نمونه سؤالات انشا و نگارش ، قابل استفاده برای هر سه پایه

1-    آرایه ی بیت زیر را بنویسید . این بیت نتیجه گیری از کدام داستان است ؟ خلاصه ی آن را در چند سطر بنویسید . 

                   مِهر ابله مهر خرس آمد یقین           کینِ او مهر است و مهرِ اوست کین 

2-    مفهوم و پیام ضرب المثل زیر را در یک بند توضیح دهید ..

              پسر نوح با بدان بنشست         خاندان نبوتش گم شد

3-     جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و تفاوت معنا را در هر یک توضیح دهید .

          الف ) بخشش لازم نیست اعدامش کنید                       ب) برو درس بخوان مثل پدرت بیسواد نباش

     پ ) پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش                ت) نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر

      ث) نه همین لباس زیباست نشان آدمیت                       ج) این جا آشپز خانه دارد

      چ) از در بخشندگی و بنده نوازی         مرغ هوا را نصیب ماهی دریا

      ح) ما همه کار می کنیم تا بتوانیم زندگی سعادت مندی داشته باشیم

      خ) پدرم هر روز نامه ای می خواند تا سرش را گرم کند .

    4- تخیل شاعران را در ابیات زیر توضیح دهید .

الف ) نکته ای کان جَست ناگه از زبان       هم چون تیری دان که جست آن از کمان

ب) ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه            چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

5- داستان زیر گفت و گوی مور با پروانه است . ابتدا آن را خوب بخوانید ؛ سپس آن را نقد کنید . به نظر شما آیا پروانه طرز فکر خوبی دارد ؟ قالب شعر را فراموش نکنید .

           شنیدم مــــور با پروانه روزی                 چنیــــــــن می گفت هنگام تَموزی ( تابستان یا زمان گرما ) 

           چرا دائم تو اندر عیش و نوشی               دمـــــــــی در کار فردا می نکوشی

          گهی اندر هـــوا گه در زمینی                  از ایـــــــن گُل بر گُل دیگر نشینی

          نه آخر روزها در پیش داری                  ز بعــــــــد نوش ها هم نیش داری

          به پاسخ گفت پروانه به صد ناز               چـــــــــــرا باید به غم باشیم دمساز

         تو هم زین پس چو من آزاده می باش            برای عیش و نوش  آماده می باش

        هم از رفتار من این نکته آموز                  غم فردا نشاید خورد امــــــــروز            ( مترجم همایون )   

6 - نوشته ی زیر را با توجه به فضا سازی آن به پایان ببرید .

        تب شدیدی داشت و راه امام زاده داود سخت . خورشید آرام آرام در پشت کوه ها فرو می رفت نسیم سردی می وزید ، صدای مهیب باد با صدای ناله ی پیرزن در هم می آمیخت . صورتش عرق کرده بود ، رنگش مثل گچ سفید شده بود و ...

7- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را به یاد آورید و آن را بنویسید .

8- با استفاده از افعال ساده به جای افعال مرکّب و طولانی ، عبارات زیر را خلاصه کنید .

مثال : معلم با دیدن انشای حسین او را مورد ستایش قرار داد .  

                                                     سُتود

الف ) سعدی گلستان را در سال 656 به رشته ی تحریر کشید

ب) دیروز به اتفاق حسن یک جفت کفش خریداری کردم

پ) سعید در مسابقات استانی مقام اول را به خود اختصاص داد

ت) مورد استعمال قرار دادن سیگار در اماکن عمومی یک عمل خلاف اخلاقی است

ث) معلم انشا شیوه های جدید خود را به مورد اجرا قرار داد

9- برای کلمات و اصطلاحات عامیانه ی زیر معادل مناسب بنویسید ..

     روده دراز                    الکی              تنگ غروب      خُل         پرت و پلا           هول هولکی

10- نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید و از ایشان درخواست کنید چند کتاب مرجع مانند فرهنگ نامه و اطلس برای مدرسه تهیه کند .( اصول نامه نگاری را رعایت کنید . )

11- معنی و مفهوم هر بیت یا عبارت را در یک سطر به طور روان و ساده بنویسید .

     الف ) آن که هفت اقلیم عالم را نهاد       هر کسی را آنچه لایق بود داد

     ب) نداند به جز ذات پروردگار      که فردا چه بازی کند روزگار

     پ) چون توانستم ندانستم چه سود     چون که دانستم توانستن نبود

     ت) تو هرگز رسیدی به فریاد کس ؟    که می خواهی امروز فریاد رس ؟

12- ابیات زیر را مطابق ترتیب اجزای جمله بنویسید .

       الف ) چو از آشتی شادی آید به چنگ              خردمند هرگز نکوشد به جنگ

       ب) تشبیه روی خوبت دیشب به ماه کردم          تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم

       ج) چو عضوی به درد آورد روزگار                    دگر عضوها را نماند قرار

       د) گشت غمناک دل و جان عقاب                  چو از او دورشد ایام شباب

13- آرایه یا آرایه های هر بیت یا عبارت را معلوم کنید .

      الف ) کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت // یا بفرما به سرایم یا بفرما تا با سرآیم

      ب) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

      ج) بدین زودی ندانستم که ما را      سفر باشد به عاجل یا آجل

      د) حسد هم چون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخم های آن می نشیند .

14- این جمله را توضیح دهید .« عکس شهدا را می بینیم ؛ اما عکس شهدا عمل می کنیم  »

15- با واژه های زیر جمله بسازید .

     الف ) انرژی هسته ای ( جمله ی پرسشی )

       ب) حقوق بشر ( جمله ی طنز آمیز )

16- در شعر زیر چه باعث شده است که « زاغ »  با « لک لک » با هم بِدَوند

       آن حکیمی گفت دیدم در تکی               می دویدی زاغ با یک لک لکی

       در عجب ماندم بجُستم حالشان              تا چه قدر مشترک یابم نشان

       چون شدم نزدیک ، من حیران و دنگ       خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

17- با واژه ها ی « چراغ » و « دانش » یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید .

18- برای هر یک از واژه های « درس » و « زمستان » یک شبکه ی معنایی بسازید .

19- عبارت زیر را نقد کنید .

          دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز

20- جملات زیر را به نثر امروزی بنویسید

    الف ) مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست

    ب) و اجل نامده ، مردم را حسد بکشد

21- جمله های زیر را کامل کنید .

   الف ) وقتی آماده ی خواندن نماز می شوم..........

   ب) خدایا ، تو را دوست دارم و.........

22- به نظر شما آیا ساخت واژه های زیر درست است ؟ چرا ؟

       کفّاش            میادین           نزاکت            ممهور            مُکلّا               سوبله

23- کلمات زیر از نظر نگارشی درست نیستند . صحیح آنها را بنویسید .

