی وصداقت جوانان را نمی بینند؟ 3)با ان همه استحکاماتی که درست کرده بو دند،پس گرفتند. 4)در بعضی از مطبوعات از انحراف نسل جوان سخن می گویند. 14.در کدام گزینه،واژه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)مقتدر،قادر،قدرت 2)متعال،تعالی،علنی 3)نظام،نظم،تنظیم 4)متخصص،اختصاص،خصیصه 15.در گروه کلمات زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ (استعدادوقابلیت)(اهل تحقیق)(مشاهده کردن چیزی)(به هیچ وجه)(سلاح وپر هیز کاری) (صداقت وراستگویی)(اعتراف کردن)(همت وغیرت)(عوایل سال)(هئیت جهانی)(بحمدالله) 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 16.جای خالی بیت های زیرراکدام گزینه کامل می کند؟ 1)تا توانی پیش کس........راز 2)بر کس این در مکن زنهار..............0 3)دانه ها چون در زمین ........شود 4)سِرآن سر سبزی...............شود الف)نگو،باز،تنها،بستان ب)مگشای،باز،نهان،بوستان ج)مگشای،باز،پنهان،بستان د)نگشای،باز،پنهان،بوستان 17.در کدام گزینه واژه های مترادف وجود دارد؟ 1)آسمان مثل یک تبسم شد 2)پر زد آهسته از نظر گم شد 3)سبزشو،تازه شو،بهاری شد 4)مثل یک شاخه گل جوانه بزن 18.کدام واژه با بقیه فرق دارد؟ 1)شوق 2)شفقت 3)اشتیاق 4)مشتاق 19.درکدام گزینه،رابطه بین واژه ها نادرست است؟ 1)خیال و وهم(مترادف)ـ علایق وعلاقه(جمع)ـ فرازوفرود(تضاد) 2)آرمان وآرزو(مترادف)ـ تصاویروتصویر(جمع)ـ خرد وکلان(مترادف) 3)اُلگو واُسوه(مترادف)ـ آموختن وآموزش(هم خانواده)ـ حسرت وافسوس(مترادف) 4)شبیه وشباهت(هم خانواده)ـ سر شار وانباشته(مترادف)ـ زشت وزیبا(تضاد) 20.در کدام گزینه،همه ی واژه با هم یکسان نیستند؟ 1)مُجری ـ جاری ـ جریان 2)نظرـ ناظر ـ منتظر 3)استعداد ـ مُستعد ـ سعادت 4)انتقال ـ منتقل ـ نقل 21.در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟ 1)شوق رهایی ـ معمولا ـ حسرت وآح ـ انتقال از کودکی 2)دوره ی شبیه به رویا ـ کم حوصله گی ـ دل خوری بیهوده 3)لذت لحظه ها ـ زلال وگوارا ـ نشات وشادی 4)تفکر وتعمل ـ آراستگی وپاکیزگی ـ بصیرط وآگاهی 22.در کدام گزینه،از نظر املایی،کلمه ی مقابل،جای خالی آن رابه درستی،کامل می کند؟ 1)چیزی از پُشتِ.....................بیرون آمد.(صخره) 2)گرگ خُرناسه کشید.آزاد..............نماند.(معتل) 3)گرگ خواست چنگ....................(باندازد) 4)دست وپایش از.......................افتاد.(تغلا) 23.درکدام گزینه،کلمه ی مقابل،جای خالی آن را پُر نمی کند؟ 1)این زندگی..................کسانی که هم چو سرو(هلال) 2)جا نگرفت دیگر.حتما..............خودش است.(تقصیر) 3)قلب کوچک کوچک،چه...................می تواند بزرگ باشد(قدر) 4(دریا ها را....................نکنندوجانورهارا نکشند(کثیف) 24.در کدام گزینه،واژه های داخل پرانتزجای خالی همان بیت را کامل نمی کند؟ 1)مادر ای کهکشان.........../دست های تو...................خورشید است(آینه ها ـ شط) 2)بر لبانت.................دعا/می شکوفد سحر.............اذان(شکوفه ی ـ به بانگ) 3)از سپهر..............ستاره ی اشک/می دمَد با.............قرآن(دلت ـ تلاوت) 4)دامن پاکت ای فرشته ی.............../باغ...................توحید است(مهر ـ آیینه گون) 25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟ 1) فتاد از پای کرد از عجز فریاد 2- حجوم فتنه های آسمانی 3) هنوزت نیست پای برزن و بام 4) حدیث زندگی می باید آموخت 26- املای همه ی ترکیب ها درست است به غیر از : 1) درخواست کرد 2) ازبهر خدای 3- مستجاب شدن 4) خاهش مادر 27. در کدام گزینه غلط املایی نیست ؟ 1) تغصیر 2- تلاوت قرآن 3- ازیّت 4- صندوغ 28.در کدام گزینه ،مترادف وجود ندارد؟ 1)شط ودریا 2)مستجاب وبرآورده شده 3)مقام ودرجه 4)اولیا وعارفان 29.هم خانواده در کدام گزینه نادرست است؟ 1)مجموعه،جامع،مجموع 2)اوقات،واقف،وقت 3)مصرف،مصارف،صرف 4)اعظم،تعظیم،معظم 30.درعبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «اسکندردراثنای سفر،به شهری رسید وازگورستان عبور کرد.سنگ مزارها را خواند وبه حیرت فرو رفت؛زیرا مدت حیاط صاحبان قبورکه برروی سنگ ها حک شده بود،هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 31.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)مقصود این نیست که دائما در کوشش واضطراب باشید. 2)شادی های خودرا با دیگران تقسیم کنید وغم را از دل دیگران منها کنید. 3)ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد،در ردیف اوقات تلف شده نیست. 4)این ها جزءِزندگی است.به خصوص اگر با تعمل وفکروعبرت همراه باشد. 32.دو واژه ی کدام گزینه باهم تناسب ندارند؟ 1)دریاوماهی 2)کوه ودشت 3)قامت ورعنا 4)صبح وامید 33.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجوددارد؟ «لب و لوچه ـ هوهوی باد ـ خداآلمه ـ عازم اصفهان ـ کامیون قراضه ـ شهر قلات ـ علاف بودم ـ خوار شده ـ امارت عالی قاپو ـ عیال من ـ تصدیق می کردند» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 34.ارتباط کلمه هادر کدام یک از گزینه ها به درستی رعایت نشده است؟ 1)نصیحت(اندرز) ـ وظایف(وظیفه) ـ غنیمت(مغتنم) ـ (مترادف ـ جمع ـ هم خانواده) 2)علامه(علم) ـ بیزاری(تنفر) ـ هیجان(هجوم) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 3)حرم(محرم) ـ گشت وگذار(تفریح) ـ تلخ(شیرین) (هم خانواده ـ مترادف ـ متضاد) 4)قرائت(قاری) ـ راضی(قانع) ـ اخلاص(خالص) (هم خانواده ـ مترادف ـ هم خانواده) 35.به«خانه ی چوبین یافلزی مشبک که برسر مزارامام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد»...........می گویند. 1)ضریح 2)ظریح 3)زریح 4)ذریح 36.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «نصیحت آمیز ـ قرائت کردن ـ رازی وخشنود ـ احترام بگزارید ـ سعادت وترقی ـ خیره شدن ـ نشاط عجیبی ـ گشت وگزار ـ حل مسائل ریاضی ـ عطا کردن ـ عطش مطالعه ـ حجره ای ساده ـ نصیب وبهره» 1)سه 2)چهار 3)دو 4)پنج 37.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «جاذبه های بسیار ـ غرق شده ـ دستپاچگی ـ شورونشاط ـ لهن گرم ـ صحنه های بی نظیر ـ رزق روح ـ تجربه باندوزد ـ تحسین وتشویق ـ نوابق روزگار ـ راضی وخشنود ـ مُعظم» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 38.