      علاقمند          نرده ی خانه امان         آشفته گی                 پرندهها           بارانی یمان    بیاندیش

24- به جای مصدر ، فعل مناسب قرار دهید .

الف ) هر انسانی حقِّ زندگی ( داشتن ) و هیچ کس ( توانستن ) حقّ افراد انسانی را ضایع ( کردن ) مردم اگر به این موضوع آگاهی ( داشتن ) به حقوق خود ( قانع )

ب) کاروان بشری راه خود را ( پیمودن ) و قافله تمدن به سرعت ( گذشتن ) من وتو نیز در این قافله ( بودن )

25- اشکال هر جمله را بنویسید .

الف ) دیروز در جلسه ای شرکت و به خانه بازگشتم

 ب) لازم است یکایک کارمندان نامه ها را نوشته و آن را تحویل بگیری و به دبیر خانه بفرستی

پ) شما را دعوت می کنیم به تماشای این فیلم بنشینید

ت) این نکته توسط یکی از حاضران گفته شد

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 9:35 |

سؤالات تستی فصل اول فارسی نهم

در کدام گزینه آرایۀ کنایه وجود ندارد ؟

               الف) نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است                               ب) میان بندگی را بباید بست

        ج) نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                                  د) هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

2- در کدام گزینه  معنی واژه یا واژه هایی نادرست است ؟    

        الف)صنع:آفرینش// مسخر:مطیع// نبات :گیاه ب)- میغ:باران//محبس:زندان// قندیل : چراغ آویز

ج)- قوس قزح:رنگین کمان// منزوی:گوشه نشین              د)- ستودن:ستایش کردن//سریر:تخت//الوان:رنگها

3-در بیت « خداوند نام و خداوند جای         خداوند روزی ده رهنمای » چند صفت دیده می شود ؟

الف)چهار ب)- سه                   ج) دو             د)- یک

4-در بیت«توانا بود هر که دانا بود//زدانش دل پیر برنا بود»چند اسم مشتق دیده می شود؟

الف)یک  ب)دو   ج) سه            د) چهار

5-این بیت  چند جمله است؟«سعدیا راست روان گوی سعادت بردند//راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار»

             الف)پنج                  ب)چهار               ج)دو              د)سه

6-در بیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار » کدام آرایۀ ادبی وجود  ندارد ؟     الف)تلمیح  ب) تشبیه        -ج) تشخیص              د)کنایه

7– در بیت «پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز//ماه و خورشید مسخر کند ولیل و نهار»کدام آرایه وجود دارد؟

     الف)تشبیه        ب)تلمیح         ج)تشخیص           د) کنایه              

8- در کدام گزینه فعل ربطی یا اسنادی وجود ندارد؟

       الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   ب)کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند

       ج)حیف باشد که تو در خوابی ونرگس بیدار                 د)دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را

       9- بیت « که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب / یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار » به کدام صفت خداوند اشاره دارد                                                                                             الف)رزاق بودن                      ب) عالم بودن              ج)قادر بودن                         د) رحیم بودن

        10- در عبارت«آنچه در زمین است چون کوه وبیابان و نهرها وآنچه در کوه هاست از جواهر ومعادن»چند متمم وجود دارد

                      الف)سه                   ب)چهار                                    ج)شش                                      د)هفت                                                                     

        11- نوع «را» درکدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

                                  الف)تو را فرموده است تا درآن نظر کنی                                ب)پرسید کرم را مرغ از فروتنی

      ج)حکیمی را پرسیدند                                                           د)بچه را چون نگه دارد     

          12- هستۀ گروه اسمی در کدام گزینه نادرست است ؟

الف)همین دانش آموز خوب مدرسه                   ب)کدام کتاب خواندنی

      ج) این دو گل تماشایی بازی فوتبال             د) همان صد متر اول مسابقه

      13- کتاب های«نصیحت الملوک، حدیقه الحقیقه ،اسرار توحید ،افسانه»به ترتیب نوشته چه کسانی هستند؟

            الف)محمد غزالی،سنایی ،محمد بن منور،نیما                    ب)احمد غزالی،سنایی ،ابوسعید،نیما

              ج)احمد غزالی،محمد بن منور،سنایی،قیصر                   د)محمد غزالی،محمدبن منور،ابوسعید،نیما

       14- املای کدام واژه با توجه به معنا نادرست است ؟

              الف)مستمع: شنونده     ب) تسبیح : ذکر خدا         ج) شکرگذار: سپاس گوینده          د)اِنعام : بخشش

      

  15- کدام گزینه در مورد واژه های « نهار ، بهار» در بیت زیر صحیح است ؟

                « بامدادی که نفاوت نکند لیل و نهار    خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار »

الف)تکرار و قافیه           ب)جناس و ردیف                  ج) جناس و قافیه            د) قافیه و ردیف

          16- منظور از آیات در جمله «پس اندر این آیات تفکر کن»چیست؟

                    الف)قدرت پروردگار    ب)نشانه هاوپدیده ها      ج) آیه های قرآن      د سخنان وگفتار                      

  17- کدام ترکیب وصفی است ؟   الف)روی زمین        ب) آشیان خود          ج) دیبای هفت رنگ               د)حشرات زمین

            18- در کدام گزینه تمام واژه ها هم خانواده نیستند؟

                الف)عجایب،عجب،تعجب،عجیب             ب)صنع،صنایع،صنعت،مصنوع

                ج)متعالی،عالی ،علی،تعالی                      د)حیرت،حریم،متحیر،تحیر               

 19- رابطۀ موجود بین واژه های رو به رو چیست  ؟     « میغ ، باران ، برف ، تگرگ ، رعد و برق ، قوس قزح ،»

الف)تضاد ب) مترادف      ج)تناسب                  د)جناس

20- کدام واژه جمع نیست ؟   الف) علامات                   ب) جواهر        ج) بستان        د) حشرات

             21-شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است در چه قالبی سروده شده است؟

                   الف)قطعه                 ب)قصیده                      ج)مثنوی                       د)غزل

              22-مفهوم «ما اکثر العبر واقل الاعتبار» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

                   الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است//دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

                    ب)بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار //خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار

                     ج)این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود //هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

                     د)سعدیا راست روان گوی سعادت بردند //راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

             23-مفهوم عبارت «هر یکی را آن چه به کار باید داد»در کدام گزینه آمده است؟

الف)هر یکی را کاری داده تا انجام دهد                 ب)هر یکی را آنچه لازم دارد داده است

       ج)هر یکی را آن چنان داده تا ثروتمند شود          د)هر یکی را وسیله ای داده تا کاری انجام دهد 

                24-کدام واژه جمع مکسر است؟الف)نباتات      ب)آشیان      ج)جوانب       د)ستارگان

               25-در مصراع «نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است»نهاد کدام گزینه است؟

                        الف)بار خدایا                ب)بیرون                 ج)نعمتت                 د)عدد

               26- « هر چه در وجود است » یعنی ... 

                                     الف) هر چه در زمین وجود دارد           ب)هر چه در وجود تو دیده می شود

                      ج))هر چه در آسمان وجود دارد         د)    هر چه در این عالم هستی وجود دارد

27-کدام گزینه در مورد « کیمیای سعادت » نادرست است ؟

الف)موضوع آن اخلاقی و دینی است      ب) نویسندۀ آن محمد غزالی است

       ج)در قرن هفتم نوشته شده است            د)خلاصه ای است از کتاب احیاء العلوم دین

   - در کدام جمله صفت پرسشی به کار نرفته است ؟

الف)چه کتاب زیبایی برای من خریدی       ب) چند سال پیش تصادف کردی

ج)کدام کتاب این نکته ها را نوشته است     د) این اتاق را برای چه زمانی می خواهید                 

  29- در کدام گزینه اضافۀ تشبیهی وجود دارد ؟ الف)صورت قصر   ب)بستان معرفت       ج) انواع نباتات       د)فصل بهار

  30-کدام کلمه با « حاجت » هم خانواده نیست ؟   الف) محتاج    ب) احتیاج     ج) حجت      د) حوایج

 

            

 

      

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 19:38 |

              بسم الله الرحمن الرحیم

                             سؤالات تستی فصل دو فارسی نهم

1-   صاحب کدام کتاب به درستی نوشته نشده است ؟ 

1-   حدیقه الحقیقه : سنایی غزنوی          2- مرزبان نامه : نظامی گنجوی

3-گلستان : سعدی شیرازی                    4- مثنوی معنوی : جلال الدین مولوی

2-کدام گزینه ، جمع مکسّر است ؟  

                   1- لحظات     2- خصال     3- خاندان    4- متعالی

3-معنی کدام واژه درست نیست ؟

1-   تب و تاب : شور و تاب                     2- نیکبختی : خوشبختی  

 3- هیاهو : درگیری و دعوا                      4- اصلاح  پاک کردن

1-   معنی واژه های بیت زیر ، در کدام گزینه آمده است ؟    

     « همه کار ایام درس است و پند     دریغا که شاگرد هشیار نیست »

1-   روزها ـ ای کاش   2- روزگار ـ عجب     3- روزها ـ افسوس     4- روزگاران -حیف  

5-مفهوم بیت « آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست»

1-   ترک غرور و اصلاح کردن خود      2- درست کار بودن و صداقت

3-پرهیز از مردم آزاری                     4- ترک خشونت و ریاکاری

6-کدام نویسنده کتاب « مرزبان نامه » را به پارسی دری برگرداند ؟

1-   سعدالدین وراوینی      2- عنصر المعالی       3- مرزبان بن رستم     4- جامی

     7- کدام یک از جفت واژه های زیر ، مترادف نیستند ؟

1-   عیب و نقص    2- سعادت و خوشبختی     3- نصیحت و اندرز     4- زنگار و فریاد         

         8- در کدام گروه کلمات ، واژه ها ، هم خانواده نیستند ؟

1-   واقعیت- واقعی –وقایع      2- صلاح – مصلح – مصالح

3-غنیمت- غنایم- غنی         4- ارتباط- مرتبط- مربوط

9-معنی کدام گزینه ، درست نیست ؟

1-   طریقت : فکر     2- صحبت : هم نشینی  3- خاندان : دودمان   4- نبوت : رسالت

1-   کدام آرایۀ ادبی در بیت زیر وجود ندارد ؟

    « دیدار یار غایب ، دانی چه ذوق دارد ؟    ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد »

1-   تشبیه         2- واج آرایی ( نغمۀ حروف )    3- جناس     4- مراعات نظیر

 

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 19:18 |

سؤالات فارسی هشتم ، درس چهارم

1-   لغات زیر را معنی کنید مشقت – طراوت- نصیب – آرمانی- سرشار- بهره – خلاق – تدبیر

2-   آرایۀ هر عبارت را بنویسید الف- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ب- مدت این سفر برای عده ای طولانی و پر فراز و نشیب است ج- زندگی یک سفر است د- هرگاه بخواهید در مراسم مذهبی ، مثل دعای کمیل یا نماز جماعت شرکت کنید

3-   مهارت « خود آگاهی و تفکر خلاق » شامل چه مواردی می شود نام ببرید .

4-   نهاد ، مفعول ، متمم و فعل را در جملۀ زیر معلوم کنید

« حسین دیروز کتاب را از کتاب فروشی خرید »

5-   کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است ؟

الف- اسم می تواند در جایگاه نهاد ، مفعول و یا متمم قرار گیرد

ب- اجزای اصلی تشکیل دهنده جمله ، نهاد و مفعول هستند

ج- فعل ، فقط در جایگاه فعلی قرار می گیرد

د- نهاد ، اصلی ترین بخش جمله است

6-    برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید . احساس – مؤثر- سفر – خاص

7-   دو جمله مثال بزنید که یکی نهاد و فعل و دیگری نهاد ، مفعول و فعل داشته باشد

8-   علت اصلی بحران های زندگی چیست ؟

9-   مهارت چیرگی بر احساسات و هیجانات شامل چه چیزهایی است ؟

10-             اگر بخواهیم در دو جمله پیام و نتیجۀ درس چهار را بنویسیم آن دو جمله کدامند ؟

                                   سؤالات درس سوم فارسی هشتم

1-از میان واژه ها ، مترادف کلمات داخل جدول را پیدا کنید و بنویسید (4 )

« خستگی ناپذیر ، روشنایی ، اصیل ، حیرت ، باارزش ، محبوب ، مقدس ، شکوه ، بد اندیش ، طول »

واژه

نژاده

خیرگی

نستوه

سپند

دلبند

فروغ

ارجمند

فر

مترادف

 

 

 

 

 

 

 

 

2-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید (2 )

الف- درازنای تاریخ :        ترکیب وصفی                  ترکیب اضافی

ب- دشمنان خیره روی:   ترکیب وصفی                 ترکیب اضافی

ج- گذشتۀ پر فروغ :       ترکیب وصفی                  ترکیب اضافی

د- ارمغان ایران :           ترکیب وصفی                   ترکیب اضافی

3-در گزینه های زیر حرف یا حروفی افتاده است با توجه به معنی داده  املای آن را کامل کنید (5/1)

  الف- خـ.....ستگاه: مبدأ ، محل پیدایش                   ب- ...فرمند : پیروز ، فاتح

  ج- خـ.... ار : حقیر ، ذلیل                                   د- سپاس بگ....ار : شکر کن

   ه- ...بار : اصل ، نژاد                                         و- دریـ ... ورزیدن: کوتاهی کردن

4-برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید (2 )

    اجتماع                  اتحاد             ادب                        شکفتن

5-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید (2 )

الف- به تکرار یک حرف یا صدا در عبارت یا بیت ................. می گویند

ب- کتاب « فرزند ایران » را ............................... نوشته است .