درمتن زیرچند غلط املایی وجود دارد؟ «مهم این است که درمقابل سختی ها تصلیم نشد.اگرانسان در برابر دشواری ها بایستدبرآن چیره می شود.البته باید سبروتاقت را ازدست نداد وهیچ گاه ناسپاسی نکرد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 39.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «هر وقت ازخواندن وپژوهش فراقت می یافت به باغبانی می پرداخت واز بیل زدن باغچه ویاخالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت.به دو چیزعلاقه مند بود،قرائت قرآن ومشاعره.وقتی دیگران در مشاعره می ماندند،او ادامه می داد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 40.در کدام گزینه،غلط املایی وجود دارد؟ 1)وقتی مُشت مصطفی باز شد،سکه هاغلتیدند. 2)از پیدایش این خصلت در ایشان ازاو سوال شد. 3)دمِ در صحن از اتومبیل پیاده شدیم. 4)کمی مکس کرد.انگار کسی چیزی را به او گفت. 41.کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 1)نماز ونیاز 2)تعلیم وتدریس 3)تفکر وتعمل 4)صواب وخطا 42.کدام یک از گزینه های زیربا واژه ی«خوف»هم خانواده است؟ 1)خفیف 2)خائف 3)خفت 4)خواف 43.«...........درسراسرعالم اسلام وازجمله در بسیاری از شهرهای ایران مدرسه های بزرگی به نام«نظامیه»ایجاد کردکه بسیاری ازدانشمندان درآنها تدریس یا تحصیل می کردند؟ 1)خواجه نصیر الدین توسی 2)خواجه نظام الملک 3)خواجه رشید الدین فضل الله همدانی 4)امیر کبیر 44.در عبارت زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «صدها هزارجوان دانشجووطلبه درمدارس ودانشگاه ها ونیزدر حوضه های علمیه با جدیت به کسب علم وادب مشغول اند وامیدوارند که بتوانند،با تلاش واز خود گذشته گی،بار دیگرکشورخود رابه مقامی برسانند که مانند گذشته در راهِ علم وفرهنگ پیش تاز وپیش گام باشد» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 45.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ «مهد پرورش فرهنگ ـ طالبانِ علم ـ پیش از ظهور اسلام ـ معجزه ی پیامبر اسلام ـ از روستا برخواستند ـ تعلیم وتعلم ـ بازار مُباحثه ومناظره ـ رسد خانه ی مراغه ـ احیای مراکز علمی» 1)یک 2)دو 3)سه 4)پنج 46.مفرد کدام گزینه نادرست است؟ 1)مراکز ( مرکز ) 2) ا فکار ( فکر) 3)اُدبا (ادیب ) 4)مکاتب ( مکاتبه) 47.کدام یک از گزینه های زیر،یک اثر ادبی محسوب نمی شود؟ 1)مثنوی ومعنوی 2)غزل 3)گلستان 4)لیلی و مجنون 48درعبارت زیر، چندغلط املایی وجود دارد؟ «استعدادهای نذیربوعلی،فارابی،ابوریحان،خیام،خواجه نصیرالدین توسی،ملاصدرا،وصدها علم طبیعی ومورخ وجغرافی دان وپزشک وادیب وفیلسوف وعارف دراین بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 49.در گروه کلمات زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟ اقلیت مسلمانان ـ اخلاص ایرانیان ـ مضاهرخدمات ـ به نحو احسن ـ ادبا وعرفا ـ معانی لطیف ـ اعم ازمعماری ـ ایرانیان عالی قدر ـ بسیارکم نظیر ـ اختصاص دادن» 1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار 50.در کدام گزینه،مترادف وجود دارد؟ 