ج- نویسندۀ کتاب جامع التواریخ .................... است که در قرن ...................می زیست

6- برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟ ( 1 )

7

- ارکان تشبیه را مشخص کنید و در جاهای مناسب بنویسید (2 )

    « تو از آن آزاداندیشانی هستی که پایدار و نستوه ، استوار چون کوه می کوشند

      مشبه                     مشبه به                   وجه شبه                 ادات تشبیه

8- در هر جمله موارد خواسته شده را در جمله بیابید و زیر آن خط بکشید ( 2 )

    الف- تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید ( مُسند )

     ب- در آن میان چوبه تیری از تیردان بیرون کشید ( مفعول )

     ج- دشمن نمی تواند بر شما چیره شود ( متمم)

     د- آن گاه زور آزمایان از شکست آن درماندند ( نهاد )

 9-در جملات زیر زیبایی ادبی به کار رفته را مشخص کنید ( 2 )

     الف- سرزمین ما سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است .........

     ب- دشمن جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی نمی بیند ............

     ج- سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را .........

    د- ریاست به دست کسانی خطاست ..... .....

10عبارت زیر چند جمله دارد ؟ هر جمله را مشخص کنید ( 5/1)

      « روی به فرزندان کرد و گفت : ای فرزندان حال شما در زندگی چنین است .»

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 18:59 |

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی نوبت اول     از درس اول تا آخردرس نهم      فارسی هفتم      تنظیم : رضایی

1- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره             4- زائر : زیارت کننده

2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.       1- دروغ گفتن        2- صحبت کردن   3- غیبت کردن4- گدایی کردن

3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟      1- صلاح و مصلحت     2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

     1- سبز ، درخت ، بهار   2- ساحل ، کشتی ، موج   3- آسمان ، خورشید ، ماه    4- زندگی ، احتیاج ، دانش

5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

        1- شاد و خندان شد   2- خوشحال و صمیمی شد    3- باز و روشن شد     4- ابری و گرفته شد

6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .      1- تأکید        2- زیباسازی      3- تأثیرگذاری 4- همه ی موارد

7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

               1- صندوقچه      2- دشت                        3- دریا               4- ماه

8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند     ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدامند ؟

      1- بن – من   2- برومند- پند                 3- بی بن برومند – ز من پند        4- مند- پند

9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

      1- حال را دریافتن         2- نابود کردن خوشی ها        3- افسوس گذشته را خوردن    4- به فکر آینده بودن

10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

       1- چه                     2- بسیارند            3- آنان             4- خود

11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟        1- باباطاهر   2 - خیام     3- ابوسعید ابوالخیر 4- عطار

12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

      1- برادر مهربانم                      2- دوست عزیزم                3- پدر بزرگوارم                 4- معاون محترم

13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

   1- خواندن و نوشتن                    2- صید و شکار                 3- بیزاری و تنفر                4- قرائت و خواندن

14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

        1- نصیب شدن                     2- گشت و گزار                 3- عطش مطالعه   4- اخلاص و همّت

15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

      1- مثنوی                  2- چارپاره           3- قطعه               4- رباعی

16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟1- علی اسفندیاری ( نیمایوشیج ) 2- پروین اعتصامی  3- شهریار  4- قیصر امین پور

17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟   1- نرم راه رفتن  2- آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن4- در چمن راه رفتن

18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

     1- تشبیه                   2- تضاد              3- مراعات نظیر                 4- تکرار

19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

       1- برومند                 2- پند               3- شاخک           4- بی بن

20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟       1- شبانه روز زائر حرم بودن                2- به آرزوی خود رسیدن بچه ها 

      3- پیغمبر بهار شدن                             4- مشغول راز و نیاز شدن

21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟       1- باز موضوع تازه ای داریم               2- بچه ها آرزوی من این است

      3- در دل آسمان رها باشم            4- مثل لبخند باز خواهم شد

22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

       1- پرواز خوبی کردن 2- بی تجربگی و تازه کار بودن       3- سخت و دشوار بودن کار    4- کار بسیار کردن 

23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

      « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . »

    1- صمیمی ، شرکتی                   2- برادرانه ، شرکتی        3- عاطفی ، اداری      4- خانوادگی ، اداری

24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

      1- دکتر حسابی                      2- امام خمینی                  3 - علامه جعفری              4- شهید بهشتی

25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

      1- دکتر حسابی                      2- نیمایوشیج                   3- پروین اعتصامی      4- دکتر سعید کاظمی

26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟     « هر چه کنی کِشت همان بِدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

     1- تکرار                     2- مراعات نظیر                 3- تشبیه            4- تضاد

27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟       « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

     1- خویشاوندان            2- مردمک چشم   3- ملت              4- انسان ها

28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

       « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

     1- می توانیم   2- بیاموزیم          3- آموختنی         4- می خوانند

29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟       1- کویر ( دکتر شریعتی )                      2- آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

      3- قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )               4- رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی )

30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟        « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

      1- زیبایی بهار            2- زیبایی طبیعت        3- عبادت خداوند       4- عظمت خداوند

31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :        1- دوست خوب ، قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

      3- دوست خوب ، قدرتمند است             4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       1- ساعی و کوشا بودن 2- امید وار و شاد بودن      3- حساس و زود رنج بودن    4- پایداری در محبت

33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

     1- حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت    2- هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

     3- نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                         4- ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

      1- بی وفایی عمر     2- نابودی انسان ها       3- گذشت عمر       4- بی ثمری عمر

35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

       1- اوقات ، واقف ، وقت         2- مجموع ، جامع، مجتمع          3- مصرف ، مصارف ، صرف      4- اعظم ، تعظیم ، معظّم

36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟          1- دانش ، علم      2- مقدسات ، معلومات    3- نور الهی ، سعی و تلاش   4- معنویت ، علم

37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند 

     1- ظریح        2- ضریح 3- زریح              4- ذریح

38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

    1- مورد توجه بودن        2- گوشه گیر و پنهان بودن      3- کمیاب و با ارزش بودن    4- دقیق و مراقب بودن

39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

       « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

      1- دوری از مردم آزاری  2- بی توجهی به دنیا      3- سعی و تلاش کردن     4- آزاد و رها بودن

40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است ؟        1- نیمایوشیج           2- نظام وفا          3- شهریار           4- قیصر امین پور

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 20:54 |

                          سوالات املایی کلاس هفتم از درس اول تا آخر درس هفتم

1-      در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

سعدی در نظم و .............. آثار با ارزشی دارد . ( نثر نصر )

2-     با ورود مدیر همه به پا .............. ( خواستند خاستند ) 3- در ماه ................ از مدینه به مکه ............... نمود ( سفر- صفر )

3-     در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید.

متعبّد و شب خیز- در نظر هوشیار احترام و وداء ضمیر خاک مسحف عزیز دشت و صحرا عزمت و بزرگی رفیق و خیشاوند زرّت و گل بوته ایام طفولیت کودکان پر نشاط- مزرعه و کوچه باغ روح مزاب- زلال و نیرومند طبیعت روستا عجاز طبیعت جازبه ی خالق فهم و دانایی غرقه ی شکوه حیجان و انگیزه خسته گی ناپذیری کنجکاوی نوجوانان نوازش لطیف تأثیر گزاری سخن سال های طلایی هوشمندانه و مؤمنانه- به حمدالله- هیئت جهانی شور و شئور جوانان خداوند متعال استهکامات دشمن عتراف متخصصان حفظ پاکدامنی سلاح و پارسایی اشتباه و خطا- انهراف نسل جوان ایران مغتدر صداقت و پاکدامنی متبوعات و رسانه ها عکس واقعیت تحلیل سخن به رقم تلاش امتیاز آینده گان

4- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟  

   1- ای هست کن اساس هستی 2 - هم تو به عنایت الهی 3- از ظلمت خود رهایی ام ده   4- هم غصه ی نانموده  دانی

5- دست گیر که دست آویز نداریم ............... ده تا در دین استوار شویم :     1- توفیغ   2- طوفیق   3 - توفیق          4- طوفیغ

6- واژه های کدام گزینه با هم ، هم خانواده نیستند ؟       1- معصوم ( عصمت ) 2- نقاط ( نقطه ) 3- معجزه ( اعجاز )   4- غریق ( تفریق )

7- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- تباه ساختن دانش                        2- بخل ورزیدن توانگر       3- هزینه کردن مال       4- فرمانگزار بودن دانش

8- در کدام گزینه کلمات هم خانواده نیستند ؟

     1- مقتدر قادر- قدرت     2- متعال تعالی- اعلی    3- نظام نظم تنظیم    4- سعادت سعید- استعداد

9- در کدام گزینه ، غلط املایی بیش تری وجود دارد ؟

   1- شوق رهایی- معمولاً- حسرت و آح انتقال از کودکی     2- دوره ی شبیه به رؤیا کم حوصله گی دل خوری بیهوده    

          3- لذت لحظه ها زلال و گوارا نشات و شادی     4- تفکرو تعمل آراستگی و پاکیزگی بصیرط و آگاهی

10- در کدام گزینه ، از نظر املایی ، کلمه ی مقابل جای خالی آن را به درستی کامل می کند ؟

      1- چیزی از پشت............. بیرون آمد ( صخره )   2- گرگ خرناسه می کشید ، آزاد......... نماند ( معتّل )

      3- گرگ خواست چنگ................. ( باندازد )       4- دست و پایش از............ افتاد ( تغلا )

11- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

     1- مجموعه- جامع مجموع     2- اوقات واقف وقت     3- مصرف مصارف صرف 4- اعظم تعظیم- معظم

12- در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

  « اسکند در اثنای سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد . سنگ مزارها را خواند و به حیرت فرو رفت زیرا مدت حیاط صاحبان قبور که بر روی سنگ ها حک شده بود هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد .     1- یک          2- دو                      3- سه                     4- چهار

13- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   « لب و لوچه هوهوی باد خدا آلمه عازم اصفهان کامیون قراضه شهر قلات علاف بودم خوارشده امارت عالی قاپو- عیال من تصدیق می کردند         1- دو     2- سه    3- چهار    4- پنج

14- در هر عبارت غلط های املایی را پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید

     الف ساعاتی که در مساحبت دوستان می گزرد و برای بازی های تفریحی مصرف می شود در ردیف اوقات طلف شده نیست   ب- دائماً در کوشش و اظطراب باشید و راحت و آرام بر خود هرام کنید  پ- عمر حقیقی را شناس نامه ما تأیین می کرد ت- شادی خود را با دیگران تقسیم و قم را از دل دیگران منها کنید  ث- خوش گزرانی و به قول بعضی علکی خوش بودن کار درستی نیست  ج- قسمت اعزم عمر به غفلط سپری می شود اکنون و فرست حال را دریابد چ- زیبایی های آفرینش را با شگفتی و عجاب مرور می کنم ح- این ها جزء زندگی است به خصوس اگر با تعمل و فکر و ابرت همراه باشد خ- زندگی همین لحضه هاست و از دست دادن آن جز قصه و اندوه چیزی همراه ندارد د- اسکندر در اسنای سفر به شهری رسید و سنگ مضارها را خواند و به هیرت فرو رفت ذ- گویی قرن های تولانی در این جهان زندگی خواهند کرد و از گم شدن پولشان دل آزرده می شوند ر- مدت حیاط صاحبان غبور که بر روی سنگ ها هک شده بود از ده سال تجاوز نمی کرد .

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ و ساعت 20:58 |

سوالات فارسی هفتم ( مفاهیم )                                     بسم الله الرحمن الرحیم                                تهیه و تنظیم : رضایی

            

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

   1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز

   3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه بسیار  

2- در جزءِ پایانی کدام کلمه ، پسوند « ـَـ ک » وجود دارد ؟

    1) پیامک              2) کودک                      3) کوچک                          4) زیرک

3- مفهوم کدام بیت ، غلط آمده است ؟

     1) این زندگی حلالِ کسانی که همچون سرو   آزاد زیست کرده و آزاد می روند. ( وابسته نبودن به دنیا ؛ وارستگی )

     2) تو را پرواز بس زود است و دشوار   ز نوکاران که خواهد کار بسیار ( بی تجربگی و تازه کار بودن )

    3) هجوم فتنه های آسمانی   مرا آموخت علم زندگانی ( حمله کردن )

    4) نار خندان باغ را خندان کند   صحبت مردانت از مردان کند ( هم نشینی با انسان های خوب و بزرگ ) 

4- معنی « غرور » در عبارت زیر چیست ؟

    « نیما با غرور ادامه می دهد : « قبلاً آن را خودم ترجمه کرده ام .»

     1) فریفتگی                      2) تکبّر               3) اعتبار                4) احساس سربلندی و شادی

5-  معنی و مفهوم همه ی گزینه ها درست است به غیر از ...