1)تکمیل وتوسعه 2)پیشوایی ومقتدایی 3)فلسفه وعرفان 4)فرهنگ وزبان 51.واژه های کدام گزینه،با هم مترادف نیستند؟ 1)نبی وپیامبر 2)وصی وجانشین 3)گیتی وجهان 4)سرای وآخرت 52.در کدام گزینه،کلمه های هم خانواده وجود ندارد؟ 1)موانع ـ مانع ـ منع 2)توسعه ـ وسیع ـ وسعت 3)اقلیت ـ تقلیل ـ حداقل 4)ملل ـ ملت ـ علل 53.در بین واژه های زیرچند جمع وجود دارد؟ «آثار ـ مفاهیم ـ متقابل ـ اختصاص ـ اخلاص ـ مظاهر ـ عرفا ـ ادبا ـ حقایق ـ معانی ـ حکایت» 1)هفت 2)شش 3)هشت 4)پنج 54.در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1)رعفت وعطوفت 2)سیمای محزون 3)بیش از حد لزوم 4)در ظلال محمد 55.کدام گزینه با بقیه فرق می کند؟ 1)زیبایی وجمال 2)سیما وچهره 3)اعتدال وتناسب 4)متفکر ومحزون 56.در کدام گزینه،رابطه کلمه ای نادرست است؟ 1)آداب(ادب) ـ اعتدال(معتدل) ـ عالمیان(جهانیان) (جمع ـ هم خانواده ـ مترادف) 2)ظِلال(ظلمت) ـ مجموع(جامع) ـ حضور(غایب) (هم خانواده ـ هم خانواده ـ تضاد) 3)اوقات(وقت) ـ محزون(غمناک) ـ عطوفت(عاطفه) (جمع ـ مترادف ـ هم خانواده) 4)رأفت(مهربانی) ـ اخلاق(خُلق) ـ گشاده رو(تند خو) (مترادف ـ جمع ـ تضاد) 57.واژه های کدام گزینه،جای خالی بیت زیر را کامل می کند؟ «آدم ونوح وخلیل..........و........... آمده مجموع در............محمد» 1)عیسی ـ موسی ـ هلال 2)عیسی ـ موسی ـ ظلال 3)موسی ـ عیسی ـ ظلال 4)موسی ـ عیسی ـ هلال 58.در کدام گزینه،غلط املایی بیشتری به کار رفته است؟ 1)مزدوران خوان ـ ناجوان مردانه ـ آزادی خواهِ ومظلوم 2)حوضه ی علمیه ـ تأسیس کردن ـ نهضتِ مردمی 3)اعتراض ـ تظاهراتِ مردم ـ میراس گران بها 4)پایه گزاری کردن ـ اعتصاب ـ طرز مرموذی 59.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)طفره رفتن:کوتاهی کردن 2)تصفیه کردن:بدهی را پرداخت کردن 3)سوءِ ظن داشتن:بد گمان بودن 4)غش کردن:بی هوش شدن 60.در کدام گزینه،غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)نمی گزارم کسی به توآسیب برساند. 2)آدم آهنی به لافاصله جواب داد. 3)صدای غرش مانندی ازآدم آهنی بیرون آمد. 4)آدم آهنی موزیانه چشمک می زند. 61.کدام گزینه با بقیه،هم خانواده نیست؟ 1)ترحیم 2)رحمت 3)راحل 4)مراحم 62.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟ 1)مجلس ترحیم«نمی توانم»را برگذارکردند. 2)ما«نمی توانیم»را در جایگاه عبدی اش به خاک سپرده ایم. 3)با اراده و سماجت عجیبی به این کار ادامه می داد. 4)تصمیم گرفتم نگاهی به ورقه ی معلم بیاندازم. 63.واژه های کدام گزینه،از نظراملایی مناسب تراست؟ 1)بلیت،اتاق 2)غورباغه،اتو 3)طوس،تهران 4)طهمورث،جرأت 64.شکل گفتاری ونوشتاری کدام واژه،مثل بقیه نیست؟ 1)خوبان 2)خواهش 3)خویش 4)خوش 65.چند واژه ی زیر، باهم هم خانواده هستند؟ «تسهیل ـ سهل ـ سوال ـ تساهل ـ مسایل ـ سهولت» 1)دو 2)سه 3)چهار 4)پنج 66.با توجه به معنی،املای کدام واژه نادرست است؟ 1)قرین:همراه 2)عنایت:توجه 3)لقو:باطل کردن 4)غله:ذرت وگندم
+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه نهم خرداد 1393 و ساعت 11:44 |