    1) مَندیش که دام هست یا نه     بر مردم چشم ، دیدن آموز ( به این فکر نکن که آیا دامی سر راهت هست یا نه ، خوب دیدن را به مردمک چشمت یاد بده )

   2) نمودش بس که دور آن راه نزدیک      شدش گیتی به پیش چشم تاریک ( آن راه دور آن قدر نزدیک به نظر رسید که دنیای تاریک در پیش چشمش روشن شد )

     3) دانش ، فرمان گذار است و مال ، فرمان بردار ( دانش حاکم و فرمانده است و مال و ثروت تحت فرمانِ صاحب ثروت)

    4) آن ها می خواستند « نمی توانم » های خود را دفن کنند ( دانش آموزان قصد داشتند احساس ناتوانی خود را از بین ببرند )

6- کدام کنایه ، درست معنی نشده است ؟

    1) فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند : عزیز بودن

    2) آشنایم با زبان سادگی / عاشقم من ، عاشق افتادگی : فروتنی

    3) دلم می خواهد سرت را بالا بگیری و با صدای بلند برایم شعر بخوانی : احساس افتخار کردن

    4) آدم آهنی ، با شجاعت بادی در گلو انداخت : بیان کردن

7- کدام آرایه ی ادبی در رباعی زیر وجود ندارد ؟

       « هنگام سپیده دم خروس سحری      دانی که چرا همی کند نوحه گری

         یعنی نمودند در آیینه ی صبح         کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری »

    1) سجع               2) تضاد              3) تشبیه             4) تشخیص

8- در کدام گزینه ، هر دو کلمه با هم ، هم خانواده اند ؟

     1) فروغ ، فارغ                   2) قُوا ، تقویت           3) همّت ، تهمت                 4) متعبّد ، بعید

9- شعر « برگ درختان سبز در نظر هوشیار / آینه ی رازهاست / جلوه ی روی خداست » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- زیبایی آفرینش و طبیعت         2- دقت نظر عارفان و خردمندان  

        3- شناخت خدا از روی طبیعت     4- آشکار شدن راز طبیعت

10- « به تفاریق خوردن » دراین  عبارت چیست ؟    « یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد »

          1- کلاه برداری کردن      2- کم کم خوردن       3- به تنهایی خوردن       4- دزدی کردن

11- بیت « گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر    آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم ؟ » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- عهد و وفا       2- ایثار و از خود گذشتگی      3- عشق و علاقه        4- تسلیم و سر سپردگی

12- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

       1- خیال پردازی بسیار                   2- آرزوهای بی مورد      3- آرزوهای زیبا و گوناگون     4- خیالات دست نیافتنی

13- در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

      1- خداوند          2- سخنان پیامبر   3- قرآن              4- کارهای شایسته

14- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

      1- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                              2- کار نیکو کردن از پر کردن است

      3- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                     4- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

15-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

      1- آسمان از دست روزگار می خندید                                      2- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

      3- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                       4- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

16- این بیت در وصف چیست ؟    هر چه سرما و هر چه دل سردی       پر زد آهسته از نظر گم شد

      1- امید و آرزو                  2- ناامیدی و یأس              3- روزگاران ناموافق            4- بهار زیبا

17- بیت « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می روند » به چه مفهومی تکیه دارد ؟

      1- بخشندگی                  2- وارستگی                     3- بلند قامتی                   4- آزاد بودن

18- پیام اصلی این بیت چیست ؟   نگردد شاخک بی بن برومند       ز تو سعی و عمل باید ، ز من پند

       1- پند گویی                  2- تجربه اندوختن 3- مال اندوزی                  4- کار و کوشش

19- در عبارت زیر ، بر چه چیزی تأکید شده است ؟

      « عمر حقیقی را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .»

      1- کار کردن                   2- پاک زیستن                 3- تندرست بودن  4- کار های بزرگ کردن

20- منظور از « شناسنامه » در عبارت « عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند » چیست ؟

      1- زمان مادی                  2- سعی و تلاش                3- روزهای معنوی  4- امید و آرزو

21- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های مشخص شده ، به ترتیب چیست ؟      1- معنویت ، علم      2- دانش ، علم             3- مقدسات ، معلومات        4- نور الهی ، سعی و تلاش

22- منظور از « برق » در عبارت « برقی در عمق چشم های این نوجوان شهرستانی وجود دارد » چیست ؟

        1- تلاش و کوشش                      2- امید و آرزو                   3- دقت و اندیشه   4- صبر و استقامت

23- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

      1- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

      2- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

      3- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

      4- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

24- « باد در گلو انداختن » کنایه از :

       1- چاق شدن                 2- مغرور شدن                  3- بی تفاوت بودن             4- درگیر شدن

25- این بیت « خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     1- استقلال طلبی      2- ریاست طلبی    3- تقدیر گرایی      4- همکاری

26- مفهوم عبارت « یک عقل ، خوب است و دو عقل ، بهتر » چیست ؟ 1- فکرکردن 2- مشورت کردن  3- اتحاد و یک پارچگی 4- عقل گرایی

      27- با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

          1- میانه رو بودن             2- سرسبزی              3- راست قامتی        4- آزادگی

  28- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

      1- شگفت زده می شود                   2- حسادت می کند        3- باز می ماند       4- حیرت می کند

29- معنی واژه ی « کوره راه » .................. است .     1- راه خاکی     2- راه میان بر     3- راه ناشناخته    4- راه طولانی

 30- در مصراع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به .................... شده است ؟

        1- گرما و روشنایی             2- طلوع خورشید        3- فرارسیدن بهار       4- آغاز زندگی

31- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی ............. 1- زخمی شد     2- ترساند     3- ترسید    4- حمله کرد

32- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

      1- قهر                   2- کینه                   3- دشمنی      4- سرما

33-  منظور از عبارت « قلب مهمان خانه » نیست ؟

     1- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                      2- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

     3- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد      4- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد

34- در کدام گزینه کنایه وجود دارد ؟

       1- پایت را از گلیمت درازتر نکن                               2- با همین حرف هایت بود که شیرش کردی

       3- از صحنه ای که دیدم چیزی نمانده بود غش کنم       4- جگرم را خون کردی

35- با توجه به درس آدم آهنی و شاپرک « خفاش » و « شاپرک » نماد چگونه انسان هایی هستند ؟

        1- ترسو – ساده لوح         2- ظالم – ساده لوح       3- ترسو – مهربان       4- ظالم – مهربان

36-  در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

      1- عبادت خدا          2- زیبایی بهار            3- راز و نیاز کردن انسان ها        4- زیبا بودن طبیعت

37-  در این بیت « نار خندان ، باغ را خندان کند      صحبت مردانت از مردان کند» منظور از « نار خندان » چیست ؟

      1- چهره ی خندان        2- میوه ی انار                  3- گل های باغ           4- قلب انسان های پرهیزگار

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 20:31 |

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

                                    آداب روزه داری و تغذیه در ماه مبارک رمضان

پیامبر اکرم ( ص ) می فرمایند : صُومُوا تَصحّوا ( روزه بدارید تا تندرست شوید ) و " المعده بیت کل داء و الحمیه رأس کل دواء " ( معده ، خانه ی تمام دردها و پرهیز و امساک بالاترین داروهاست ).