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی نوبت اول     از درس اول تا آخردرس نهم      فارسی هفتم      تنظیم : رضایی

1- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره             4- زائر : زیارت کننده

2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.       1- دروغ گفتن        2- صحبت کردن   3- غیبت کردن4- گدایی کردن

3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟      1- صلاح و مصلحت     2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

     1- سبز ، درخت ، بهار   2- ساحل ، کشتی ، موج   3- آسمان ، خورشید ، ماه    4- زندگی ، احتیاج ، دانش

5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

        1- شاد و خندان شد   2- خوشحال و صمیمی شد    3- باز و روشن شد     4- ابری و گرفته شد

6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .      1- تأکید        2- زیباسازی      3- تأثیرگذاری 4- همه ی موارد

7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

               1- صندوقچه      2- دشت                        3- دریا               4- ماه

8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند     ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدامند ؟

      1- بن – من   2- برومند- پند                 3- بی بن برومند – ز من پند        4- مند- پند

9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

      1- حال را دریافتن         2- نابود کردن خوشی ها        3- افسوس گذشته را خوردن    4- به فکر آینده بودن

10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

       1- چه                     2- بسیارند            3- آنان             4- خود

11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟        1- باباطاهر   2 - خیام     3- ابوسعید ابوالخیر 4- عطار

12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

      1- برادر مهربانم                      2- دوست عزیزم                3- پدر بزرگوارم                 4- معاون محترم

13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

   1- خواندن و نوشتن                    2- صید و شکار                 3- بیزاری و تنفر                4- قرائت و خواندن

14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

        1- نصیب شدن                     2- گشت و گزار                 3- عطش مطالعه   4- اخلاص و همّت

15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

      1- مثنوی                  2- چارپاره           3- قطعه               4- رباعی

16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟1- علی اسفندیاری ( نیمایوشیج ) 2- پروین اعتصامی  3- شهریار  4- قیصر امین پور

17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟   1- نرم راه رفتن  2- آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن4- در چمن راه رفتن

18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

     1- تشبیه                   2- تضاد              3- مراعات نظیر                 4- تکرار

19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

       1- برومند                 2- پند               3- شاخک           4- بی بن

20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟       1- شبانه روز زائر حرم بودن                2- به آرزوی خود رسیدن بچه ها 

      3- پیغمبر بهار شدن                             4- مشغول راز و نیاز شدن

21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟       1- باز موضوع تازه ای داریم               2- بچه ها آرزوی من این است

      3- در دل آسمان رها باشم            4- مثل لبخند باز خواهم شد

22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

       1- پرواز خوبی کردن 2- بی تجربگی و تازه کار بودن       3- سخت و دشوار بودن کار    4- کار بسیار کردن 

23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

      « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . »

    1- صمیمی ، شرکتی                   2- برادرانه ، شرکتی        3- عاطفی ، اداری      4- خانوادگی ، اداری

24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

      1- دکتر حسابی                      2- امام خمینی                  3 - علامه جعفری              4- شهید بهشتی

25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

      1- دکتر حسابی                      2- نیمایوشیج                   3- پروین اعتصامی      4- دکتر سعید کاظمی

26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟     « هر چه کنی کِشت همان بِدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

     1- تکرار                     2- مراعات نظیر                 3- تشبیه            4- تضاد

27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟       « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

     1- خویشاوندان            2- مردمک چشم   3- ملت              4- انسان ها

28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

       « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

     1- می توانیم   2- بیاموزیم          3- آموختنی         4- می خوانند

29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟       1- کویر ( دکتر شریعتی )                      2- آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

      3- قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )               4- رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی )

30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟        « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

      1- زیبایی بهار            2- زیبایی طبیعت        3- عبادت خداوند       4- عظمت خداوند

31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :        1- دوست خوب ، قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

      3- دوست خوب ، قدرتمند است             4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       1- ساعی و کوشا بودن 2- امید وار و شاد بودن      3- حساس و زود رنج بودن    4- پایداری در محبت

33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

     1- حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت    2- هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

     3- نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                         4- ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

      1- بی وفایی عمر     2- نابودی انسان ها       3- گذشت عمر       4- بی ثمری عمر

35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

       1- اوقات ، واقف ، وقت         2- مجموع ، جامع، مجتمع          3- مصرف ، مصارف ، صرف      4- اعظم ، تعظیم ، معظّم

36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟          1- دانش ، علم      2- مقدسات ، معلومات    3- نور الهی ، سعی و تلاش   4- معنویت ، علم

37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند 

     1- ظریح        2- ضریح 3- زریح              4- ذریح

38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

    1- مورد توجه بودن        2- گوشه گیر و پنهان بودن      3- کمیاب و با ارزش بودن    4- دقیق و مراقب بودن

39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

       « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

      1- دوری از مردم آزاری  2- بی توجهی به دنیا      3- سعی و تلاش کردن     4- آزاد و رها بودن

40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است ؟        1- نیمایوشیج           2- نظام وفا          3- شهریار           4- قیصر امین پور

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 20:54 |