             مسلّم کســـی را بُوَد روزه داشت            که درمانده ای را دهد نان و چاشت

            و گرنه چه حاجت که زحمت بری            زخود بازداری و هـــم خود خوری

1-   افطار را با نام خدا و دعای مخصوص آن شروع کنیم : بسم الله الرحمن الرحیم اللهُمّ لَکَ صُمنا و علی رِزقِکَ اَفطَرنا فَتَقَبَل مِنّا اِنکَ انتَ السمیع  العلیم : خدایا برای تو روزه گرفتیم و به روزی تو افطار کردیم پس از ما قبول کن زیرا که تو شنوای دانایی .

2-     افطار را با چند عدد خرما باز کنیم . باز کردن افطار با شیر گرم ( غیر پاستوریزه ) شیر گرم و خرما ، شیر گرم و عسل طبیعی ، هم مطلوب است .

3-     هرگز نباید با آب یخ افطار کرد .

4-   بهترین غذا پس از باز کردن افطار با خرما و آب جوش یا آب جوشیده گرم ، مصرف کمی نان سبوس دار تازه با پنیر و سبزی خوردن است آن هم به مقدار کم و نباید در مصرف آن زیاده روی شود .

5-     بهتر است پس از باز کردن افطار مدتی را تا صرف غذای شام صبر کنید . شام بعد از افطار باید کم مصرف شود .

6-   از خوردن آب و مایعات دیگر  در وسط غذا اجتناب کنید بخصوص اگر این مایعات زیاد سرد باشد . حدود یک ساعت و نیم  بعد از غذا آب خوردن اشکال نخواهد داشت .

7-     بهترین روغن ها برای ماه مبارک رمضان روغن گاو ، بعد از آن روغن دنبه ، بعد روغن زیتون و کنجد است .

8-     هنگام افطار و سحری غذا را داغ وارد معده نکنید

9-     بعد از صرف افطار و شام و سحری خواب را به تعویق بیندازید ( یک ساعت بعد از خوردن غذا ( به ویژه بعد از سحری ) می توانید بخوابید

10- استحمام در طول روز برای روزه داران ضعف می آورد .

11- از مصرف چند نوع غذا روی هم پرهیز کنید

12- پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده و غذاهای تند و بسیار ترش و شور و پر ادویه

13- غذاهای دیر هضم شامل حبوبات و غلات مثل جو ، گندم ، جوی دو سر ، لوبیا وعدس ، آرد سبوس دار ، ارده و برنج با پوست است ، اما غذاهای زود هضم حاوی مواد قندی هستند مانند شیرینی ها

14- از مصرف زولبیا و بامیه خودداری کنید

15- نباید پس از افطار و سحری چای میل کرد

16-  ماست ، دوغ ، خیار شور و نوشابه برای سحری توصیه نمی شوند ؛ زیرا عطش را تشدید می کند

17- عدم مصرف سحری موجب سوخت ناقص چربی ها ، بوی بد دهان ، ضعف ، سردرد و درد های عضلانی و کاهش هوشیاری و تمرکز حواس می شود .  نوشیدن آب زیاد در سحر ، برای پرهیز از تشنگی در طول روز تقریباً هیچ کمکی نمی کند ، فقط حجم ادرار را افزایش می دهد و به قلب و کلیه ها فشار بیشتری وارد می کند .

18- باید هنگام افطار و سحری مایعات کافی و میوه ها و سبزی های آبدار و بیشتری از جمله هندوانه ، کاهو ، انگور ، خیار ، هلو و... مصرف شود . 

19-                     روزه دار و به دیگران بــــــخوران            نه مخور روز و شـــب شکم بدران

20-                    روزه داری هرگز سبب زخم معده ( یا سایر بیماری ها ) نمی شود .

21-                    هر چیز را زکاتی است و زکات تن ، روزه داشتن است ( علی علیه السلام )

22-                    روزه سپری است در برابر آتش دوزخ مادامی که به وسیله ی دروغ یا غیبت دریده نشود .

23-                     

24-                     

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 10:39 |

بسم الله الرحمان الرحیم

                                              بخوانیم ؛ بیندیشیم ؛ عمل کنیم

هفت اصل برای پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامتی : 1- تا زمانی که گرسنه نشده اید ، غذا میل نکنید 2- دو لقمه قبل از سیر شدن دست از غذا بردارید 3- شب هنگام خواب ، اجابت مزاج کنید 4- هنگام بیماری که بی اشتها شده اید ، هیچ نوع غذایی را میل نکنید 5- هنگام بیماری ، هر غذایی را که هوس کردید ، عکس آن را میل کنید 6- هنگامی که از نشاط خوبی برخوردارید ، هر نوع غذایی را که هوس کردید به جز غذاهای ممنوع ، می توانید میل کنید 7- هر گاه لقمه ای در دهان گذاشتید و احساس خوبی نداشتید ، آن غذا را میل نکنید تا اشتهای کامل به سراغتان بیاید . ( مفید ترین و سازگارترین غذا : عسل طبیعی )

غذاهای مضر یا ممنوع عبارتند از : چای ، قهوه و نسکافه ، قند و شکر ، غذاهای سرخ کردنی ، شیرینی جات قنادی ، فست فودها  و غذاهای آماده ، سُس ، رُب ، لبنیات صنعتی ، کلیه ی فرآورده های حیوانی ( در صورت بیماری ) نوشابه های گازدار ، نوشیدن مایعات همراه غذا ، بستنی ، انواع تنقلات ( چیپس ، پفک ، آدامس ، شکلات ، یخمک ، نوشمک و.. ) ترشیجات سرکه ، نمک زیاد ، انواع کمپوت ها و کنسروها ، مرغ و تخم مرغ ماشینی ، سوسیس ، کالباس ، انواع پیتزا و ماکارونی ، لازانیا ، انواع ژامبون ، همه ی غذاهای تبلیغی و ...

برای داشتن و حفظ سلامتی : 1- آب آشامیدنی را حتماً بجوشانید 2- از روغن زیتون و کنجد استفاده کنید 3- از نمک دریا استفاده کنید 4- از ظروف مسی ، روی و برنجی استفاده کنید 5- از محصولات کارخانه ای تا حد امکان استفاده نکنید .( دکتر روازاده )

مواد غذایی مضر برای کبد : چای ، شیرینی جات قنادی ، سرخ کردنی ها ، پر خوری ، غذاهای چرب و پر حجم ، ماست ، نوشابه ، آب یخ ، تخم مرغ ، نمک زیاد ، ترشی جات ، سرکه ، فلفل و ادویه جات تند به مقدار زیاد ، سیر زیاد ، تمام فست فودها ، غذاهای فریز شده ، غذاهای زود پز شده ، سس ، رب ، بادمجان زیاد ، نوشیدن مایعات همراه  با غذا یا بلافاصله بعد ازآن ، تنقلات مصنوعی، آجیل شور ، ریزه خواری ؛ یعنی این که دهان پیوسته بجنبد ، ماکارونی ، آش رشته ، انواع دخانیات ، مشروبات الکلی ، عصبی شدن و حرص خوردن ، یبوست مزاج ، تنبلی و عدم فعالیت فیزیکی ، خواب زیاد ، تند و سریع غذا خوردن و مصرف گوشت زیاد

مواد غذایی مضر برای کلیه ها : چای ، سرخ کردنی ها ، ادویه جات تند ، شیرینی جات قنادی ، غذاهای ساندویچی و نوشیدن مایعات با غذا ، نوشابه ، آب یخ به خصوص در زمانی که بدن انسان عرق کرده است ، ترشی جات ، سرکه ، نمک زیاد ، غذاهای چرب و پر حجم ، نان خامه ای ، ماست ، غذاهای خارج از منزل ، انواع فست فودها و ساندویچ ها، حرص خوردن ، یبوست مزاج ( مواد غذایی مفید : روزی شش لیوان آب ، کاهو ، خیار بوته ای با پوست و ته ، سیب درختی با پوست و دانه ، مغز بادام خام ، جوانه ی گندم تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترش تازه و عسل )

غذاهای مضر برای استخوان : چای ، انواع ترشی جات ، سرکه ، ماست ، پنیر و چای شیرین ، عدم استفاده از نور خورشید و خوردن غذاهای ممنوع ، حرص خوردن و عصبی شدن ( غذاهای مفید : کشک ، انواع کلم ، پونه ی کوهی و چهار مغز یعنی مغز گردو ، بادام ، فندق و پسته، کنجد با پوست به صورت خام ، سبزیجات  ، میوه جات  و روغن زیتون ، نور مستقیم ، مصرف کلسیم و فسفر ، خرما و شیره خرما )

طرز تهیه شیر بادام : 50 گرم مغز بادام خام و شیرین را با یک لیوان آب مخلوط کنید و روی اجاق قرار دهید . به محض جوش آمدن ، اجاق را خاموش کنید و صبر کنید تا کاملاً خنک شود . پس از آن ، پوست بادام را جدا کنید و با آب خنک بشویید . مغز های آماده شده را با 3 قاشق غذاخوری عسل و 3 تا 4 لیوان آب سرد مخلوط کنید و به مدت 5 دقیقه در مخلوط کن مخلوط کنید .( منبع : عسل درمانی و 15 روز تا سلامتی از آقای خدادادی )

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 7:57 |

به نام خدا

                   تمرین های ساده ی نگارشی

1- با به هم ریختن و جا به جا کردن حروف هر کلمه ، کلمه ی جدیدی بنویس و چند کلمه خودت اضافه کن .

     نیما          مس              شکم              گرم               سرد              زاغ                جنگ       کاخ

1-    بعضی از کلمه ها را اگر از سمت راست یا چپ بخوانیم به یک شکل خوانده می شوند ، مانند درد ، گرگ و... چند کلمه ی دیگر شما بنویسید .

2-    بیست کلمه بنویس که با برداشتن حرف اول آن ها ، کلمه ی دیگری به وجود آید مانند : کتاب        تاب

3-    جمله های زیر را کامل کن .

      1- بزرگ ترین آرزوی من این است که ...                            2- اگر مخترع بودم ، تخته پاک کنی می ساختم که...

      3- می خواهم در آینده ................... بسازم تا........            4- در فکر ساختن ........ هستم ، این دستگاه..........

       5- دوست دارم .................. بسازم که وقتی آن را .........    6- می کوشم دستگاهی اختراع کنم شبیه تلفن، این وسیله ...

5- با هر دسته از کلمه های پایین  ، متنی کوتاه بنویس .

     الف – آفتاب ، بعد از ظهر ، مدرسه ، ورزش ، درخت        ب- زرین ، گندم ، باران ، شادی ، خرمن

     ج- آسمان ، اسب ، چمنزار ، نسیم ، چشمه                         د- کارخانه ، دود آلود ، جنگل ، بیماری ، هوا

6- در باره ی هر یک از موضوع های زیر ، چند جمله بنویس که « توصیه های ایمنی » باشد .

    الف- خطر بازی با کبریت          ب- برق          ج-  بیرون نکردن دست و سر از پنجره ی اتومبیل در حال حرکت    د- عبور از خیابان                 ه- گاز       و- سرسره بازی روی برف     ح- شنا در استخر

7- تو چه آرزوهایی داری ؟ با کامل کردن جمله های زیر ، آن ها را بنویسید .

    الف- دلم می خواست .......                   ب- کاش باران می شدم و .....           ج- اگر چشمه بودم........    د- آرزو دارم که روی.......     ه- کاش وقتی باد بود......   و- آرزو دارم همیشه        ز- کاش مثل دوربین.......ح- چه می شد مثل کبوتر تا .......ط- کوچه ی ما

1-    هر یک از جمله های ناتمام پایین را به گونه ای کامل کن که طنز آمیز و خنده دار شود .

الف- برای این که خواب از سرش نپرد ، همیشه ....    ب- آن قدر حرص خورد که.........

ج- همیشه پیراهن آستین بلند بخر تا بتوانی در موقع لازم از....          د- وقتی آهن زنگ زد، او ........

ه- آن قدر لاغر بود که همیشه ............     و- کفش هایش پایش را می زند ، پس پا ...

   10- در هر کدام از جمله های زیر چه چیز به چیز دیگری تشبیه شده است و میان آنها چه ویژگی مشترکی وجود دارد ؟  1- پایداری او مانند سنگ است .   2- قد او هم چون سرو است      3- گهواره هم چون قایقی بر رودخانه در رفت و آمد بود    4- در عمر کوتاهش چون شمع محیط خود را روشن می ساخت . 5- مطالعه ی بدون تفکر ، مانند بلعیدن خوراک بدون جویدن است . 6- نوای مرغ چون آواز غمناکی بود .

11- با کامل کردن جمله های زیر ، تشبیه هایی ایجاد کن .

      1- در تب می سوخت ، هم چون تنوری   2- جهان چون ........... است .      3- چهره ی او مانند ......... می درخشد .  4- علم و دانش هم چون ............ است . 5- ماه مثل یک ................. است .

12-  انتهای هر یک از جمله های پایین نوشته شده است . هر کدام را با اضافه کردن واژه هایی کامل کن .

     1- ...................... چون نمی دانست . 2- ................... نداشته باشیم  3- ................ دلیل دارم     4- ................ اشکالی ندارد ؟ 5- ................... معروف است ؟ 6- ................ هر شب برای او قصه می گفت . 7- .....................تمیز باشد . ( خیال انشا ُ حسین فرخ مهر )

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 20:55 |